نویسنده = عباس سقایی
طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد های کاری در سازمانها (مطالعه کاربردی در سازمانهای ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

مرتضی جوشقانی زاده؛ عباس سقایی


پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های AR(1) و MA(1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


توسعه نمودارهای کنترل جهت پایش آماری شبکه دینامیک خدمات فوریتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 377-392

حوریه نجفی؛ عباس سقایی


تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و ارزیابی میزان خرابی (مطالعه موردی: دستگاه مبدل حرارتی)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 61-76

شهین دباغ؛ یونس جاوید؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ عباس سقایی؛ کیا پارسا


پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های (AR(1 و (MA(1

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-7

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد‌های کاری در سازمان‌ها

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 114-128

مرتضی جوشقانی زاده؛ عباس سقایی