اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس سقایی

مهندسی صنایع استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

a.saghaeisrbiau.ac.ir

سردبیر

دکتر محمد بامنی‌مقدم

کنترل کیفیت استاد، گروه آمار دانشکده‌‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی

bamenimoghadamatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بامنی‌مقدم

کنترل کیفیت استاد، گروه آمار دانشکده‌‌ی علوم ریاضی و رایانه، دانشگاه علامه طباطبائی

bamenimoghadamatu.ac.ir

دکتر کامران پی نبر

دانشیار دانشگاه Georgia Tech

kamran.paynabarisye.gatech.edu

دکتر عباس سقایی

مهندسی صنایع استاد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

a.saghaeisrbiau.ac.ir

دکتر آرش شاهین

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

shahinase.ui.ac.ir

دکتر حمید شهریاری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

hshahriarikntu.ac.ir

دکتر رضا برادران کاظم‏ زاده

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

rkazemmodares.ac.ir

دکتر منوچهر نجمی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

m.najmisharif.ac.ir

دکتر فرزاد اسکندی

آمار و علم داده‌ها استاد گروه آمار،دانشکده علوم ریاضی و آمار، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

askandariatu.ac.ir