توسعه روشی به منظور تخصیص قابلیت اطمینان به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی با رویکرد سطح آمادگی تأمین کنندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 گروه صنایع، دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پژوهش به منظور تخصیص قابلیت به زیرسیستم های یک ماهواره مکعبی در فاز طراحی مفهومی باهدف دستیابی به قابلیت اطمینان 73درصد؛ روش امکان پذیری هدف، به عنوان روش مبنای پژوهش توسعه داده شده است. در هیچ کدام از پژوهش های انجام شده در حوزه تخصیص قابلیت اطمینان روشی که فاکتور فناوری را توسعه داده باشد و نیز ارتباط تأمین کنندگان را با موضوع تخصیص قابلیت اطمینان در نظر گرفته باشد، یافت نشد از این رو تمرکز مطالعه حاضر بر روی محاسبه دقیق فاکتور فناوری می باشد. به منظور برآورد این فاکتور به مفهومی تحت عنوان ارزیابی آمادگی فناوری ؛ و سطح توانمندی فناورانه تأمین کنندگان پرداخته شد و مدلی به منظور تلفیق دو مفهوم ذکر شده ارائه گردید.نتایج بدست آمده نشان می دهد که تخصیص قابلیت اطمینان اطمینان با این روش به شناسایی زیرسیستم های بحرانی و بهبود آنها در مرحله طراحی کمک می نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a method for allocating reliability to subsystems of a cube satellite adopting suppliers readiness level approach.

نویسندگان [English]

  • Mahdi Karbasian 1
  • Zahra Jamali 2
  • Karim Atashgar 3
1 Industrial Engineering college, malek-e-Ashtar university of Technology (MUT), Isfahan, Iran   
2 Industrial Engineering college, malek-e-Ashtar university of Technology (MUT), Isfahan, Iran   
3 Industrial Engineering college, malek-e-Ashtar university of Technology (MUT), Isfahan, Iran 
چکیده [English]

