توسعه نمودارهای ناپارامتری علامت و رتبه علامت‏دار با استفاده از مجموعه‏ های فازی نوع 2 بازه ‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده: ‏در سالیان اخیر کاربرد مجموعه‏‏های فازی نوع 2 برای نمایش عدم قطعیت در حوزه‏های مختلف گسترش پیدا کرده است. در این مقاله برای کنترل مرکزیت فرآیندهای غیرنرمال و مبهم، دو نمودار ناپارامتری علامت و رتبه علامت‌دار با استفاده از مجموعه‏ های فازی نوع 2 توسعه داده شده است. در نمودارهای علامت و رتبه علامت‌دار مشاهدات هر نمونه با مرکزیت فرایند در حالت تحت کنترل مقایسه  می‏شوند که برای این کار از دو رویکرد استفاده شده است. برای تشریح کاربرد نمودارهای پیشنهادی، از آنها در یک مثال واقعی استفاده و صحت عملکرد  نمودارها مشخص شده است. همچنین برای بررسی عملکرد نمودارهای پیشنهادی از شبیه‏ سازی استفاده شده که در آنها متغیرهای تصادفی فازی نوع 2 با سه توزیع متفاوت تولید و متوسط طول دنباله (ARL) نمودارها محاسبه شده است. نتایج عددی نشان‌دهنده عملکرد مناسب و کاربردی بودن نمودارهای علامت و رتبه علامت‌دار پیشنهادی برای کنترل مرکزیت متغیرهای تصادفی غیر نرمال و مبهم می‌‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Sign and Signed Rank Non-parametric Control Charts by Using Interval Type-2 Fuzzy Sets

نویسنده [English]

  • Yeganeh Tofighzadeh 1
1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
2
چکیده [English]

