اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت کیفیت زنجیره تأمین مبتنی بر وزن‌دهی معیارها با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی در یک شرکت تولید کیسه گلبافت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع، موسسه غیرانتفاعی مهرآستان گیلان، گیلان، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مدیریت کیفیت زنجیره ­تأمین به­ عنوان یک رویکرد سیستمی، برای بهبود عملکرد سازمان­‌ها تعریف می­‌شود که فرصت­‌های ایجاد شده به وسیله ارتباطات پایین­ دست و بالادست با تأمین­ کنندگان و مشتریان را در سازمان، جاری می‌­سازد. در این مقاله، ابتدا با مطالعات بیشینه تحقیق، عوامل کلیدی موفقیت شناسایی شده، سپس 7 عامل کلیدی و 40 زیرعامل با مصاحبه با مجریان و کارشناسان مدیریت زنجیره ­تامین اصلاح و صحه­‌گذاری گردیده است. بدین طریق، با نظر 30 نفر از خبرگان و اساتید در زمینه زنجیره تامین پرسشنامه‌­ای تهیه شده و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته است، سپس اولویت­ بندی شاخص‌­ها بر اساس منطق مقایسات زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار Expert Choice صورت گرفته و وضعیت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده وضعیت شرکت در حوزه SCQM شرایط مطلوبی ندارد و باید دقت بیشتری اعمال شود. هفت عامل کلیدی در این مقاله نشان می­دهد که شرکت­های درگیر در زنجیره تامین یک محصول باید برای پیاده­سازی مدیریت کیفیت زنجیره تامین محصول، بر هفت حوزه متمرکز شوند و با توجه به همبستگی این حوزه­ها با یکدیگر، باید این هفت حوزه را هم­زمان و با مشارکت یکدیگر، توسعه و ارتقا بخشند. 40 زیرمعیار شناسایی شده نیز تحت عنوان نقاط بهبود و یا نقاط بحرانی، به عنوان محور هماهنگی‌­های اعضای زنجیره در این زمینه محسوب شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Critical Success Factors of Supply Chain Quality Management Based on Weighting Indicators Using Analytical Hierarchy Process: A Case Study in Golbaft Bag Manufacturing Company) 

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Ostadi 1
  • Adel Pourqader Choobar 2
  • Reza Mokhtarian Deloui 3
1 Assistant Professor, PhD in System Management and Productivity, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
2   M.Sc., Department of Industrial Engineering, Mehrastan Non-Profit Institute, Guilan 
3 Master of Industrial Engineering, Health Systems Engineering, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran   
چکیده [English]

Supply chain quality management as a systematic approach is defined to improve the performance of organizations by developing the opportunities created by the downstream and upstream communication with suppliers and customers in the organization. Today, companies are compelled to upgrade their product quality in order to establish extensive cooperation with other companies involved in the supply chain. The supply chain quality management provides the necessary conditions for establishing an effective cooperation in the field of supply chain. This article focuses on the critical success factors (CSFs) of supply chain quality management and performance measurement in organizations. For this purpose, first by surveying the literature the key factors were identified; later, seven key factors and 40 sub-factors were modified and verified by interviewing chain management executives and experts. Consequently, in the present study, seven key factors and 40 sub-factors for evaluating supply chain quality management are provided. In this study, in consultation with 30 experts and professors in the field of supply chain a questionnaire was prepared and its reliability was assessed. Further, based on paired comparisons and hierarchical analysis process the prioritization of indices was performed using Expert Choice software and, finally, the status of the company was examined. According to the results, the position of the company with regard to SCQM is not favorable, and more attention should be paid to it. The seven CSFs found in this paper demonstrate that the companies involved in the supply chain of a product should focus on seven domains for the implementation of SCQM. Considering the existing correlation between these domains, they should develop these seven domains simultaneously and with the help of each other. The 40 identified sub-criteria, also known as improvement points or critical points, are considered to be the axis of coordination of chain members in this field. 

