طراحی مدلی جهت ارزیابی سطح بلوغ سازمان های باقابلیت اطمینان بالا (HROs)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و مهندس صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

چکیده

علیرغم اهمیت موضوع سازمان های با قابلیت اطمینان بالا، در کشور ما در حدکفایت به آن پرداخته نشده است. طراحی چارچوبهای علمی که امکان درک درست این سازمانها و سنجش و ارزیابی ابعاد گوناگون آنها را فراهم نماید در آگاهی وضعیتی سازمانها تعیین کننده می‌باشد. این تحقیق با هدف پاسخ به این نیاز، چارچوبی جامع برای ارزیابی بلوغ سازمان های با قابلیت اطمینان بالا ارائه می نماید. در این تحقیق از روش فراترکیب استفاده شده است که طی آن بر اساس روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، مدلهای موجود مرتبط مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت یک مدل پنج سطحی با رویکردی جامع طراحی گردیده است که در هرسطح آن، مشخصه های احراز سطح بلوغ ارائه گردیده است. این مدل می تواند مبنایی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سطح بلوغ سازمان های با قابلیت اطمینان بالا و همچنین طراحی برنامه بهبود و توسعه این سازمانها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model to evaluate the maturity level of high reliability organizations (HROs)

نویسندگان [English]

  • Afshin Alipour Pijani 1
  • Mahdi Karbasian 2
1 Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
2 Faculty of management and Industrial engineering, University of Malek Ashtar
چکیده [English]

علیرغم اهمیت موضوع سازمان های با قابلیت اطمینان بالا، در کشور ما در حدکفایت به آن پرداخته نشده است. طراحی چارچوبهای علمی که امکان درک درست این سازمانها و سنجش و ارزیابی ابعاد گوناگون آنها را فراهم نماید در آگاهی وضعیتی سازمانها و امکان تصمیم گیریهای موثر سازمانی و ارائه برنامه های بهبود تعیین کننده می‌باشد. این تحقیق با هدف پاسخ به این نیاز، چارچوبی جامع برای ارزیابی بلوغ سازمان های با قابلیت اطمینان بالا ارائه می نماید. در این تحقیق از روش فراترکیب استفاده شده است که طی آن بر اساس روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، منابع و مدلهای موجود مرتبط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و در نهایت یک مدل پنج سطحی با رویکردی جامع طراحی گردیده است که در هرسطح آن، مشخصه های احراز سطح بلوغ ارائه گردیده است. این مدل می تواند مبنایی برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سطح بلوغ سازمان های با قابلیت اطمینان بالا و همچنین طراحی برنامه بهبود و توسعه این سازمانها باشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "reliability"
  • "high reliability organizations"
  • "reliability maturity model"
  • "Reliability assessment"