توسعه مدل طراحی محصول با روش طراحی برای هزینه (DFC) در محصول الکترواپتیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع.عضو هیات علمی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.اصفهان.ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

4 دانشکده مهندسی صنایع شاهین شهر، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

طراحی برای هزینه که در مرحله طراحی مفهومی استفاده می‌شود، شاخه ای از طراحی برای x است که با استفاده از ابزارهای مختلف هزینه چرخه عمر طرح های مختلف یک محصول را قبل از ساخت محصول برآورد می‌کند هدف از این پژوهش، اجرا و پیاده‌سازی روش طراحی برای هزینه در یکی از محصولات الکترواپتیکی است. در پژوهش حاضر برخلاف سایر پژوهش‌ها از روش طراحی بدیهه‌گرا برای تحلیل نیازهای مشتریان و تبدیل آن‌ها به ویژگی‌های طراحی استفاده شده است. در قسمت برآورد هزینه چرخه عمر با مطالعه مدل‌های مختلف با توجه به ساختار هزینه‌ها و اطلاعات در دسترس صنعت مورد مطالعه به توسعه مدلی جهت برآورد پرداخته و ضمن ایجاد پایگاه دانش مناسب و فرمول‌های ریاضی به محاسبه هزینه چرخه عمر طرح‌های A و B محصول پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده مقرون به صرفه بودن تولید طرح A محصول ازنظر اقتصادی در طول چرخه عمر آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Product Design Model for a Specific Electro-Optical Product Adopting Design to Cost (DTC) Procedure   

نویسندگان [English]

  • Mahdi Karbasian 1
  • Umolbanin Yousefi 2
  • Abutalib Shafaqat 3
  • Leila Asqazadeh 4
1 Associated professor, Faculty of Management &industrial Engineering, Malek ashtar university of technology, Iran   
2  Assistant professor, Faculty of Management &industrial Engineering, Malek ashtar university of technology, Iran      
3 assistant professor , , Faculty of Management &industrial Engineering, Malek ashtar university of technology, Iran   
4 MSc in industrial engineering, , Faculty of Management &industrial Engineering, Malek ashtar university of technology, Iran 
چکیده [English]

design to cost (DTC) utilized at concept phase design is branch of design for Xwhich by exploiting different techniques and procedures, estimates the life cycle costs of different design for product before its manufacturing: thus, enabling producer-by comparing costs revenues, and profits-to select the most optimal design for manufacturing a product. The present research sets out to execute and deploy DTC method for specific electro-optical product. Unlike other research works, the present study has availed itself of the axiomatic design method to analyze customers' needs and converting them to estimating life cycle costs-by examining different models in light of available costs and information. Structure in the industry under investigation –we have developed an estimation model base and developing mathematical formulas, we have embarked on calculating life cycle costs of two design A and B .the obtained results indicate that in the care of product under study, design A – as regards cost effectiveness in production and life cycle costs in economic terms- can be selected as e premium concepts design. 
 
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design to cost (DTC). knowledge base
  • estimating life cycle costs
  • Axiomatic  design method
[1]          Xu, Q., Jiao, R.J., Yang, X., and Helander, M. (2009), An analytical Kano model for customer need analysis, Design Studies, Vol.30, No. 1.
[2]          Tontini, G. (2003), Deployment of Customer Needs in the QFD Using a Modified Kano Model, Journal of the Academy of Business and Economics.
[3]          Chen, X., J. Shao, and Z. Tain. Family cars’ life cycle cost (LCC) estimation model based on the neural network ensemble. in International Conference on Programming Languages for Manufacturing. 2006. Springer.
[4]     مصطفی یوسفی، سعید رمضانی، محسن طاهری و عباس شریفی،" ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی زﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی :ﻧﺎوﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻮانﺳﯿﺮ اﯾﺜﺎر)"، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع)، 1390.
[5]           مریم مکوندی، "طراحی بدیهه گرا به عنوان ابزاری جهت بهبود طراحی و کیفیت محصول (خدمات) در تعامل با سایر ابزارها"، کنفرانس بین المللی پژوهش­های نوین در مهندسی صنایع و مدیریت،1397.
[6]          Villanueva, M., Yannou, B., Leroy, Y., Cluzel, F., Vautier, M., & Vaija, S. (2020, May). DESIGN-FOR-COST-AND-ENVIRONMENT: ONTOLOGICAL ANALYSIS AND COMPARISON OF SERVICE REPRESENTATION APPROACHES. In Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference (Vol. 1, pp. 2197-2206). Cambridge University Press.
[7]          Więcek, D., Więcek, D., & Kuric, I. (2019). Cost estimation methods of machine elements at the design stage in unit and small lot production conditions. Management Systems in Production Engineering, 27(1), 12-17.
[8]          Fu, R.-H., Z.-G. He, and X. Zhang, Life cycle cost based optimization design method for an integrated cooling system with multi-operating modes. Applied Thermal Engineering, 2018. 140: p. 432-441.
[9]          Mengoni, M., et al., A scalable “Design for Costing” platform: a practical case in ball valves industry. Procedia CIRP, 2016. 50: p. 311-317.
 
 
[10]       El-Khasawneh, B. S. (2013, August). Design for Availability (DFAV) and Design for Cost (DFC): Developing World Peculiarities. In International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (Vol. 55911, p. V004T05A018). American Society of Mechanical Engineers.
[11]               سیداحمد حسینی مونس و علی کیا، " مهندسی سیستم­ها"، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1398.
[12]       Xiaochuan, C., et al. Methodology and technology of design for cost (DFC). in Fifth World Congress on Intelligent Control and Automation (IEEE Cat. No. 04EX788). 2004. IEEE.
[13]       ISO/ IEC 15288, Systems and software engineering – System life cycle processes, IEEE Std 15288- 2015.
[14]       Department of Army. 1976. Operating and support cost guide for Army material systems. Pamphlet no. 11 – 14. Department of the Army, Washington, D. c.