  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total quality management
  • Supply chain quality management
  • Prioritizing critical success factors
  • Analytical hierarchy process. 
[1]     Ghobadian, A., Gallear, D. (2001). An empirical examination and proposed generic model, TQM implementation, Omega, 29: 343–359.
[2]     Ketchen, D.J., Hult, G.T.M. (2007). Bridging organization theory   and supply chain management, the case of best value supply chains, Journal of Operations Management, 25: 573-580.
[3]     Kuei, C., Madu, C.N. (2001). Identifying critical success factors for supply chain quality management, Asia Pacific Management Review, 6(4): 409-423.
[4]     Robinson, C.J., Malhotra, M.K. (2005). Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrial practice", International Journal of Production Economics, 96: 315-37.
[5]     Chang, G. (2009). Total quality management in supply chain, International Business Research, 2(2): 82-85.
[6]     Chan, F. Nayak, A. Raj, R. Yee-Loong Chong, A., & Manoj, T. (2014)." An innovative supply chain performance measurement system incorporating Research and Development (R&D) and marketing policy",Computers & Industrial Engineering, 69,  64–70.
[7]     Soni, G. & Kodali, R. (2010). "Internal benchmarking for assessment of supply chain performance", Benchmarking: An International Journal, 17(1), 44-76.
[8]     Bigliardi, B. & Bottani, E. (2010). "Performance measurement in the food supply chain: a balanced scorecard approach", Facilities, 28(5/6), 249-260.
[9]     Kuei, C, & Madu, C.N. ( 2001)." Identifying critical success factors for supply chain quality management", Asia Pacific Management Review, 6(4), 409-423.
[10]  Robinson, C.J, & Malhotra, M.K. (2005)." Defining the concept of supply chain quality management and its relevance to academic and industrialpractice" ,International Journal of Production Economics, 96, 315-371.
[11]  Kaynak, H., & Hartley, H.J.L. (2008). " A replication and extension of quality management into the supply chain", Journal of Operations Management, 26(4), 468- 89,.
[12]  Waqas Azfar, KH. R. Khan, N., & Farooq Gabriel, H. (2014). "Performance Measurement: A Conceptual Framework for Supply Chain Practices", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150, 803 – 812.
[13]  Bhagwat, R. & Sharma, M, K. (2007)." Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach", Computers & Industrial Engineering, 53, 43–62.
[14]  Won Cho, D. Hae Lee, Y. Hwa Ahn, S. & Hwang, M, K. (2012). "A framework for measuring the performance of service supply chain management", Computers & Industrial Engineering, 62, 801–818, 2012.
[15]  Talluri S, Narasimhan R, Nair A, (2006),  Vendor performance with supply risk: a chance-constrained DEA approach, International Journal of Production Economics, Vol. 100, 212–222.
[16]     Safari, H., Mohebi Manesh, O. (2011). Conceptual Model of supply chain quality management and check its status in Iran's car industry, Industrial Management, Tehran University Management School, 3(7): 77-98.
[17]     Kaynak, H., Hartley, H.J.L., (2008). A replication and extension of quality management into the supply chain, Journal of Operations Management, 26(4): 468- 89.
[18]     McCarter, M., Fawcett, S., and Magnan, G. (2005). The effect of people on the supply chain world: some overlooked issues, Human Systems Management, 24(3): 197-208.
[19]     Bhagwat, R. and Sharma, M, K. (2007). Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach, Computers & Industrial Engineering, 53: 43–62.
[20]     Chinho, L., Wing, S., Chowb, Christian, N., Maduc, Chu-Hua K., and Pei Pei Y., (2004). A structural equation model of supply chain quality management and organizational performance, Department of Industrial and Information Management & Institute of Information Management, College of Management Science, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, ROC.
[21]     Xu Li, D. (2014). Information architecture for supply chain quality management. International Journal of Production Research; 49(1): 183-198.
[22]     Ravanestan, K., Aghajani, H.A. (2012). Study of supply chain quality management and its impact on the performance of the company's casting car parts, Journal of Management Sciences in Iran, 7(12): 93-116.
[23]     Waqas Azfar, KH. R. Khan, N., and Farooq Gabriel, H. (2014). Performance Measurement: A Conceptual Framework for Supply Chain Practices, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 803 – 812.
[24]  Singh, R. K. (2013). Prioritizing the factors for coordinated supply chain using analytic hierarchy process (AHP). Measuring Business Excellence, 17(1), 80-97.
[25]  Agrawal, S., Singh, R. K., & Murtaza, Q. (2016). Prioritizing critical success factors for reverse logistics implementation using fuzzy-TOPSIS methodology. Journal of Industrial Engineering International, 12(1), 15-27.
[26]  Gupta, A., Singh, R. K., & Suri, P. K. (2018). Prioritizing Critical Success Factors for Sustainable Service Quality Management by Logistics Service Providers. Vision, 22(3), 295-305.
[27]  Saeed, M. A., & Kersten, W. (2017). Supply chain sustainability performance indicators: a content analysis based on published standards and guidelines. Logistics research, 10(12), 1-19.
[28]  Özveri, O., GÜÇLÜ, P., & Aycin, E. (2015). Evaluation of service supply chain performance criteria with DANP method. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 2(4), 104-119.
[29]  Rezaei, K., Tadayon, S., Ostadi, B., and Aghdasi, M. (2005). Critical success factors in implementing processes management and providing A framework for assessing organizational readiness", Journal of Industrial Management, 1(3): 37-52.