پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در فاز 1 تحت مدل‌های AR(1) و MA(1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران،

چکیده

در برخی مسائل، کیفیت یک فرایند یا محصول با استفاده از یک پروفایل که رابطه بین یک یا چند متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل است توصیف و کنترل می‌شود. در موارد مشخصی که متغیرهای پاسخ همبسته‌اند، می‌توان کیفیت فرآیند یا محصول را به وسیله چندین پروفایل هم‌زمان توصیف نمود. در برخی موارد به دلیل فاصله کم بین دوبار نمونه‌گیری، متغیرهای پاسخ در یک پروفایل خودهمبسته می‌شوند. خودهمبستگی روی براورد پارامترهای رگرسیون تاثیر گذاشته و عملکرد نمودارهای کنترلی در کشف تغییرات ضعیف‌تر می‌شود. در این مقاله یک پروفایل چندمتغیره خطی ساده خودهمبسته در نظر گرفته می‌شود و فرض می‌شود که خودهمبستگی بتواند با مدل‌های AR(1) و MA(1) توصیف ‌شود. سپس دو نمودار کنترل برای پایش پروفایل‌های چندمتغیره خطی ساده در فاز 1 پیشنهاد می‌شود. عملکرد نمودارهای کنترل پیشنهادی در فاز 1 با استفاده از شبیه‌سازی و معیار توان آزمون مقایسه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها