تلفیق تابع زیان تاگوچی و طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در حضور داده‌های نرمال و نانرمال

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-8

محمد بامنی مقدم؛ مجتبی آقاجان‌پور پاشا؛ شبنم فانی


ارایه یک مدل تلفیقی برنامه‌ریزی ریاضی برای انتخاب و تخصیص سفارشات تأمین‌کنندگان سبز نیروگاه زیست توده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-15

میثم نصرالهی؛ مهدی حکیمی‌اصل؛ علیرضا حکیمی‌اصل؛ عباس کرامتی


طراحی نمودار کنترل تطبیقی فاصله نمونه گیری متغیر ماکسیممِ میانگین متحرک موزون نمایی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-12

امیرحسین امیری؛ آتنا رحیمی جعفری؛ رضا کامران‌راد


پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های (AR(1 و (MA(1

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-7

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


تخصیص سرمایه گذاری دفاع از سیستم‌های همبسته با رویکرد بهبود قابلیت اطمینان

دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 146-157

امیرحسین امیری؛ مهدی رحیمدل میبدی؛ مهدی کرباسیان


مدل‌سازی چندهدفه زنجیره تأمین معکوس به روش استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا با بهره‌گیری از الگوریتم فرا ابتکاریNSGA-II در صنعت فولاد

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 242-258

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ امیر کارگر سلطان آباد


تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 246-270

کامیار صبری‌لقائی؛ مریم مظهر


نمودار کنترلی علامت GWMA تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای برای پایش پارامتر مکان فرایند

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 385-412

مهتاب نظری؛ محمد بامنی مقدم؛ رحمت شجاعی


طراحی مدل ریاضی دوهدفه عدد صحیح مختلط غیرخطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تأمین خون

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 259-274

مجید معتمدی؛ دکتر محمد مهدی موحدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


ارایه روشی نوین جهت مکان‌یابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتن‌های مونوپل و ماتریس پراکندگی بمنظور افزایش کیفیت خدمت در هوشمندسازی پارکنیگ‌ها

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 271-286

سیدمحمدرفیع امامی میبدی؛ بهرام تارویردی‌زاده؛ علیرضا هادی؛ حمیدرضا معمارزاده طهران