توسعه نمودار کنترلEWMAR با استفاده از قوانین حساس‌سازی در پایش پروفایل خطی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در روش‌های سنتی کنترل کیفیت،عملکرد فرایند یا کیفیت محصول از طریق پایش یک یا چند مشخصه کیفیت با استفاده از توزیع متناظر یک یا چندمتغیره آنها بررسی می‌شد. امروزه در بسیاری موارد، کیفیت از طریق رابطه بین یک یا چند متغیر پاسخ و یک یا چند متغیر مستقل توصیف می‌شود.در ادبیات کنترل کیفیت آماری، این رابطه را پروفایل می‌نامند. در این پژوهش به منظور پایش پروفایل خطی ساده در فاز دو از نمودار کنترل EWMAR و توزیع نرمال مربوط به آن برای کشف انواع تغییرات در پارامترهای عرض از مبدا و شیب استفاده می‌شود.به منظور بهبود عملکرد نمودار از قوانین حساس‌سازی در این نمودار استفاده می‌شود.سپس به منظور اعتبارسنجی نمودار کنترل پیشنهادیEWMAR-RULE، عملکرد نمودار بر اساس ARL با سایر نمودارها بررسی می‌شود.نتایج نشان‌دهنده اینست که نمودار کنترل در تغییرات افزایشی و کاهشی به مراتب عملکرد بهتری از سایر نمودارها دارد. همچنین عملکرد طرح پیشنهادی از سایر قوانین حساس‌سازی بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing EWMAR Control Chart with Run Rules for Profile Monitoring 

نویسندگان [English]

 • Ali Yeganeh 1
 • Somayeh Fadaei 2
 • Alireza Shadman 3
1     PHD Student, Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.    
2 PHD Student, Management Department, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran 
3   Assistant Professor, Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad,    
چکیده [English]

