نویسنده = حمیدرضا ایزدبخش
طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج تستهای کیفی خط تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

امیر شریف پور؛ کامیار صبری لقائی؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ مرتضی آگاه