مدل‌سازی و تحلیل نقش خصوصی‌سازی بر عملکرد شرکت‌ ملی حفاری ایران با رویکرد پویایی سیستم و براساس مدل تعالی سازمانی EFQM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان، رودسر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

برای بررسی اثربخشی خصوصی‌سازی لازم است تا پویایی تأثیرات خصوصی‌سازی بر تعالی شرکت در طی زمان، موردمطالعه، بررسی و تحلیل قرار گیرد تا شرکت بتواند با تصمیم‌گیری مناسب، بر روی ابعادی از خصوصی‌سازی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین اثربخشی را بر تعالی سازمانی دارند. در این پژوهش، تحلیل و مدل‌سازی نقش خصوصی­سازی بر تعالی شرکت بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها طی پنج مرحله تشریح می‌گردد. ابتدا مسئله تعریف و سپس متغیرهای کلیدی شناسایی و افق زمانی تعیین می‌شود. پس از درک مسئله، فرضیه پویا ارائه و ساختار نمودار علی حلقوی ترسیم می‌گردد. سپس، نقشه سطح و جریان تبیین شده و مدل شبیه‌سازی می‌شود. در گام بعدی، اعتبار مدل ارائه‌شده، بر اساس آزمون‌های اعتبارسنجی موردبررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، با اجرای تحلیل حساسیت متغیرهای مدل، به طراحی و ارزیابی سیاست‌ها در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Analysis of the Privatization’s Effect on Corporate Performance Using the System Dynamics Approach and EFQM Excellence Model (Case Study: National Iranian Drilling Company)

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Amin-Tahmasbi 1
  • Hossein Amoozad khalili 2
  • Hossein Nasirzadeh 3
1  Assistant Professor Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, East of Guilan, University of Guilan, Roodsar, Iran
2  Department of Industrial Engineering, Nowshahr Branch, Islamic Azad University, Nowshahr, Iran   
3 Ph.D. Student , Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran   
چکیده [English]

Privatization is considered as an approach to help organizations and corporates to achieve high efficiency in developing countries. Therefore, the way it affects the corporate performance is of great importance, because privatization and organizational excellence are so complicated due to feedback relationships, time delays, and dominant non-linear relationships. Moreover, the dynamics of the privatization’s effects on organizational excellence over time should be analyzed using a system dynamics approach in order to examine the effectiveness of privatization so that it can help corporates to make appropriate decisions and invest on the privatizations aspects with highest impact on organizational excellence. Privatization has not analyzed using the system dynamics approach in previous studies. Thus, this study aims to analyze and model the privatization’s effect on corporate performance using the system dynamics approach and EFQM excellence model in five stages in the National Iranian Drilling Company. After the statement of the problem, the key variables are identified and the time horizon is determined. Then, the dynamic hypothesis is presented and the structure of a causal loop diagram is depicted. The surface and flow maps are also explained and the model is simulated. Afterwards, the validity of the proposed model is examined based on validation tests. Finally, by analyzing the sensitivity of the model variables, designing and evaluating policies at the National Iranian Drilling Company are dealt with. Analyzing the impact of privatization on organizational excellence creates a set of advantages for the company using the dynamism systems, the most important ones are: simulating the effects of affective factors on the results; implementing "what if" to analyze the scenarios and potential. future threats; The ability to visually performance the relationship between privatization and organizational excellence; reduce the risk of executive programs by simulating and examining the consequences of different scenarios before implementing the dynamic model; and considering the time reliance between cause and effect. The effects of any changes can be simulated before practical application by using the proposed model in a virtual environment, and decision can be made by complete knowledge of all aspects. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Organizational Excellence
  • System Dynamics
  • National Iranian Drilling 
[1] اسدنیا، ا.، جلیل­پور، پ. و کوچک، آ. (1395). امکان­سنجی خصوصی­سازی کتابخانه­های دانشگاهی با استفاده از تحلیل SWOT: مطالعه موردی کتابخانه­های دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، شماره 18، صص 162-145.
[2]‌ دخانی، و. و صفری­الموتی، ف. (1387). خصوصی­سازی در صنعت نفت: چالش­ها، موانع و راهکارها، نشریه فنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران، صص 20-16.
[3] نجمی، م. و حسینی، س. (1383). مدل سرآمدی EFQM از ایده تا عمل (بر اساس ویرایش 2003 میلادی)، انتشارات روناس، چاپ چهارم.
[4] آراستی، ز.، بدری، ح. و حجازی، ط. (1394). تحلیل متغیرهای اقتصادی مؤثر بر صنعت نان ایران با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها. نشریه مهندسی صنایع و مدیریت شریف، شماره 2/2، صص 29-19.
[5] Muting, M., Mbohw, C. & Kommul, V. (2017). System dynamics approaches to energy policy modeling and simulation. Energy Procedy, 141, pp.532-539.
[6] عسکری، م.، شیرازی، ب. و مأموریان، ر. (1395). تحلیل پویایی­های عوامل مؤثر بر سیاست­گذاری سرمایه­گذاری در صنعت نفت ایران با استفاده از رویکرد سیستمی، سیزدهمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، بابلسر، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
[7] رستمی، و. و کمرخانی، ا. (1395). رقابت، مالیات­ستانی و ارتقای کیفی خصوصی­سازی، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه­ریزی و بودجه، سال 21، شماره 2، صص 171-157.
[8] احمدوند، م. (1392). واکاوی عملکرد خصوصی­سازی در ایران. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ویژه­نامه کارنامه اقتصادی دولت، سال 1، شماره 2، صص 182-143.
[9] دهقانی سریزدی، م. اولیا، م. (1387). تحلیل مدل تعالی EFQM با استفاده از سیستم‌های دینامیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره 3، شماره 12، صص 82-65.
[10] محمدی­زاده، م.، صادقیه، ا. و مصطفی­پور، ع. (1392). مدل‌سازی بهره­وری نیروی انسانی در صنعت نفت با رویکرد پویایی­شناسی سیستم، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم­ها، نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، گروه مهندسی صنایع، 1392.
[11] Brown, D., Telegdy, A. (2016). Where does privatization work? Understanding the heterogeneity in estimated firm performance effects. Journal of Corporate Finance, 41, pp. 329-362.
[12] Farasi, R. (2001). The management of privatized companies: a theoretical framework to explore the environmental and organizational deteminants of privatization and restructuring. Bussiness Policy and Strategy Division of the Academy of Management (submitted).
[13] Nestor, S., Mahboobi, L. (1999). Privatization of Public Utilities: The OECD Experience. Privatization and Competition Regulation. OECD, Paris, pp. 13-49.
[14]. Bloom, N. (2010). The Impact of Competition on Management Quality: Evidence from Public Hospitals. NBER Working, pp. 16032.
[15] Cuervo, A. Villalon, B. (2000). Explaining the Variance in Performance Effects of Privatization. Academy of Management Review, 25 (3), pp. 581-590.
[16] Amado, C., Santos, P. & Serra, J. (2017). Does partial privatization improve performance? Evidence from a chain of hotels in Portugal”, Journal of Business Research, 73, pp. 9-19.
[17] Sterman, J. (2000). Business Dynamics: Systems for Thinking and Modeling for a Complex World” Irwin / McGraw-Hill.