دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی مدل مفهومی ارزیابی سرآمدی واحد های کاری در سازمانها (مطالعه کاربردی در سازمانهای ایرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

مرتضی جوشقانی زاده؛ عباس سقایی


تحلیل سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از پویایی های سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1396

سبحان سیوندی پور؛ سید حامد موسوی راد


بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرآیندهای مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

محمدهادی درودیان؛ محمدصالح اولیاء؛ امیرحسین امیری؛ حجت‌الله صادقی


توسعه نمودارهای کنترل جمع تجمعی و میانگین متحرک موزون نمایی دوگانه مبتنی بر رگرسیون خطی تعمیم یافته به منظور پایش فرآیندهای آبشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

شروین اسدزاده؛ علی ترابی


بررسی ارتباط بین عوامل بهره‏ وری و عملکرد سازمان‏ها با در نظرگرفتن شاخص های زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

بختیار استادی؛ امیر بهرامی


ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشرفته با رویکرد مدیریت دارایی فیزیکی مورد مطالعه: مجتمع نفت و گاز پارس جنوبی ایران (SPGC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1396

دکتر محمد مهدی موحدی؛ منوچهر واحدی؛ رضا لطفی؛ سید احمد شیبت الحمدی


مدل ارزیابی زیست‌پذیری سیستم‌های پیچیده مهندسی در شرایط عدم قطعیت- مطالعه موردی یک ماهواره سار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

مالک طهوری؛ جعفر قیدرخلجانی؛ محمدحسین کریمی گوارشکی


بررسی نقش تعدیل‌کنندگی عدم اطمینان محیطی در روابط ایزو9001، نوآوری محصول و عملکرد مالی -مورد مطالعه: سازمان‌های تولیدی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

سمیه سازگاری؛ دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺘﺎ ﯾﺰداﻧﯽ


بهینه سازی مسأله چند هدفه تخصیص افزونگی و قابلیت اطمینان در سیستم‌های چندوضعیته سری- موازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

هیوا فازوقی؛ زهرا سلگی


بهبود کیفیت محصول با ترکیب خانه کیفیت فازی و برنامه ریزی آرمانی (مورد کاوی گروه صنعتی پلیمر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

سید مهدی روحانی پور؛ جلال رضایی نور؛ محمد احسانی فر


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای داده‌های همبسته تحت مدل‌های شوک نمایی تعمیمیافته و وایبول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1396

محمد بامنی‌مقدم؛ سعیدرضا رفیعی


تلفیق رهیافت زیان تاگوچی در طراحی آماری اقتصادی نمودار کنترل X ̅ با به کارگیری یک تابع زیان نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

میترا عبدالمحمدی؛ اصغر سیف؛ محمد حسین بهزادی؛ محمد بامنی مقدم


تأثیر درصد تصادفی اقلام نامعیوب بر قابلیت اطمینان محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

کامیار صبری لقائی؛ مریم مظهر


الگوی طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در یک سازمان دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

محمد حسین کریمی‌گوارشکی؛ سیامک تقی‌پور؛ محمد محمدی


ارائه روشی نوین جهت مکان‌یابی اشیاء متحرک با استفاده از آنتن‌های مونوپل و ماتریس پراکندگی بمنظور افزایش کیفیت خدمت در هوشمندسازی پارکنیگ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

سیدمحمدرفیع امامی میبدی؛ بهرام تارویردی‌زاده؛ علیرضا هادی؛ حمیدرضا معمارزاده طهران


ارائه الگویی جهت تبیین رابطه بین الزامات کیفیت و ابعاد کیفیت خدمات در دانشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

حسن سلطانی


مدل ریاضی انتخاب قرارداد و تعیین میزان خرید گاز طبیعی مایع با در نظر گرفتن تخفیف کلی و نموی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1396

علیرضا رشیدی کمیجان؛ امیر کرباسی یزدی؛ صدیق رئیسی؛ محمود مدیری


پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های AR(1) و MA(1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

محمد تقی پور؛ امیرحسین امیری؛ عباس سقایی


طراحی آماری اقتصادی بهینه‌ی نمودارهای کنترلی وصفی سازوار کامل برای پایش عدم انطباق‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

محمد بامنی مقدم؛ مهدی کاتبی


یک روش تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای ارزیابی زنجیره های تأمین و کاربرد آن در داروسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

