نویسنده = اصغر سیف
تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با به کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

میترا عبدالمحمدی؛ اصغر سیف؛ محمد حسین بهزادی؛ محمد بامنی مقدم


تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترلX ̅ با به‌‌کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 287-305

میترا عبدالمحمدی؛ اصغر سیف؛ محمد حسین بهزادی؛ محمد بامنی مقدم