شناسایی و تحلیل سناریوهای ارزیابی سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از نظریه برخاسته از داده‌ها و نگاشت ادراکی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع)، یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شرکت برق منطقه‌ای یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر، تحقیقی با رویکرد کیفی است که در آن از نظریه برخاسته از داده‌ها و نگاشت ادراکی فازی استفاده‌ شده است. با استفاده از این نظریه، زیرسیستم‌های سیستم نگهداری و تعمیرات تعیین شد و مدلی با چهار مقوله اصلی شامل؛ بازرسی، سرویس و نگهداری، خرابی مزمن، خرابی حاد و نحوه ارتباط آن‌ها طراحی شده است. سپس برای هر یک از مقولات، خصوصیات و ابعاد آن بیان و با استفاده از الگوی پارادایم در کدگذاری محوری، زیر مقوله‌ها و ارتباطات آن‌ها مشخص شد. این ارتباطات به عنوان ورودی مبحث نگاشت ادراکی فازی مورد استفاده قرار گرفت و از طریق نرم افزار FCMapper میزان تأثیر هریک از شرایط علی، میانجی، راهبرد و پیامد بر یکدیگر و روشهای گوناگون دستیابی به پیامد در هریک از مقوله‌های بازرسی، سرویس و نگهداری، خربی مزمن و خرابی حاد بررسی و در قالب سناریو ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Scenarios of Maintenance System Assessment Using Grounded Theory and Fuzzy Cognitive Maps 

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Sherafat 1
  • Farahnaz Karimi 2
  • Sayyed Mohammad Reza Davoodi 3
1 Phd of Industrial Management, Imam Javad Higher Education Institute, Yazd, Iran 
2   Master of Executive Management, Yazd Regional Electric Company, Yazd, Iran   
3 Assistant Professor, Department of Management, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Dehaghan, Iran
چکیده [English]

 In previous studies, in the discussion of maintenance and repair systems, the evaluation criteria, their classification and the use of different techniques for evaluation have been addressed. But the main issue of this research is to identify the metrics of the system's evaluation and determine their relationship with the processes and goals of the system, to determine the subsystems of the system, identify their relationships and their effects on each other, and provide scenarios that critical paths in the system and the conditions Affecting this Directions are specified.The present study is a qualitative approach in which the theory of data and fuzzy perceptual mapping is used. Using this theory, maintenance subsystems were identified and designed with four main categories: inspection, maintenance and maintenance, chronic failure, acute failure and its relationship. Then, for each of the categories, its characteristics and dimensions were expressed and identified using the paradigm pattern in axial coding under their categories and their relationships. These communications were used as inputs to the fuzzy perceptual mapping topic and through FCM apper software the impact of each of the causative conditions, mediators, strategies and outcomes on each other and different methods of achieving the outcome in each of the inspection, maintenance and maintenance categories, Chronic and acute failure was investigated and presented in the scenario. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maintenance and repair system evaluation
  • Data-based theory
  • Maintenance and repair assessment criteria
  • Fuzzy Perceptual Mapping
  • paradigm pattern. 
[1]  آقایی، ر، آقایی، ا، محمدحسینی ناجی زاده، ر. (1394). شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعۀ موردی: صنعت خودروسازی ایران) . نشریه مدیریت صنعتی، 7(4)،641- 672
[2]  شرافت، ا، شرافت، ح.روش تحقیق(راهنمای کاربردی.یزد:انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی‌یزد،1394.
[3]  شرافت، ا؛ کریمی، ف؛ داوودی، س م ر (1396). ارایه الگوی جامع سیستم نگهداری و تعمیرات با استفاده از روش متاسنتز. نشریه مدیریت صنعتی،9 (4)، 691-734.
[4]  شرافت، ا؛ محقر، ع؛ کریمی، ف؛ داوودی، س م ر (1397). طراحی مکانیزم انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات. نشریه چشم انداز مدیریت صنعتی،8 (2)، 450-484.
[5]  کاسکو, ب(1377). تفکر فازی, ترجمه علی غفاری و عادل مقصود پور, تهران: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
[6]  کریمی،ت (1385)." مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی "، مجله تدبیر، شماره 171،ص 16.
[7]  کرسول، ج؛ حسنقلی پور،ط (مترجم)، الهیاری،ا (مترجم)، براری، م (مترجم).روش و طرح تحقیق کیفی: انتخاب از میان پنج رویکرد تحقیق کیفی. تهران:انتشارات نگاه دانش،1390.
[8]  تقی زادگان کلوجه، ع(1387).(کاربرد روش نگاشت ادراکی فازی در سیستم پرداخت از طریق موبایل) پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام حسین(علیه السلام)
[9] محمدیان، م، ناصرزاده، س م، منصوریف ط.(1385).(شبیه سازی رضایتمندی مشتریان بانک ملت با استفاده از نقشه شناختی فازی) کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی، تهران.
[10] Chin, W. W. (2003). Issues and opinions on structural equation modeling. MIS Quarterly, 22(1), 7-16.
[11] Clandinin,D.J., & Connelly ,F.M. (2000). Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research.San Francisco: Jossey –Bass.
[12] Cui Yanbin and Cui Bo (2012), The Condition Based Maintenance Evaluation Model on Onpost Vacuum Circuit Breaker, Systems Engineering Procedia 4, 182 – 188.
[13] Kardaras D, Karakostas V (1999). Measuring the Electronic Commerce Impact on Customer Satisfaction: Experiences, Problems and expectations of the banking sector in the UK. IN: Proceeding of the International conference of the Measurement of Electronic Commerce, Singapore.
[14] Lincoln. Y.S. (1995).Emerging criteria for quality in qualitative and interpretive research. Qualitative inquiry, 1,275-289.
[15] Lincoln, Y. S., & Guba, E.G. (1985). Naturalistic Inquiry (1sted.). Sage Publications, Beverly Hills.
[16]  Macchi Marco and Fumagalli Luca (2013). “A maintenance maturity assessment method for the manufacturing industry” Journal of Quality in Maintenance Engineering Vol. 19 No. 3,pp. 295-315.
[17]  Mello, J., & Flint, D.J. (2009). A refined view of Grounded Theory and its application to logistics research. Journal of Business Logistics, 30(1), 107-125.
[18]  Pati Debajyoti, Cheol-SooPark, and Godfried Augenbroe, (2010). Facility Maintenance Performance Perspective to Target Strategic Organizational Objectives. Journal Of Performance Of Constructed Facilities.
[19]  Ruiping HU, Honghua YANG and  Beijia HU (2012). “ Effectiveness-Based Method for Equipment Maintenance Evaluation”  Management Science and Engineering  Vol. 6, No. 4, 2012, pp. 94-97.
[20] Sherafat,A., & Davoodi, SMR. (2017). Designing a New Model for Evaluating the Maintenance System. Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production, 6(1), 49-65.
[21] Silverman, D. (1993). Interpreting qualitative data: Methods for analyzing talk, text, and interaction. London: Sage
[22]  Silverman,D. (2005).Doing qualitative research :A practical handbook(2nded.).London:Sage.
[23] Strauss,A.,& Corbin,J. (1990). Basics of qualitative research : Grounded theory procedure and techniques. Newbury Park,CA: Sage.
[24] Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2nded.). Thousand Oaks, California.