طراحی نمودار کنترل تطبیقی فاصله نمونه گیری متغیر ماکسیممِ میانگین متحرک موزون نمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

نمودار کنترل یکی از پرکاربردترین ابزارهای کنترل آماری فرآیندها است که نقش مهمی را در ارتقاء کیفیت آن ها ایفا می کند. یکی از ضعف های نمودارهای کنترل سرعت پایین آن در تشخیص تغییرات ایجاد شده در پارامتر فرآیند است. بدین منظور نمودارهای کنترل تطبیقی برای بهبود عملکرد نمودارهای کنترل برای کشف تغییرات کوچک توسعه یافته اند. در این مقاله از روش تطبیقی فاصله نمونه گیری متغیر، برای بهبود عملکرد نمودار کنترل ماکسیممِ میانگین متحرک موزون نمایی انحراف مجذور میانگین متحرک موزون - نمایی برای کشف تغییرات در میانگین و واریانس و تغییرات همزمان میانگین و واریانس استفاده شده است. عملکرد روش پیشنهادی با استفاده از شبیه سازی و معیارهای میانگین زمان تا هشدار و متوسط زمان تعدیل شده تا وقوع هشدار، با نمودار کنترل نمونه گیری با فواصل ثابت، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که روش پیشنهادی به ازای تغییرات بزرگ، دارای عملکرد بهتری نسبت به نتایج نمودار کنترل موجود در ادبیات تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of adaptive control diagram of sampling distance of maximum variable weighted moving average

نویسندگان [English]

  • Amir hossain Amiri 1
  • Atena Rahimi Jafari 2
  • Reza Kamranrad 3
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran
2 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Control chart is one of the most widely used statistical control tools of processes that plays an important role in improving their quality. One of the weaknesses of its low speed control diagrams is the detection of changes in the process parameter. To this end, adaptive control charts have been developed to improve the performance of control charts to detect small changes. In this paper, the adaptive method of variable sampling distance is used to improve the performance of the control chart of the maximum exponentially balanced moving average squared-exponential moving average squared deviation to detect changes in mean and variance and simultaneous changes in mean and variance. The performance of the proposed method is compared with the sampling control diagram at fixed intervals using simulations and the criteria of mean time to alert and moderate time to alarm occurrence. The results show that the proposed method performs better than the control chart results in the research literature for large changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adaptive control chart of variable sampling distance
  • Rhythmic moving average squared deviation of the mean rhythmic mean
  • Individual observations
[1] Deheshvar, Ali.(2011). “ Developing and comparing the performance of adaptive statistical control charts”. MS thesis in Industrial Engineering, Iran University of Sience and Technology. (in Farsi).
[2] Ostad sharif-Memar, A., and Niaki S.T.A. (2011). “The Max EWMAMS Control Chart for Joint Monitoring of Process Mean and Variance with Individual Observations”. Quality and Reliability Engineering International, 27, pp. 499-514.
[3] Ostad sharif-Memar, A. (2011). “Multivariate Process Variability Monitoring Improvements”. Department of Industrial Engineering, Sharif University. (in Farsi).
[4] Montgomery, D.C. (2005). “Introduction to Statistical Quality Control”, Fifth Edition, John Wiley and Sons, Inc.
[5]Bai D. S., Lee K. T. (2002). ”Variable Sampling Interval 𝑥̅ Control Charts with an Improved Switching Rule ”. International Journal of Production Economics, 76, pp. 189-199.
[6]Reynolds M. R., Arnold, J. C., Amin R. W., and Nachlas J. A. (1988). ”𝑥̅ Chart with Variable Sampling Interval”. Technometrics,30, pp. 181-192.
[7]Reynolds M. R., Amin R. W., and Arnold J. C. (1990). ”CUSUM Charts with Variable Sampling Interval”. Technometrics, 32, pp. 371-384.
[8] Reynolds M.R. (1996a). ”Shewhart and EWMA Variable Sampling Interval Control Charts with Sampling at Fixed Times”. Journal of Quality Technology, 28, pp.199-212.
[9] Reynolds M. R. (1996b). ”Variable Sampling Interval Control Charts With Sampling at Fixed Times”. IIE Transactions, 28, pp.497-510.
[10]Reynolds M. R., and Stoumbos Z. G. (2001). ” Individuals Control Schemes for Monitoring the Mean and Variance of Processes Subject to Drift”. Stochastic Analysis and Applicatons, 19, pp. 863-892.
[11] Stoumbos Z. G., and Reynolds M. R. (1996). ”Control Charts Applying a General Sequential Test at Each Sampling Point”. Sequential Analysis, 15, pp. 159-183.
[12] Stoumbos Z. G., and Reynolds M. R. (1997). ”Control Charts Applying a Sequential Test at Fixed Sampling Intervals”. Journal of Quality Technology, 29, pp. 21-40.
[13] Stoumbos Z. G., and Reynolds M. R. (2001). ”The SPRT Control Chart for the process Mean with Samples Starting at Fixed Times”. Nonlinear Analysis Series B:Real-World Applications,2, pp. 1-34.
[14] Amin R. W, and Letsinger W. (1991). ” Improved Switching Rules in Control Prcedures Using Variable Sampling Intervals”. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 20, pp. 205-230.
[15] Succuucci M. S., Amin R.W, and lucas J. M. (1992). ”EWMA Control Schems with Variable sampling intervals”. Communication in Statistics- Simulation and Computation, 21, pp. 627-657.
[16] Reynolds M. R. (1995). ”Evaluating Properties of Variable Sampling Interval Control Charts”. Sequential Analysis, 14, pp. 59-97.
[17] Reynolds M. R, and Stoumbos Z. G. (2001). ” Monitoring the Process Mean and Variance Using Individual Observations and Variable Sampling Intervals”. Journal of Quality Technology, 33, pp. 181-205.
[18] Reynolds M. R., and Stoumbos Z. G. (2004). ” Should Observations be Grouped for Effective Process Monitoring? ”.Journal of Quality Technology, 36, pp. 343-366.
[19]Reynolds M. R., and Stoumbos Z. G. (2004). ” Control Charts and the Effectient Allocation of Sampling Resources”. Technometrics, 46, pp. 200-214.
[20] Reynolds, M.R.JR, Arnold, J.C, and Baik, J.W. J.W. (1996). ”Variable Sampling Interval 𝑋̅ Charts in the Presence of Correlation”. Journal of Quality Technology, 28, pp. 12-30.