تخصیص قابلیت اطمینان با رویکرد تاب آوری زیرسیستم ها با روش فو مطالعه موردی : صندلی پران هواپیمای جنگنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 س

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

3 ب

4 ن

چکیده

تخصیص، یکی از فعالیت های مهم در فرآیند قابلیت اطمینان می باشد که چنانچه به درستی انجام نشود، دستیابی به اهداف قابلیت اطمینان برای کل سیستم امکان پذیر نخواهد بود. برای تخصیص قابلیت اطمینان روش هایی ارائه شده که خالی از نقص نبوده است. در این پژوهش پنج فاکتور پیچیدگی، تکنولوژی جدید، زمان عملکرد، محیط و تاب آوری زیرسیستم ها در نظر گرفته شده و هدف این است که رویکردی جدید در تخصیص قابلیت اطمینان به روش امکان پذیری هدف در نظر گرفته شود تا بتوان قطعات و زیرسیستم های مختلف را براساس قابلیت اطمینان و تاب آوری مورد نظر بررسی و اندازه گیری نمود. نتایج به دست آمده به روش فو با پنج فاکتور مذکور بررسی و اندازه گیری و در نهایت اعتبار سنجی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allocating Reliability adopting Subsystem Resilience Approach taking up Foo Method

نویسندگان [English]

  • Elham Aghazadeh 1
  • mahdi karbasian 2
  • maryam bahrami 3
  • bahareh fatahi 4
1 a
2 Faculty of Industrial Engineering, Malik Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran
3 b
4 k
چکیده [English]

Allocation is one of the important activities in the reliability process, if it is not done correctly, it will not be possible to achieve the reliability goals for the whole system. To allocate the reliability, methods have been presented that are not free of defects. In this research, five factors of complexity, new technology, operation time, environment and resilience of subsystems are considered and the goal is to consider a new approach in allocating reliability to the goal feasibility method so that different parts and subsystems can be examined and measured based on the desired reliability and resilience. The obtained results are investigated and measured by Foo method with the mentioned five factors and finally validated.
The following items are suggested to researchers in the field of reliability and complex systems:
• Consider the development of each of the four factors in Fu's method in their research.
• Considering this research as a basis, the presented method should be developed in terms of management as well as providing other combined solutions.
• After the development of other factors of Foo's method, software can be developed to assign reliability.
• Designing a mathematical model for assigning reliability so that it includes more factors.
• Finding a quantitative relationship between the cost of a subsystem and its reliability so that the system cost is minimized under the reliability constraint or the system reliability is maximized under the cost constraint.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability Allocation
  • Resilience
  • Foo methodology