 In this research, in order to allocate reliability to the subsystems of a cube satellite in the conceptual design phase-with the objective of achieving a 73% reliability-we have developed. The target feasibility method as our research fundamental procedure. In no research study in the area of reliability allocation conducted so far have we found a method which has developed the technology factor or considered the relationships between suppliers and the issue of reliability allocation.  Therefore, the current research study focuses on the exact calculations of the technology factor. In order to estimate the letter factor, a concept designated as technology preparation assessment and another one as level of suppliers technological capacities are being discussed. In this regard, a model has been presented which is a synthesis of the letter two concepts.  The obtained results indicate that the reliability allocation through by adopting this methodology is a great help toward identifying critical subsystems and heir improvement at the design stage . 
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • systems engineering
  • Reliability engineering
  • Reliability allocation
  • Complex product
  • Technology. Design structure matrix
[1]        موحدی، یزدان.؛ دولتخواه، مهدی. و راستی، وحید. (1392). طراحی و توسعه الگویی جهت تخصیص قابلیت اطمینان سیستم‌های پیچیده به روش شبکه‌های بیزین (مطالعه موردی: شاتر یک دوربین high-tech). نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره4، جلد24، ص 448-438.
[2]         میرشمس، مهران.؛ ایرانی، سعید.؛ اخلاقی، امیرمهدی و ناصح، حسین. (1391). تخصیص قابلیت اطمینان زیرسامانه‌های ماهواره بر با تحلیل سلسله مراتبی در فاز طراحی مفهومی ،JSST جلد 5(شماره 2)، (1391) ص49-57.
[3]            کرباسیان، مهدی.؛ محمدحسنی، فاطمه. (1398). مدیریت قابلیت اطمینان در چرخه عمر سیستم‌ها.
[4]           Prakash, O., Yadav. and Xing, Z. (2014). A practical reliability allocation method considering modified criticality factors, of Industrial and Manufacturing Engineering North Dakota Sate University, Fargo, ND 58108.
[5]           Yung, C. C., Kuei-H. C, and Thing, Y. C. (2011). ”ME-OWA based DEMATEL reliability apportionment method. Expert Systems with Applications. 38(2011) 9713-9723.
[6] کرباسیان،مهدی و مهدوی،آرزو و فروزنده،محمد،(1395)، روش های پیشرفته تخصیص قابلیت اطمینان در طراحی و زنجیره تأمین،انتشارات نخبگان شریف،چاپ اول.
[7]      خشنود، قویم. (1385). ارائه الگوی طرح برنامه قابلیت اطمینان در محصولات هوافضایی، ششمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
[8]     محمدی، مریم. (1395). تخصیص قابلیت اطمینان سیستم کنترلی الکترواپتیکی با در نظر گرفتن همزمان عوامل امکان‌پذیری، بحرانی بودن و وابستگی زیرسیستم‌ها، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
[9]    مهدوی، آرزو (1393). طراحی مدل ریاضی تلفیقی از آنتروپی بیزین و روش دیمتل فازی برای تخصیص قابلیت اطمینان(مطالعه موردی:ماسوره مکانیکی گلوله23 میلیمتری مهمات‌سازی اصفهان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 [10]        Gao (2016). Technology Readines Assessment Guide. Us. Government Account Ability Office.
[11]   فولادی، قاسم. (1395). ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری، انتشارات موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع چاپ دوم.
[12]    Gabriel T. J, Milton F. C. (2018). ”Integration Readiness levels Evaluation and Systems Architecture: A Literature Review. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS), [Vol-5, Issue-4].
[13]   جعفری خانشیر، سعید.؛ خانفلی، محسن. و زمانی، مجید. (1394). شناسایی سطوح آمادگی فناوری (TRL) بر اساس مستندات فنی، فصلنامه علمی- ترویجی، مدیریت استاندارد و کیفیت، سال پنجم- شماره 2 پیاپی 16.
[14]    Sauser, B., Marquez, J, R. (2006). "From TRL to SRL: The Concept of Systems Readiness Levels "Conference on Systems Engineering Research.
[15]    کرباسیان، مهدی. و اسکندری، فاطمه. (1397). مهندسی سیستم و تعامل‌پذیری، انتشارات نخبگان شریف،چاپ اول.
[16]   Yasseri, S .(2013)" .Subsea system readiness level assessment", International Journal of the Society for Underwater Technology, Vol 31, No 2, pp 77–92.
   [17]کیا، علی. و حسینی مونس، سید احمد. (1395). مهندسی سیستم, موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی تهران.
[18]      Yasseri, S. F., & Bahai, H. (2019). "System Readiness Level Estimation Of Oil And Gas Production Systems". International Journal Of Coastal & Offshore Engineering. Ijcoe Vol.2/No. 2/ (31-44)
[19]   شهائقی، کامران. و شریفی، سیدمحمدمهدی. و غلامی، حسین. و کرباسیان، مهدی. (1390). طراحی الگویی برای تخمین قابلیت اطمینان سازه ماهواره بر به روش شبکه‌های بیزین، دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان.
[20]     Mettas, A. (2000). "Reliability allocation and optimization for complex systems", Annual Reliability and Maintainability Symposium. International Symposium on Product Quality and Integrity (Cat. No. 00CH37055), Los Angeles.
[21]   PENG, B.; ZHAO, J. and SUN, Q. (2005). "Reliability allocation method for complex system using AHP "Electronic Product Reliability and Environmental Testing", School of Information System & Management, National University of Defense Technology, Hunan, Changsha 410073, China.
[22]  Fabio, D. F., Gianpaolo, D. B. Domenico, F. Alessandro, S. (2010)." Proposal of a new reliability allocation methodology: the Integrated Factors Method", Article in International Journal of Operations and Quantitative Management. University of Cassino Department of Industrial Engineering. .03043 Cassino
[23]  Kyungmee O. K, Yoonjung Y , Ming J. Z.".(2013) A new reliability allocation weight for reducing the occurrence of severe failure effects". Reliability Engineering and System Safety.
[24]   نقی‌زاده. (1391). مدل ارتقای توانمندی فناورانه در بنگاه‌های بخش ناوبری الکترونیک ایران.رساله دکتری رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه علاوه طباطبایی دانشکده حسابداری و مدیریت.
[25]  فرقانی، محمدعلی. یاورزاده، سعید. (1393). روش تخمین زمانی پروژه‌های فضای تا فاز طراحی با تأکید بر سطوح آمادگی تکنولوژی (TRL)، چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران.
[26]   ارشادی، محمدجواد. (1398). بهبود فرایندهای ارزیابی سطح آمادگی فناوری (TRL) در پروژه‌های فناورانه: یک مطالعه موردی پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها.
[27] Sauser.B, Gove.R, Forbes.E, and Marque.R.E,(2010),"Integration maturity metrics: Development of an integration readiness level".Information Knowledge Systems Management.
[28]    FIAP, A. T. and FREng, P. J. (2010)." Clarifying the Concepts of System Maturity, System Readiness and Capability Readiness through Case Studies". 8th Annual Conference on Systems Engineering Research.
[29]     Ryu, J. & Byeon, S. C. (2011). "Technology level evaluation methodology based on the technology growth curve". Technological Forecasting & Social Change, 1049-1059.
[30]    Zeleny, M. (2012). "High Technology and Barriers to Innovation: From Globalization to Relocalization". International Journal of Information Technology & Decision Making, 441-456.
[31]   Toloui, A., & Matin, Y. A. (2012)." Measuring Technological Level and Capability of the Industries in East Azerbaijan and Providing Proper Strategies for Improvement and   Promotion of Technology". Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3664-366.
[32]  Austin.M.F,York.D.M,(2015)." System Readiness Assessment (SRA) An Illustrative Example" Conference on Systems Engineering Research. Procedia Computer.
[33] Knaggs, M.,et,al(2015). "Application of systems readiness level methods in advanced fossil energy applications". Conference on Systems Engineering Research. Procedia Computer Science 44  ( 2015 )  497 – 506.
[34]  Animah & M. Shafiee.(2018)."A framework for assessment of Technological Readiness Level (TRL) and Commerical Readiness Index (CRI) of asset end-of-life strategies". Cranfield University, Bedford, Bedfordshire, UK. Safety and Reliability – Safe Societies in a Changing World
[35]   Sauser.B.J, & Forbes.E,.(2019). "Defining an Integration Readiness Level for Defense Acquisition".  Published and used by INCOSE with permission.