مدلی برای تحلیل روابط نقاط آسیب‌پذیر یکپارچگی داخلی وخارجی زنجیره تأمین با استفاده از دیمتل فازی و ANP فازی در صنایع الکترونیک خانگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

امروزه به دلیل رقابت جهانی و لزوم پاسخگویی سریع، یکپارچگی در سطح زنجیره تامین به یک الزام تبدیل شده است.لذا شناسایی و رتبه بندی نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تامین یکپارچه، اهمیت زیادی دارد و اجرای ناقص این فرایند ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر کیفیت عملکرد بخش­‌های مختلف زنجیره وارد کند. هدف این تحقیق تحلیل تعامل نقاط آسیب‌پذیر زنجیره تامین یکپارچه صنایع الکترونیک خانگی می باشد. جهت بررسی ارتباط عوامل از F.DEMATEL وجهت رتبه‌بندی عوامل از F.ANP استفاده شد.نتایج نشان می‌دهد عوامل محیطی وارتباطی بالاترین تاثیرگذاری را در آسیب پذیری زنجیره تامین یکپارچه به خود اختصاص دادند وعامل تولید بالاترین رتبه در عوامل تاثیرپذیررا دارا بود.همجنین نتایج نشان داد با ایجاد شبکه‌های ارتباطی در سطح زنجیره وتقویت شاخص‌هایی مانند بهبود پراکندگی و تناسب ضعیف شرکا در زنجیره وایجاد شفافیت اطلاعات در سطح زنجیره تامین می‌تواند تا حدود زیادی آسیب‌پذیری زنجیره تامین را کاهش داد وموجبات بهبود تولید فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for relationship of Internal and External Integration of Supply Chain Vulnerabilities with Fuzzy DEMATEL and Fuzzy ANP in Electronic Domestic Appliance Industries

نویسندگان [English]

  • Seied davoud mirhabibi 1
  • hasan farsijani 2
  • mahmoud modiri 3
  • kaveh khalili damghani 4
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Industrial Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Azad Islamic University, Tehran, Iran
4 Associate Prof. in Industrial engineering, Faculty of Industrial engineering, Tehran south branch, Azad Islamic University, Tehran
چکیده [English]

Nowadays, the integration of the supply chain has changed into an obligation due to the global competition and the necessity of quick response. Therefore, identifying and ranking the vulnerabilities of the integrated supply chain is of great importance and ignoring and even incomplete execution of this process may do irreparable damage to different sections of the chain. The present research aims to analyze the interaction among the vulnerabilities of the supply chain and setting their priorities. F.DEMATEL is used to examine the factors and F.ANP is used to rank the factors. The results show that the environmental and communication factors have the greatest effect on the vulnerability of the integrated supply chain. The production factor has the greatest rank among the factors to be affected. Also, the results showed that it is possible to reduce the vulnerability of the supply chain considerably and provide the causes of the improvement in production through creating communication networks over the chain and enhancing the indices such as improvement in dispersion and the weak harmony of the supply chain partners and transparency of the information over the supply chain. The results of the present research help the managers considerably to identify the difference of the vulnerable internal and external vulnerabilities of the supply chain and to identify the improvement priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • F.ANP
  • F.DEMATEL Global Competition
  • Integrated supply chain
  • vulnerabilities
[1]Flynn, B.B .,Huo, B. and Zhao,X.(2010). The impact of supply chain integration on performance: a countingency and configuration approach, Journal of Operation Management,28(1), 58-71
[2]Fianko, O.A., Annan, J., Quansah, E (2013). Assessing the Challenges and Implememtation of Supply Chain Integration in The Cocoa Industries: A factor farmer in Ashanti Region of Ghana. International Journal of Business and Social Science, 4(5),112-123
[3]Baofeng,  H., Yinan, Q., Zhiqiang, W & Xiande, Z. (2014). Supply chain Integration on firm performance. Supply Chain Management: International Journal,19(4),384-369
[4]Ataseven, C., Nair, A.(2017). Assessment of supply chain integration and performance relationships: A meta-analytic investigation of the literature, International Journal Of Production Economoics, 185, 252-265
[5]Ketokivi, M., Schroeder, R.(2004). Manufacturing practices, strategic fit and performance: a routine based view, International Journal of Operations and Production Management, 24(2), 171-191
[6]Lyer, K.N.S., Germain, R. and Claycomb, C.(2009). B2B e-commerce supply chain integration and performance: a contingency fit perspective on the role of environment, Information and Management, 46(6), 313-322
[7]فکور ثقیه، ا.الفت ،ل. فیضی، ک. امیری، م. (1393) مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تامین برای رقابت پذیری در شرکت های خودرو سازی ایران. مدیریت تولید وعملیات،دوره5، پاپی8، شماره164:164-143
[8]Azevedo, S. G., Govindan, K., Carvalho, H anad Cruz-Machado, V. (2013). Ecosilient index to assess the greenness and resilience of the upstream automotive supply chain, Journal of Cleaner Production, 56, 131-146
[9]Christopher, M., Peck , H. (2004). Building the resilient supply chain, The International Journal of Logistics Management,15(2) 1-13
[10]Wu, T., Blackhurst, J., Chidambaram, V.(2006).A model for inbound supply risk analysis, Computer in Industry, 57(4),350-365
