نویسنده = سید حسین رضوی حاجی آقا
مدلسازی چندهدفه زنجیره تامین معکوس به روش استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا با بهره گیری از الگوریتم فراابتکاریNSGA-II در صنعت فولاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ امیر کارگر سلطان آباد


مدل‌سازی چندهدفه زنجیره تأمین معکوس به روش استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا با بهره‌گیری از الگوریتم فرا ابتکاریNSGA-II در صنعت فولاد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 242-258

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ امیر کارگر سلطان آباد