Considering the high flexibility of type-2 fuzzy sets to represent uncertainty, their applications in different scopes included control charts are extended. In this paper, to control the centrality of non-normal and ambiguous processes, two non parametric control charts included sign and signed-rank charts have been developed using interval type-2 fuzzy sets. In the type-2 fuzzy sign chart and type-2 fuzzy signed-rank chart, the observations of each sample are compared with the centrality of the process in the control state, which for this purpose it used two different methods. To describe the applicability of the proposed charts, they are used in an example with real data and it is showed their correctness performance. Also, to evaluate the performance of type-2 fuzzy sign chart and type-2 fuzzy signed rank chart, simulation programs have been used in which type-2 fuzzy random variables with three different density functions are generated and in each distribution and both methods, the average run length (ARL) of the charts are calculated. The numerical results show the appropriate performance and applicability of the type-2 fuzzy sign chart and type-2 fuzzy signed-rank chart to control the centrality of non-normal fuzzy random variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non parametric Control Chart
  • Interval Type-2 Fuzzy Sets
  • Type-2 Fuzzy Sign Chart
  • Type-2 Fuzzy Signed Rank Chart
[1] Faraz, A. (2011) Constructing the process of statistical-fuzzy control chart, Journal of Operational Research in Its Applications, Vol. 2(29), 45-54.
[2] Senturk, S., Erginel, N. (2009) Development of fuzzy -R and -S control charts using α–cuts, Information Science, Vol. 179, 1542-1551.
[3] Faraz, A., Shapiro, A.F. (2010) An application of fuzzy random variables to control charts, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 161(20), 2684-2694.
[4] Pandurangan, C.A., Varadharajan, R. (2011) Construction of α-cut fuzzy -S and -R control charts using fuzzy trapezoidal number, International Journal of Research and Reviews for Applied Sciences, Vol. 9, 100–111
[5] Moheb-Alizadeh, H., Fatemi Ghomi, S.M.T. (2011) Fuzzy development of Mean and Range control charts using statistical property of different representative values, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, Vol. 22(5-6), 253-265.
[6] Shu, M.H., Wu, H.C. (2011) Fuzzy  and R control charts: Fuzzy dominance approach, Computers & Industrial Engineering, Vol. 61, 676–685.
[7] Erginel, N., Şentürk, S., Kahraman, C., Kaya, I. (2011) Evaluating the packing process in food industry using fuzzy and control charts, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol. 4(4), 509–520.
[8] Khademi, M., Amirzadeh. V. (2014) Fuzzy rules for fuzzy   and R control charts, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 11(5), 55–66.
[9] Shu, M.H., Wu, H.C. (2011) Fuzzy  and R control charts: Fuzzy dominance approach, Computers and Industrial Engineering, Vol. 61, 676–685.
[10] Rashid, K.M.J., Haydar, S.S. (2015) Use fuzzy midrange transformation method to construction fuzzy control charts limits, International Journal of Scientific and Statistical Computing, Vol. 6(3), 1-14.
[11] Zabihinpour, S.M., Ariffin, M.K.A., Tang, S.H., Azfanizam, A.S. (2015). Construction of fuzzy -S control charts with an unbiased estimation of standard deviation for a triangular fuzzy random variable, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 28, 2735-2747.
[12] Gildeh, B.S., Shafiee, N. (2015) X-MR control chart for auto correlated fuzzy data using Dp,q distance, International Journal Advance Manufacturing Technology, Vol. 81, 1047–1054.
[13] Gülbay, M., Kahraman, C. (2016) Intelligent process control using control charts-I: Control charts for variables, Intelligent Decision Making in Quality Management, Berlin: Springer–Verlag, 23-70.
[14] Moraditadi, A., Avakhdarestani, S. (2016) Development of fuzzy individual X and moving range control chart, International Journal Productivity and Quality Management, Vol. 17(1), 82-103.
[15] Shu, M.H., Dang, D.C., Nguyen, T.L., Hsu, B.M., Phan, N.S. (2017) Fuzzy  and S control charts: A data-adaptability and human-acceptance approach, Complexity, Vol. 2017,1-17.
[16] Kaya, İ., Erdoğan, M., Yıldız, C. (2017) Analysis and control of variability by using fuzzy individual control charts, Applied Soft Computing, Vol. 51, 370-381.
[17] Nojavan, M., Mahjuby, S., Raissi, S., (2013) Developing the sign nonparametric control chart by fuzzy data, Journal of Quality Engineering and Management, Vol. 4(3), 229-238. (in Farsi)
[18] Nojavan, M., Mahjuby, S., (2015) Developing the nonparametric signed rank control chart with fuzzy data, Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, Vol. 3(5), 1-11. (in Farsi)
[19] Momeni, F., Shokri, S. (2019) Nonparametric Shewhart-type quality control charts in fuzzy environment, International Journal of Applied Operational Research, Vol. 9(3), 28-44.
[20] Abbasi Ganji, Z., Sadeghpour Gildeh, B. (2020) On the non-parametric multivariate control charts in fuzzy environment, Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 17(1), 185-205.
[21] Teksen, H.E., Anagün. A.S. (2018) Different methods to fuzzy  control charts used in production, Journal of Enterprise Information Management, Vol. 31(6), 848–866.
[22] Kaya, I. (2019) Design of variable control charts under type-2 fuzzy sets, 11th Research/Expert Conference with International Participation "QUALITY 2019", Neum, B&H, June 14-16.
[23] Kaya, I., Ilbahar, E., Karasan, A., Cebeci, B. (2020) Design of EWMA and CUSUM control charts based on type-2 fuzzy sets, Conference Proceeding Science and Technology, Vol. 3(1), 129–135.
[24] Kaya, I., Turgut, A. (2021) Design of variable control charts based on type-2 fuzzy sets with a real case study, Soft Computing, Vol. 25, 613–633.
[25] Mohd Razali, N.H., Abdullah, L., Salleh, Z., Termimi A.B., Ghani, A., Yap, B.W. (2021) Interval type-2 fuzzy standardized cumulative sum control charts in production of fertilizers, Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2021, 1-20.
[26] Adepoju, A.A., Abdulkadir, S.S., Jibasen, D., Chiroma, H. (2022) Interval Type-2 fuzzy Exponentially Weighted Moving Average Control Chart, STATISTICS IN TRANSITION new series, Vol. 23(1), 185–200
[27] Mendel J.M., John, R.I.B. (2002) Type-2 fuzzy sets made simple, IEEE Transaction Fuzzy System, Vol. 10(2),117–127.
[28] Kahraman, C., Oztayşi, B., Sarı, İ.U., Turanoˇglu, E. (2014) Fuzzy analytic hierarchy process with interval type 2 fuzzy sets, Knowledge-Based Systems, Vol. 59, 48–57.
[29] Chen, T.Y. (2012) Multiple criteria group decision-making with generalized interval-valued fuzzy numbers based on signed distances and incomplete weights, Applied Mathematical Modelling, Vol. 36, 3029–3052.
[30] Feng, Y. (2000) Gaussian fuzzy random variables, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 111, 325-330.