[11]Kumar, S. K., M.K Tiwari and  R.F. Babiceanu (2010). Minimization of supply chain cost with embedded risk using computational intelligence approach, International Journal of Production Research,48(13/14), 3717-3739
[12]Lin, Y., and L. Zhou (2011). The impact of product design changes on supply chain risk: A case study, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(2),162-186
[13]Shoenherr, T., Narasimhan, K.(2012). The fit between capabilities and priorities and its impact on performance improvement: Revisiting and extending the theory of production competence, International Journal of Production Research, 50(14),3751-3775
[14]Chopra, S., Sodhi, M.S (2004). Managing risk to avoid supply chain breakdown". Sloan Management Review, 46(1), 53-62
[15]Handricks, K.B., Singhal, V.R (2005), "An Empirical Analysis of the Effect of Supply Chain Disruptions on Long-Run Stock Price Performance and Equity Risk of the Firm, Production and Operation Management banner, 14(1), 35-52
[16]Juttner, U., Peck, H., Christopher, M., (2003). Supply chain risk management: Outlining an agend for future research, International Journal of Logistics Research and Applications, 6(4),197-210
[17]Christian, B., Martin, C.S., Jenny, W., Stephen, M.W (2017). Extending the supply chain visibility boundary: Utilizing stockholders for identifying supply chain sustainability risk, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 47(1),18-40
[18]Katri, K., Annachiara, L., Federico, C., Markku, K.(2016). Managing country disruption risks and improving operational performance: risk management along integrated supply chains. International Journal of Production Economics,182, 484-496
[19]Frank, W., Paul, H., Cristina, G., Ronan, M (2016). Risk, risk management practices and the success of supply chain integration, International Journal of Production Economics,171,361-370
[20]Ritchie, B., Brindley, C., (2007). Supply chain risk management and performance A guiding framework for future development. International Journal of Operations & Production Management, 27 (3), 303-322.
[21]Liu, Z., Lai, M., Zhou, T., Zhou, Y., (2009). A Supply Chain Risk Assessment Model Based on Multistage Influence Diagram. 6th International Conference on Service Systems and Service Management, 8-10 June, Pp. 72-75. IEEE, E-ISBN: 978-1-4244-3662-0
[22]Faisal, M.N., Banwet, D.K and Shankar, R (2006). Supply chain risk mitigation: Modeling the Enablers, Business Process Management Journal, 12(4), 535-552
[23]Boone, C.A ., Craighead, C.W., Hanna, J.A and Nair, A(2013). Implementation of Asystem approach for enhanced supply chain continuity and resiliency : A Longitudial study, Journal of Business Logistics, 34(3), 222-235
[24]Chang, W., Ellinger, A.E., and Blachhurst, J (2015). A contextual approach to supply chain risk mitigation, The International Journal of Logistics Management, 26(3), 642-656
[25]Wong, C.Y., Boon-itt, S., Wong, C.W.Y(2011). "The Contingency Effect of Environmental Uncertainly on the Relationship between Supply Chain Integration and Operational Performance", Journal of Operations Management, .29 (6), 694-515
[26]Venpouke, E., Vereecke, A., & Wetzels, M.(2014).Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach, Journal of Operations Management,32(7), 446-461
[27]Vikas .K, Esinaulo N, Jose . A(2017). The Impact of supply chain integration on Performance:Evidence from the UK food factor.27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing,Modena, Italy27-30June 2017.Procedia Mnufacturing11.814-821
[28]Chan, P., Xin, C.(2008). A model of enterprise strategic risk assessment-based on the theory of multi-objective fuzzy optimization". 4th International Wireless Communications Networking and Mobile Computing, IEEE
[29]Olson, D., Dash Wu, D.(2010). A review of enterprise risk management in supply,Kybernetes, 39(5),694-706
[30]Sofyalioglu, C., Kartal, B.(2012).The selection of global supply chain risk management strategies by using fuzzy analytical hierarchy process-a case from turkey. Procedia- Social and Behavioral Science, 58,1448-1457
[31]Prakash, A., Agarwal, A., Kumar, A.(2018). "Risk Assessment in Automobile supply chain, Materials Today: proceedings 5,3371-3580
[32]Thun, J.,  Hoenig.,  D.(2011). An empirical analysis of responses supply chain risk management in the German automotive industry, International Journal of Production Economics, 131(1), 242-249
[33]Bode,  C., Wanger, S.M., Petreson, K.J., Ellram, L. (2011). Understanding responses supply chain disruptions: Insight from information processing and resource dependence perspective, Academic Management Journal, 54(4), 835-856
[34]Durowoju, O. A., H.K. Chan ,. X.Wang(2012). Entropy assessment of supply chin distribution. Journal of Manufacturing Technology Management,23(8),998-1014
[35]Le,H.Q., Arch-int, H.X.Nguyen and N. Arch-imt. (2013). Association rule hiding in risk management for retail supply chain collaboration, Computers in Industry, 64(7),776-784
[36]Tang , O., and S.N. Musa (2011). Identifying risk issues and research advancements in supply chain risk management, International Journal of Production Economics,133(1), 25-34
[37]Zimmermann, H.J (1996).Fuzzy set theory and its applications, Kluwer Academic Publishers, Boston. London.
