توسعه نمودارهای ناپارامتری علامت و رتبه علامت‏دار با استفاده از مجموعه‏ های فازی نوع 2 بازه ‏ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

2 دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده: ‏در سالیان اخیر کاربرد مجموعه‏‏های فازی نوع 2 برای نمایش عدم قطعیت در حوزه‏های مختلف گسترش پیدا کرده است. در این مقاله برای کنترل مرکزیت فرآیندهای غیرنرمال و مبهم، دو نمودار ناپارامتری علامت و رتبه علامت‌دار با استفاده از مجموعه‏ های فازی نوع 2 توسعه داده شده است. در نمودارهای علامت و رتبه علامت‌دار مشاهدات هر نمونه با مرکزیت فرایند در حالت تحت کنترل مقایسه  می‏شوند که برای این کار از دو رویکرد استفاده شده است. برای تشریح کاربرد نمودارهای پیشنهادی، از آنها در یک مثال واقعی استفاده و صحت عملکرد  نمودارها مشخص شده است. همچنین برای بررسی عملکرد نمودارهای پیشنهادی از شبیه‏ سازی استفاده شده که در آنها متغیرهای تصادفی فازی نوع 2 با سه توزیع متفاوت تولید و متوسط طول دنباله (ARL) نمودارها محاسبه شده است. نتایج عددی نشان‌دهنده عملکرد مناسب و کاربردی بودن نمودارهای علامت و رتبه علامت‌دار پیشنهادی برای کنترل مرکزیت متغیرهای تصادفی غیر نرمال و مبهم می‌‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Sign and Signed Rank Non-parametric Control Charts by Using Interval Type-2 Fuzzy Sets

نویسنده [English]

  • Yeganeh Tofighzadeh 1
1 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch.
چکیده [English]

Considering the high flexibility of type-2 fuzzy sets to represent uncertainty, their applications in different scopes included control charts are extended. In this paper, to control the centrality of non-normal and ambiguous processes, two non parametric control charts included sign and signed-rank charts have been developed using interval type-2 fuzzy sets. In the type-2 fuzzy sign chart and type-2 fuzzy signed-rank chart, the observations of each sample are compared with the centrality of the process in the control state, which for this purpose it used two different methods. To describe the applicability of the proposed charts, they are used in an example with real data and it is showed their correctness performance. Also, to evaluate the performance of type-2 fuzzy sign chart and type-2 fuzzy signed rank chart, simulation programs have been used in which type-2 fuzzy random variables with three different density functions are generated and in each distribution and both methods, the average run length (ARL) of the charts are calculated. The numerical results show the appropriate performance and applicability of the type-2 fuzzy sign chart and type-2 fuzzy signed-rank chart to control the centrality of non-normal fuzzy random variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non parametric Control Chart
  • Interval Type-2 Fuzzy Sets
  • Type-2 Fuzzy Sign Chart
  • Type-2 Fuzzy Signed Rank Chart