نویسنده = علیا رستمی
طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1397

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی EWMA برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه-گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-15

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم


طراحی آماری- اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ برای پایش میانگین فرایند تحت نمونه‌گیری مجموعه‌ی رتبه‌ای

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 224-233

علیا رستمی؛ سید رحمت شجاعی علی آبادی؛ محمد بامنی مقدم