نویسنده = هیوا فاروقی
بهینه سازی مسأله چند هدفه تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان در سیستم‌های چندوضعیته سری- موازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

هیوا فازوقی؛ زهرا سلگی


روش بلوک دیاگرام توسعه یافته برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته با در نظر گرفتن مولفه‌های وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

مریم قره گوزلو؛ زهرا سبحانی؛ هیوا فاروقی