بررسی چگونگی نقش صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات (مورد مطالعه: صنعت لوازم خانگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد. ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش صنعت 4.0 از طریق شناسایی و بهبود دستاوردهای حاصل از صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده در صنعت لوازم خانگی کشور است. در ابتدا نه دستاورد صنعت 4.0 در کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش مدیران، کارکنان و معاونین شرکت‌های فعال در حوزه صنعت لوازم خانگی در سرتاسرکشور بوده که تعداد 72 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش با طراحی سناریوی رو عقب نشان داده است که به منظور کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید چه دستاورد هایی می بایست بهبود یابد. همچنین این پژوهش با تدوین و طراحی سناریوی رو به جلو دنبال این است که در صورتی که هزینه های ضایعات و تولید کاهش یابد، چه دستاورد‌هایی به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات در صنعت لوازم خانگی کشور بهبود خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of industry 4.0 in the quality of products and services (case study: home appliance industry)

نویسندگان [English]

  • Ali Morovati Sharif-Abadi 1
  • Mehran Ziaeian 2
  • Seyed Haidar Mirfakhradini 1
  • S.Mahmood Zanjirchi 3
1 Department of Management Science, Yazd University, Yazd. Iran
2 PhD student in Industrial Management (Production and Operations), department of , Management science, Yazd University, Yazd, Iran
3 , Department of Management Science, Yazd University, Yazd. Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the role of Industry 4.0 by identifying and improving the achievements of Industry 4.0 in the quality of products and services provided in the country's home appliance industry. In order to conduct the present research, nine achievements of Industry 4.0 in the quality of products and services provided were identified using research literature. The statistical population of this research is managers, employees, and vice presidents of companies active in the field of household appliances all over the country, 72 of whom were selected by purposive sampling. Using the fuzzy cognitive map, the current status of each of the identified achievements was investigated. This research, by designing a backward scenario, has shown what achievements should be improved in order to reduce waste and production costs. Also, , by compiling and designing a forward-looking scenario, seeks to find out what achievements will be made in order to improve the quality of products and services in the country's home appliance industry, if the costs of waste and production are reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quality"
  • "Fourth Industrial Revolution"
  • "Industry 4.0"