[38]Chen, F.H., Hsu, T.S., Tzeng, G.W(2011) . A balanced scorecard approach to establish a performance evaluationand relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP. International Journal of Hospitaly Management,30, 908-932
[39]Chang, B., Chang, C.W., Wu, C.H (2011). Fuzzy DEMATEL method for developing supplier evaluation criteria, Expert System with Application, 38(3), 1850-1858
[40]Gulcin, B., Sezin, G., Birsen, k (2017). A new combined IF-DEMATEL and IF-ANP approach for CRM partner evaluation, International Journal of Production Economics,191(C),194-206
[41]Shieh J.L., Wu, H. H., Huang, K.K (2010). A DEMATEL method in identifying key success factors of hospital service quality, Knowledge based System, 23(3), 277-282
[42]Gao, S., Chen., L.S., Chen, P.L.(2018(, "A fuzzy DEMATEL method for analyzing key factors of the product promotion", Journal of Discrete Mathematical Science and Cryptography, 21(6), 1225-1228
[43]Deng, Q ., Liu, X., Liao, H (2015). Identifying critical factors in the Eco-Efficiency of remanufacturing based on the FUZZY-DEMATEL method, Sustainability, 7(11). 15527-15547
[44]Jeng, D.J.F, Tzeng, G.H (2012). Social Influence on the Use of Clinical Decision Support Systems: Revisiting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology by the Fuzzy DEMATEL Technique, Computers & Industrial Engineering, 62(3), 819-828
 [45]Saaty, T.L (1980), The Analytic hierarchy process: Planning priority setting , New York, Mc Graw hill
[46]Hsu, C.C., Liou, J. J.H (2013). An outstanding provider decision model for the airline industry, Journal of Air Transport Management, 28, 40-46
[47]Tuangyot , S., Tuanjai , S., Duangpun, K (2016). DEMATEL-modified ANP to evaluate internal hospital supply chain performance, Computer & Industrial Engineering, 102, 318-330
[48]Wanger, S.M ., Bode, C (2008). An empirical examination of supply chain performance along several dimensions of risk. Journal of Business Logistics, 29(1), 307-329
[49]Krishnaprya, V, Rapashree, B. (2014). Supply Chain Integration – A Competency based Perspective. International Journal of Managing value and Supply Chain. 5(3), 45-60
[50]Danese, P., Romano, P., Formentini,M.(2013) The impact of Supply chain integration on responsiveness: The moderating effect of using an international supplier network. Transportation Research,. 49 (1), 125-140
[51]Manuj , I., Mentzer, J (2008) Global supply chain risk management strategies, International Journal of Phisical Distribution Logistics Management, 38(3). 192-223
[52]Badurdeen ,F., Shuaib, M., Boden, B (2014). Quantitative modeling and analysis of supply chain risks using Bayesian theory, Journal of Manufacturing Technology Management, 25(5):631-654
 [53]AZsidisin, G., M.Ellarm, L., R. Carter, Cavinto, J.(2004). An analysis of supply risk assessment techniques, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,34(5), 397-413
[54]Tunel , G., G. Alpan (2010). Risk Assessment and management for supply chain network: Acase study, Computers in Industry, 61(3), 250-259
[55]Tummala, R.,  Schoenherr, T .(2011)," Assessing and Managing Risks Using the Supply Chain Risk Management Process (SCRMP)" ,Supply Chain Management, 16(6). 474-483
[56]William H., Tian, Z., Hakan Y., Srinivas, T (2015). Supply chain risk management: A literature Review,International Journal of Production Research, 53(16), 5031-506