شناسایی و اولویت‌بندی متغیرهای کمی و کیفی پیش‌بینی کننده موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری در مدل‌سازی شبکه عصبی پرسپترون به منظور مدیریت کیفیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر کل آموزش و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر دولتی آذرآبادگان

2 استاد‌یار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 مدیر کل آموزش و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

آمار و اطلاعات موجود درباره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشـور حـاکی از ایـن واقعیت است که این مناطق ، در مقایسـه بـا مناطق پردازش صادرات دنیا در دستیابی به اهداف تعیین شده برای آنها چندان موفق نبوده اند. جامعه آماری این تحقیق تعداد 80 نفر از کارشناسان و خبره های صاحب نظر در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می­باشند که به صورت در دسترس از مناطق آزاد تجاری-صنعتی ارس و ماکو و منطقه ویژه اقتصادی سلماس استفاده شده است. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است دو نوع پرسشنامه محقق ساخته می­باشد که از یکی از آن ها با استفاده از طیف لیکرت برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل استفاده شده است و پرسشنامه دیگر برای مقایسات زوجی برای اولویت بندی عوامل استفاده گردیده است. با استفاده از مبانی نظری شش عامل و متغیرهای کمی و کیفی پیش بینی کننده موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری به منظور مدیریت کیفیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور جهت مدلسازی با شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، شناسایی و بعد از توصیف متغیرها و آزمون نرمال بودن، با استفاده از نرم افزار PLS، تحلیل عاملی تاییدی متغیرها صورت گرفت که همگی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی مناسبی برخوردار بوده اند. سپس با استفاده از رگرسیون خطی و آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) تاثیر هر یک از عوامل بر موفقیت یا شکست طرح های سرمایه گذاری بررسی گردید که نتایج این آزمون نشان دهنده تایید تاثیر هر یک از عوامل بوده است و در نهایت نتایج تحلیل سلسله مراتبی بیانگر این است که مشخصات محصول و خدمات رتبه اول را کسب نموده و بقیه عوامل در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing quantitative and qualitative variables predicting the success of investment projects in modeling perceptron neural network for quality management in free and special economic zones of the country

نویسندگان [English]

  • Morteza shokrzadeh 1
  • Kamaledin Rahmani 2
  • Farzin modarres khibani 3
1 General Director of Education and Faculty Member of Azarabadgan Non-Governmental Higher Education Institute
2 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Director General of Education and Faculty Member of Islamic Azad University, Tabriz Branch
چکیده [English]