فرشته کوشکی؛ المیرا مشایخی نظام آبادی


رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

حمزه امین طهماسبی؛ آرش صادقی تملی


بهینه‌سازی یکپارچه قیمت، سیاست‌های وارانتی پایه و تمدید وارانتی با در نظر گرفتن محصولات از وارانتی خارج‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1397

علی حسین زاده کاشان؛ محسن افصحی؛ بختیار استادی؛ حسام الدین ذگردی


روش بلوک دیاگرام توسعه یافته برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های چندوضعیته با در نظر گرفتن مولفه‌های وابسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

مریم قره گوزلو؛ زهرا سبحانی؛ هیوا فاروقی


طراحی مدل تشخیص زودهنگام ایرادات قابلیت اطمینان محصول با استفاده از تحلیل داده های گارانتی و نتایج تستهای کیفی خط تولید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

امیر شریف پور؛ کامیار صبری لقائی؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ مرتضی آگاه


مدلی برای تحلیل روابط نقاط آسیب پذیر یکپارچگی داخلی وخارجی زنجیره تامین با استفاده از دیمتل فازی و ANP فازی در صنایع الکترونیک خانگی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

سید داود میرحبیبی؛ حسن فارسیجانی؛ محمود مدیری؛ کاوه خلیلی دامغانی


رویکردی یکپارچه به مدیریت کیفیت جامع با بهره‌گیری از روش‌شناسی سیستم‌های نرم در یکی از صنایع غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

ahmdreza ghasemi؛ کیاندخت بهرنگ


تحلیل تعاملات موثر بر خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع ایران با استفاده از دیماتل فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

امیر مهدی آبادی؛ عادل آذر؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباسپورسفندن


استفاده از صورت های مالی در محاسبه بهره وری شرکت متد و مقایسه آن با صنعت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

عباس راد؛ معصومه عادلی؛ اصغر اسدی


انتخاب طرح مفهومی اثربخش بر اساس الزامات کارکردی و غیرکارکردی در مرحله طراحی مفهومی برای یک زیردریایی کلاس H

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ ندا حاج حیدری


طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات با استفاده از شبکه های عصبی – فازی در جهت افزایش کیفیت و بهره وری خدمت (مطالعه موردی: شرکت های صنایع لوازم خانگی در کشور ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

امیر صادقی؛ عادل آذر؛ چنگیز والمحمدی؛ ابوتراب علیرضایی


توسعه مدل آنالیز سیستم اندازه گیری در شرایط عدم قطعیت با روش فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

ندا قانع؛ سروش آوخ دارستانی


بهینه سازی نمودارهای کنترل تحت تأثیر نمونه گیری چندمرحله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

زینب لطیفی؛ آسیه ثالثی


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


تاثیر مهندسی ارزش با رویداشت به اقتصاد مقاومتی در اجرای طرح سد خاکی ایوشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

بهرنگ بیرانوند؛ مهدی کماسی


مدلسازی چندهدفه زنجیره تامین معکوس به روش استوار در شرایط عدم قطعیت تقاضا با بهره گیری از الگوریتم فراابتکاریNSGA-II در صنعت فولاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ امیر کارگر سلطان آباد


طراحی مدل ریاضی دو هدفه عدد صحیح مختلط غیر خطی با هدف افزایش قابلیت اطمینان زنجیره تامین خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

دکتر محمد مهدی موحدی؛ مجید معتمدی؛ جواد رضاییان زیدی؛ علیرضا رشیدی کمیجان


ارائه مدلی برای تخمین قابلیت اطمینان در یک سیستم پیچیده مرحله محور زیر دریایی با استفاده از بلوک دیاگرام کارکردی پیشرفته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

مهدی کرباسیان؛ ام البنین یوسفی؛ فاطمه رشیدیان


طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته با در نظر گرفتن عدم قطعیت در وضعیت کیفیت محصولات بازگشتی و حل آن با الگوریتم کاهش سناریو Lp-Shape

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

محمد رضا فتحی؛ علی بنائی؛ مهدی نصراللهی


ارایه یک مدل نوین بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی جهت یکپارچه‌سازی تصمیمات مربوط به محصولات تحت وارانتی و از وارانتی خارج شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

علی حسین زاده کاشان؛ محسن افصحی؛ بختیار استادی


پیش‌بینی ارزش عمر مشتری توسط مدل RFM توسعه‌یافته: مطالعه موردی شرکت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1397

علی اصغر بازدار؛ شیرین بهرامی