کلیدواژه‌ها = فرایند تصادفی
روش بلوک دیاگرام توسعه یافته برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته با در نظر گرفتن مولفه‌های وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

مریم قره گوزلو؛ زهرا سبحانی؛ هیوا فاروقی