The available statistics and information about the free and special economic zones of the country show the fact that these zones, in comparison with the export processing zones of the world, have not been very successful in achieving the goals set for them. The statistical population of this research is 80 experts and experts on free and special economic zones, which are available from Aras and Mako free trade-industrial zones and Salmas special economic zone. In this study, the tool used to measure and measure the desired variables are two types of researcher-made questionnaires, one of which is used to use the Likert scale to assess the effect of each factor and the other questionnaire to compare Pairs have been used to prioritize factors. Using the theoretical foundations of six factors and quantitative and qualitative variables predicting the success or failure of investment projects to manage quality in free and special economic zones of the country to model with a multilayer neural network of perceptron, identify and after describing the variables and test Normality, using PLS software, confirmatory factor analysis of variables was performed, all of which had a good confirmatory factor analysis. Then, using linear regression and analysis of variance (ANOVA) test, the effect of each factor on the success or failure of investment projects was investigated. The results of this test showed the confirmation of the effect of each factor and finally the results of hierarchical analysis That is, product and service specifications came in first, and the rest of the factors came in second.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quantitative and qualitative predictor variable
  • Success
  • Investment plans
  • Free-trade-industrial zones and special economic zones
[1] حیدرزاده، هادی، 1381. مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، انتشارات منطقه آزاد قشم.
[2] اسفندیاری، علی اصغر; مقدس حسین زاده، سمیره; دلاوری، مجید، 1391. " ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تاثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق" پژوهشتامه اقتصادی.
[3] رفیعی، محمد تقی1390.  مناطق آزاد ایران –" مهد سرمایه گذاری های منتفی "
[4] شادمانی، علیرضا; صالح، ایرج 1387."بررسی روشهای مورد استفاده در ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران"
[5]عباس نژاد، علیرضا، سهرابی عراقی، محسن،1390، "پیش بینی بحران مالی در بانک های ایران با استفاده از شبکه های عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد.
[6]رستم گورانی ابراهیم ،بیرانوند زاده مریم ،علی زاده سید دانا،حشمتی جدید مهدی،1392،" بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی "، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی آمایش سرزمین ،دوره پنجم، شماره اول، صص 49-27.
[7] شاکری عباس ،سلیمی فریدون،1390،" عـوامل مـؤثر بر جذب سرمایه گذاری در منـطـقـة آزاد چــابـهــار و اولویت بندی آنها با استفاده از تکـنیـک ریـاضی AHP "،مجله پژوهشهای بازرگانی
[8] Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D. & Henkel, J., 2006. Venture Capitalists’ Evaluations of Start-up Teams:Trade-offs, Knock-out Criteria, and the Impact of VC Experience. Entrepreneurship Theory and Practice (ETP), 32(3).
[9] ولی قلی زاده اکبر،تقی زاده اصل،1395،" اولویتبندی عوامل موثر بر توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری ارس با به کارگیری تکنیک TOPSIS"،مدیریت زنجیره ارزش،دوره 1،شماره 4.
[10] سحابی بهرام، قنبری علی، شفیعی علی، 1390،"بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر نوسانات نرخ ارز"،فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)،دوره 8، شماره 3.
[11] شکرزاده مرتضی، حسن پور رمضان، رنجبر حمیدرضا، مرزی علمداری جبرئیل، 1392، " بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی (FI) در مناطق آزاد ایران (مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)"، اولین همایش ملی اقتصاد دانشگاه پیام نور.
[12] برادران وحید، برجی احمد،   زندی پیمان،داود آبادی علمدار، 1395، "استفاده از روشهای Delphi، AHP و TOPSIS جهت ارزیابی و رتبه بندی پروژه های سرمایه گذاری در پورتفولیوی چندگانه"،فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 10 شماره 34.
[13] بهرامی یوسف، خوش منش مهتاب، 1395، " سنجش رابطه بین توسعه اشتغال و ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی (مورد مطالعه: منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بندر انزلی) "، نشریه نظم و امنیت انتظامی، شماره 2.
[14] اسلامی بیدگلی غلامرضا، بیگدلو مهدی، 1384، "بررسی معیارهای موثر در ارزیابی کسب وکارهای مخاطره آمیز کار آفرینانه" فصلنامه دانش مدیریت، دوره 18، شماره1.
[15] Mohammadi, Z; Hajopour Shoshtari, A; Naami,A, 2016. Identification and ranking the factors influencing the performance of the incentive policies of free trade zones.Uncertain Supply Chain Management,  4 (2016) 49–54
 [16] Nejadi, E; Mahmoodi, A, 2017 . Investigating the Effect of Special Free Zones on Reducing Smuggling Goods in Customs of Western Azerbaijan Province. International Journal of Applied Business and Economic Research,  Volume 15, No 4 – 2017
[17] Fried, V. H. and Hisrich, R. D., 1994, Toward a model of venture capital investment decision making. Financial Management, 23, 28 – 37.
[18] Shepherd, D. A., 1999, Venture capitalists’ introspection: a comparison of ‘in use’ and ‘espoused’ decision policies. Journal of Small Business Management, April, 76 – 87.
