داوران

   فهرست داوران  

 

دکتر ابراهیم امینی‌سرشت استادیار، هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

دکتر آرش شاهین استاد تمام، هئیت علمی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر حسن حاله استادیار، هئیت علمی دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، اصفهان، ایران

دکتر حسنعلی آقاجانی استاد تمام، هئیت علمی مازندران، مازندران، ایران

دکتر حسین توکلیان استادیار، هئیت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

دکتر زهرا تندپور مدرس دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

دکتر سید رحمت شجاعی علی آبادی مدرس دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

دکتر عباس راد استادیار، هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر عباس سقایی استاد تمام، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

دکتر علی‌اصغر بازدار استادیار، هئیت علمی دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، اصفهان، ایران

دکتر علی‌اکبر حیدری استادیار، هئیت علمی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر علیرضا رشیدی کمیجان استادیار، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

دکتر علیرضا فراز   HEC-Ulg , Centre for Quantitative Methods and Operations Management, Rue Louvrex, No.14, Liege, 4000, Belgium   (Publons)

دکتر فاطمه گنجی 

دکتر فرزاد رحیمی

دکتر فرزاد فیروزی دانشیار، مشاور در وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری، تهران،  ایران (Publons

دکتر کامران رضایی دانشیار ، هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر کامیار چالاکی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کردستان، ایران (Publons)  

دکتر محمد بامنی مقدم استادتمام و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده آمار، ریاضی و  رایانه، تهران، ایران (Publons)

دکتر محمدحسین نادری دکترای آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده آمار، ریاضی و  رایانه، تهران، ایران (Publons)

دکتر محمدرضا صالحی‌راد دانشیار، هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، تهران، ایران

دکتر محمد‌مهدی موحدی استاد، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

دکتر معصومه مسی‌بیدگلی استادیار، دانشگاه فنی و مهندسی گلپایگان، اصفهان، ایران (Publons)

دکتر مهدی صفایی

دکتر مهدی کرباسیان دانشیار، هئیت علمی دانشگاه مالک اشتر، اصفهان، ایران (Publons)

دکتر یاسر صمیمی استادیار، هئیت علمی دانشگاه خواجه‌نصرالدین طوسی، تهران، ایران

دکترمجتبی آقاجان‌پور پاشا دکترای آمار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران