داوران

   فهرست داوران مقاله‌های نشریه طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱  

 

دکتر حسین توکلیان استادیار، هئیت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

دکتر سید رحمت شجاعی علی آبادی مدرس دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران

دکتر عباس راد استادیار، هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر عباس سقایی استاد تمام، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

دکتر علی‌اصغر بازدار استادیار، هئیت علمی دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان، گلپایگان، اصفهان، ایران

دکتر علی‌اکبر حیدری استادیار، هئیت علمی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

دکتر علیرضا فراز   HEC-Ulg , Centre for Quantitative Methods and Operations Management, Rue Louvrex, No.14, Liege, 4000, Belgium   (Publons)

دکتر فرزاد فیروزی دانشیار، مشاور در وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری، تهران،  ایران (Publons

دکتر کامران رضایی دانشیار ، هیئت علمی دانشگاه تهران، تهران، ایران

دکتر کامیار چالاکی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، کردستان، ایران (Publons)  

دکتر محمد بامنی مقدم استادتمام و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده آمار، ریاضی و  رایانه، تهران، ایران (Publons)

دکتر محمد‌مهدی موحدی استاد، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، تهران، ایران

دکتر مهدی کرباسیان دانشیار، هئیت علمی دانشگاه مالک اشتر، اصفهان، ایران (Publons)

دکتر سعادت آیتین، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

دکتر حسین رضازاده

دکتر حمیدرضا فریدروحانی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شکوه شاه‌بیک، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سید احمد شایان‌نیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

دکتر نسیبه جنتیان، دانشگاه اشرفی اصفهانی

دکتر فرزاد اسکندری استاد، دانشگاه علامه‌طباطبایی

دکتر مهدی جباری، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مسعود توکی، دانشگاه صنعتی بیرجند

دکتر سید محمود طاهری، دانشگاه تهران

دکتر زهره پاکدامن، دانشگاه بندرعباس

دکتر زینب لطیفی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر محمدرضا تقی‌زاده یزدی، دانشگاه تهران

دکتر سعید صفری، دانشگاه شاهد

دکتر صلاح‌الدین قسیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

دکتر مسعود رحیمی‌نژاد، مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین‌زهرا

دکتر محمدحسین درویشی متولی، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر سمانه صداقت، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) 

دکتر محمد بحرانی،‌دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اصغر سیف، دانشگاه بوعلی همدان

دکتر شادی نصراله زاده، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محسن ترابیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر کیومرث مترجم، دانشگاه تربیت مدرس