[19] Timmons, J. and Gumpert, D., 1982, Discart many old rules about getting venture capital. Harvard Business Review, 60, 273 – 280.
[20] Silva, J., 2004. Venture Capitalists’ Decision-Making in Small Equity Markets: A Case Study Using Participant  Observation. Venture Capital, 6)2/3(, pp. 125-145. filetype:pdf
[21] Tyebjee, T. T. and Bruno, A. V., 1981, Venture capital decision making. In K.H. Vesper (ed.) Frontiers of Entrepreneurship Research (Wellesley, MA: Babson College), 281 – 320.
[22] Wells, W. A., 1974, Venture capital decision making, unpublished doctoral dissertation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
[23] Hall, H. J. and Hofer, C. W., 1993, Venture capitalists’ decision criteria and new venture evaluation. Journal of Business Venturing, 8, 25 – 42.
[24] Silver, A. D., 1985, Venture Capital: The Complete Guide for Investors (New York: John Wiley and Sons).
[25] Khan, A. M., 1987, Assessing venture capital investments with non-compensatory behavioral decision Models. Journal of Business Venturing, 2, 193 – 205.
[26] MacMillan, I. C., Siegel, R. and Subba Narasimha, P. N., 1985, Criteria used by venture capitalists to evaluate new venture proposals. Journal of Business Venturing, 1, 119 – 128.
[27] Poindexter, E. A., 1976, The efficiency of financial markets: the venture capital case, unpublished doctoral dissertation, New York University, New York.
[28] Rafieasa, P; Jahad, M, 2012 . Factors in free trade-industrial, Singaporean journal of business economics and management studies,vol.1,no.5
[29] Lu, Xia 2014. The Development Process, Functional Evaluation and Implications of World Free Trade Zones, World Review of Political Economy, Vol. 5 No. 3
[30] Guariglia,A., Yang, J, 2012, A Balancing Act: Managing Financial Constraints and Agency Costs to Minimize Investment Inefficiency in The Chinese Market, Paper in www.SSRN.com
[31] Zacharakis, A. L. & Meyer, G. D., 2000. The Potential of Actruarial Decision Models: Can They Improve the Venture Capital Investment Decision. Journal of Business Venturing, Volume 15, p. 323–346.
[32] Guo, D. & Jiang, K., 2013. Venture capital investment and the performance of entrepreneurial firms: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, Volume 22, p. 375–395.
[33] Ramón-Llorens, M. C., 2011. Key Investment Criteria Used by Venture Capitalists for Evaluating Entrepreneurs’business Proposals: A Cluster Analysis. Porto.
[34] Suksriwong, S., 2003. Investment Criteria of Venture Capital Componies and the Role of Governments.
 [35] Deventer, B. . V. & Mlambo, C., 2009. Factors Influencing Venture Capitalists’project Financing Decisions in South Africa. Bus Manage, 40(1), pp. 33-41.
[36] Mullender, D., 2011. The Selection Criteria Used by Venture Capitalists to Evaluate New Venture Investment. Proposals, University of Liegue.
[37] Rakhman, A. & Evans, M., 2005. Enhancing Venture Capital Investment Evaluation:A Survey of Venture Capitalists’, Investees’ and Entrepreneurs’ Perspectives. Journal of Economic and Social Policy, 10(1).
[38] Narayansamy, C., Hashemoghli, A. & Rashid, R. M., 2012. Venture Capital Pre-Investment Decision Making Process: An Exploratory Study in Malaysia. Global Journal of Business Research, 6(5), pp. 49-63.
 [39] Liu, C., 2009. A Comparison of the Venture Capitalists’ Investment Behavior Pattern between China and America, Umeå School of Business
[40] Rezaei, J., Ortt, R. & Scholten, V., 2013. An Improved Fuzzy Preference Programming to Evaluate Entrepreneurship. Orientation. Applied Soft Computing , Volume 13, p. 2749–2758.
[41] Wright, M., Robbie, K. & Ennew, C., 1997. Venture Capitalists and Serial Entreprenuers. Journal of Business Venturing, 12(1-9), pp. 227-249.
 [42] Hatton, L. & Moorehead, J., 2008. Determining Venture Capitalist Critreria in Evaluatng New Ventures, Researchgate.
[43] Vinay, K. & Mohinder, N., 2003. Venture Capitalists’ Screening Criteria. Vikalpa , 28(2), pp. 49-59.
[44] Martel, F., 2006. Venture Capitalists’ Investment Process, Criteria, and Performance, Lausanne: University. of Lausanne’s Hatites Etudes Commercials.
[45] Vinig, T. & Haan, M. d., 2001. How do Venture Capitalists Screen Business Plans: an Art or a Science? Evidence from The Netherlands and The US, Social Science Research Network.
[46] Kollmann, T. & Kuckertz, A., 2010. Evaluation Uncertainty of Venture Capitalists’ Investment Criteria. Journal of Business Research, Volume 63, pp. 741-747.
[47] Kaplan, S. N. & Strömberg, P., 2000. How Do Venture Capitalists Choose Investments? Available at:Http://www.hec.fr/heccontent/download/3629/101265/Version/2/file/71.pdf [Accessed 2014].
[48] Khanin, D., Baum, J. R., Mahto, R. V. & Heller, C., 2008. Venture Capitalists’ Investment Criteria: 40 Years of ResearcH. Small Business Institute, Volume 35, pp. 187-192.
[49] Mainprize, B., Hindle, K., Smith, B. & Mitchell, R., 2002. Toward the Standardization of Venture Capital. Investment Evaluation: Decision Critria for Rating Investee Business Plans.
[50] احمدی اول، م. و اسلامی بیدگلی، غ.، 1389 . بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طر حهای کارآفرینانه در شرکتهای سرمایه گذاری خطرپذیر. جلد8، صص. 99 - 1