کلیدواژه‌ها = "نمودار کنترل چند متغیره"
یک مدل فضایی-زمانی به منظور پایش و آنالیز رنگ محصول ،مطالعه موردی: محصولات لبنی

دوره 9، شماره 2، تیر 1398، صفحه 138-153

ناصر صفایی؛ یاسر صمیمی؛ فرزاد خوانچه مهر