رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال، رشت

چکیده

ازجمله عوامل متصدی و دخیل در پروژه‌های عمرانی، شرکت‌های مهندسین مشاور کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان هستند که همواره در تلاش‌اند تا با تناسب داخلی با ساختار پروژه‌ها و تناسب خارجی با محیط، عملکرد مؤثری داشته باشند و بتوانند این پروژه‌ها را در کمترین زمان و هزینه ممکن و البته با درجه کیفیت معین و مناسب به پایان برسانند. هدف از این مقاله ذکر جایگاه و اهمیت مدیریت کیفیت در شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان و اولویت­بندی معیارهای پیاده‌سازی موفق آن است. در این راستا، پرسش‌نامه‌ای با 33 متغیر و 7 شاخص برای رتبه‌بندی معیارهای پیاده‌سازی مدیریت کیفیت با استفاده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شد. در تعامل با مدیران و کارکنان ارشد فنی شرکت‌های مهندسین مشاور، 15 زیر شاخص نهایی انتخاب گردید. جامعه تحقیق شامل 22 شرکت مرتبط با فرآیند کنترل کیفی و مقاومت مصالح ساختمان در شهرستان رشت هستند. زیرشاخص‌ها توسط پرسش‌نامه مقایسات زوجی مورد سؤال قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم‌افزار فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و معیارها اولویت‌بندی شدند و میزان تأثیر آن‌ها بر مدیریت کیفیت شرکت‌های کنترل کیفی ساختمان مشخص شد. از میان شاخص‌ها، شاخص آموزش و فرآیند مدیریت به‌صورت کاربردی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مدیریت کیفیت شرکت‌های مهندسین مشاور ساختمان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking the Criteria of Quality Management System Implementation in Construction Quality Control Companies via Fuzzy Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Arash Sadeghi Tmly 2
1 Assistant Professor Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Iran
2 Master of Industrial Engineering, University of Rahbord Shomal, Rasht, Iran,
چکیده [English]

 Among the factors responsible and involved in projects are quality control consulting services and resistance of building materials companies which are working to have an effective performance through interior fit with the structure of the projects as well as exterior fit with the environment. They are also working to complete the projects in the shortest possible time and cost and with the right and certain quality. This paper aims to show the position and significance of quality management in construction quality control companies and to prioritize criteria for successful quality management. In this regard, through literature review and interview with experts, a questionnaire with 33 variables and 7 indices was designed to rank quality management measures. Interacting with the managers and senior technical staff in consulting engineer companies finally 15 sub-indices were determined. The research community is composed of 22 companies associated with quality control process and resistance of building materials in Rasht. The sub-indices have been asked through paired comparison questionnaires. Findings were analyzed through fuzzy analytical hierarchy process (AHP) software and the criteria were prioritized. Then, the impact of the criteria on quality management of construction quality control companies was found. Training index and operational management process, among the indices, were identified as the most significant factors in quality management of construction consulting engineers companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality management
  • quality control
  • construction quality control companies
  • fuzzy analytical hierarchy process
  • environmental uncertainty
[1] Mehraban, R. (1998). ISO-KS 9000 in the framework of Total Quality Management Invironment, Paykan Publishing, Tehran, (In Persian)
[2] Sharifzadeh, F. (2000). Total Quality Management, Principles and Concepts, Perspectives and Applications, Terme Publishing, Tehran. (In Persian)
[3] Neissani, R. (2001). Standard ISO-9000 Series from Speech to Practice, Tehran, Second Edition. (In Persian)
[4] Naseri, P. (2000). International Standard ISO 9000-3: Quality and Quality Management Standards, Tehran, Second Edition. (In Persian)
[5] Marash, S. (2004). ISO 9000, Key to Quality Management and International Competition, Tadbir Monthly, Tehran, No 65, 32-35. (In Persian)
[6] Wacker, J. G. (2004). A theory of formal conceptual definitions: developing theory-building measurement instruments. Journal of Operations Management, 22(6), 629-650.
 [7] Evans, J, Lindsay, W.M. (2011). Managing for Quality and Performance Excellence. 8th edition. South Western Educational publishing. Vol. 10, pp 189–210.
[8] Ross, Joel E. (2018). Total quality management, text, cases and reading, third edition, pp. 11–12.
[9] Soltani, I. (2005). The role of comprehensive quality management, an overview on the quality of service technology, Tadbir-year eighteenth issue, 155, pp 36-39. (In Persian)
[10] Arabi, S. M. nazari pouya, R. Ismaili, L. (2011). Prioritizing Internal and External Factors Affecting Quality Strategy (IranKhodro Company), 5th International Conference on Strategic Management, Tehran. pp 63–80.
[11] Malik, M. Z., Banerjee, R., & Ahmad, S. A. (2018). A Review Paper on Implementation of Total Quality Management (TQM), Construction Industry. Vol. 9, Issue, 5(A), pp.26515-26517.
[12] Schroeder, R.G, Dongli, Z, Linderman, K. (2013), “The moderating role of contextual factors on quality management practices”, Journal of Operations Management, Vol. 30, pp. 12–23.
[13] Bahrami, H. R, Karimi, M. (2017). The Effectiveness of Quality Management System Deployment in Companies Who Received ISO Certification - Case Study-Journal of Water and Sewage, Vol. 28, Issue, 5, pp. 106-117. (In Persian)
[14] Ajali, Ghasemian Sahebi, Safe. (2017). Explaining the Relationship Between Barriers to Using Comprehensive Quality Management Using Fuzzy Combined Approach (Gas Industry). Journal of Resource Management Researches, Vol. 7, No (1), pp 1-23. (In Persian)
[15] Kim, D. Y., Kumar, V., & Kumar, U. (2012). Relationship between quality management practices and innovation. Journal of operations management, 30(4), 295-315.
[16] Sahooa, S., & Yadava, S. (2018). Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs. Procedia Manufacturing, 21, 541-548.
[17] Honarpour, A., Jusoh, A., & Md Nor, K. (2018). Total quality management, knowledge management, and innovation: an empirical study in R&D units. Total Quality Management & Business Excellence, 29(7-8), 798-816.
[18] Chang, D. Y. (1992). Extent analysis and synthetic decision. Optimization techniques and applications, no. (1), pp 352-355.
[19] Gogus, O., & Boucher, T. O. (1998). Strong transitivity, rationality and weak monotonicity in fuzzy pairwise comparisons. Fuzzy Sets and Systems 94. No. (1), pp 133-144.