دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، آبان 1395، صفحه 146-212