کلیدواژه‌ها = مخاطره ی تجمعی روی فاصله های نمونه گیری
تلفیق تابع زیان تاگوچی و طراحی اقتصادی نمودارهای کنترلی X ̅ در حضور داده‌های نرمال و نانرمال

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-8

محمد بامنی مقدم؛ مجتبی آقاجان‌پور پاشا؛ شبنم فانی