In usual quality control methods, the quality of a process or product is evaluated by monitoring one or more quality characteristics using the corresponding distribution of one or more variables. Recently, in many cases, quality is defined through the relationship called profile between one or more response and independent variables as a supplanting way. In order to monitor linear profiles in this study, the EWMAR control chart and its normal distribution are used to detect various changes in the intercept, slope and standard deviation. To improve the performance of the chart, run rules are used here. Then, in order to validate the proposed control chart, its performance is examined based on the average length of the sequence (ARL) criteria in the out-of-control for increasing changes, decreasing changes and simultaneous changes in intercept and slope and standard deviation. The results show that the proposed method has a much better performance in incremental and decreasing shifts than other charts. Also, the proposed scheme performs better than other run rules. 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • EWMAR control chart
 • Profile monitoring
 • Run rules scheme
 • Simple linear profiles
 • Phase II. 
 • Zou, C., Zhang, Y., & Wang, Z. (2006). A control chart based on a change-point model for monitoring linear profiles. IIE transactions, 38(12), 1093-1103.‏
 • Woodall, W.H., Spitzner, D.J., Montgomery, D.C. and Gupta, S. (2004). Using control charts to monitor process and product quality profiles. Journal of Quality Technology, 36, 309–320.
 • Woodall, W. H. (2007). Current research on profile monitoring. Production, 17(3), 420-425.‏
 • Maleki, M. R., Amiri, A., & Castagliola, P. (2018). An overview on recent profile monitoring papers (2008–2018) based on conceptual classification scheme. Computers & Industrial Engineering, 126, 705-728.‏
 • Stover, F. S., & Brill, R. V. (1998). Statistical quality control applied to ion chromatography calibrations. Journal of Chromatography A, 804(1-2), 37-43.‏
 • Kang, L., & Albin, S. L. (2000). On-line monitoring when the process yields a linear profile. Journal of quality Technology, 32(4), 418-426.‏
 • Kim, K., Mahmoud, M. A., & Woodall, W. H. (2003). On the monitoring of linear profiles. Journal of Quality Technology, 35(3), 317-328.‏
 • Zou, C., Tsung, F., & Wang, Z. (2007). Monitoring general linear profiles using multivariate exponentially weighted moving average schemes. Technometrics, 49(4), 395-408.‏
 • Noorossana, R., Amiri, A., Vaghefi, S. A., & Roghanian, E. (2004). Monitoring quality characteristics using linear profile. In Proceedings of the 3rd International Industrial Engineering Conference (pp. 246-255).‏
 • Saghaei, A., Mehrjoo, M., & Amiri, A. (2009). A CUSUM-based method for monitoring simple linear profiles. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 45(11-12), 1252.‏
 • Li, Z., & Wang, Z. (2010). An exponentially weighted moving average scheme with variable sampling intervals for monitoring linear profiles. Computers & Industrial Engineering, 59(4), 630-637.‏
 • Gani, W., & Limam, M. (2013). On the use of the K-chart for phase II monitoring of simple linear profiles. Journal of Quality and Reliability Engineering, 2013.‏
 • Adibi, A., Montgomery, D. C., & Borror, C. M. (2014). Phase II monitoring of linear profiles using a P-value approach. International Journal of Quality Engineering and Technology, 4(2), 97-106.‏
 • Xu, L., Wang, S., Peng, Y., Morgan, J. P., Reynolds Jr, M. R., & Woodall, W. H. (2012). The monitoring of linear profiles with a GLR control chart. Journal of Quality Technology, 44(4), 348-362.‏
 • Huwang, L., Wang, Y. H. T., Xue, S., & Zou, C. (2014). Monitoring general linear profiles using simultaneous confidence sets schemes. Computers & Industrial Engineering, 68, 1-12.‏
 • Riaz, M., Mahmood, T., Abbasi, S. A., Abbas, N., & Ahmad, S. (2017). Linear profile monitoring using EWMA structure under ranked set schemes. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 91(5), 2751-2775.
 • Mahmood, T., Riaz, M., Omar, M. H., & Xie, M. (2018). Alternative methods for the simultaneous monitoring of simple linear profile parameters. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 97(5), 2851-2871.‏
 • Riaz, M., Mahmood, T., Abbas, N., & Abbasi, S. A. (2019). On improved monitoring of linear profiles under modified successive sampling. Quality and Reliability Engineering International, 35(7), 2202-2227.‏
 • Motasemi, A., Alaeddini, A., & Zou, C. (2017). An Area‐based Methodology for the Monitoring of General Linear Profiles. Quality and Reliability Engineering International, 33(1), 159-181.‏
 • Saeed, U., Mahmood, T., Riaz, M., & Abbas, N. (2018). Simultaneous monitoring of linear profile parameters under progressive setup. Computers & Industrial Engineering, 125, 434-450.
 • Khalili, S. B., Amiri, A., & Khosravi, P. (2020). Designing Control Charts Based on Residuals for Monitoring Simple Linear Profiles in Short Run Processes. . Sharif Journal of Industrial Engineering & Management, 36(1.1), 19-28. (In Persian).
 • Abbas, T., Ahmad, S., Riaz, M., & Qian, Z. (2019). A Bayesian way of monitoring the linear profiles using cusum control charts. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 48(1), 126-149.
 • Abbas, T., Qian, Z., Ahmad, S., & Riaz, M. (2016). On monitoring of linear profiles using Bayesian methods. Computers & Industrial Engineering, 94, 245-268.
 • Abbas, T., Qian, Z., Ahmad, S., & Riaz, M. (2017). Bayesian monitoring of linear profile monitoring using DEWMA charts. Quality and Reliability Engineering International, 33(8), 1783-1812.
 • Amiri, A., Mehrjoo, M., & Pasek, Z. J. (2013). Modifying simple linear profiles monitoring schemes in phase II to detect decreasing step shifts and drifts. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64(9-12), 1323-1332.‏
 • Gupta, S., Montgomery, D. C., & Woodall, W. H. (2006). Performance evaluation of two methods for online monitoring of linear calibration profiles. International Journal of Production Research, 44(10), 1927-1942.
 • Abbas, N., Riaz, M., & Does, R. J. M. M. (2011). Enhancing the performance of EWMA charts. Quality and Reliability Engineering International, 27, 821-833.
 • Riaz, M., Abbas, N., & Does, R. J. M. M. (2011). Improving the performance of CUSUM charts. Quality and Reliability Engineering International, 27, 415-424.
 • Kim, J., Al-Khalifa, K. N., Park, M., Jeong, M. K., Hamouda, A. M. S., & Elsayed, E. A. (2013). Adaptive cumulative sum charts with the adaptive runs rule. International Journal of Production Research, 51(15), 4556-4569.‏
 • Khoo, M. B. C., Castagliola, P., Liew, J. Y., Teoh, W. L., & Maravelakis, P. E. (2016). A Study on EWMA charts with runs rules—the Markov chain approach. Communications in Statistics - Theory and Methods, 45, 4156-4180.
 • Adeoti, O. A., & Malela-Majika, J. C. (2020). Double exponentially weighted moving average control chart with supplementary runs-rules. Quality Technology & Quantitative Management, 17(2), 149-172.‏
 • Maravelakis, P. E., Castagliola, P., & Khoo, M. B. C. (2019). Run length properties of run rules EWMA chart using integral equations. Quality Technology & Quantitative Management, 16, 129-139.
 • Koutras, M. V., Bersimis, S., & Maravelakis, P. E. (2007). Statistical process control using Shewhart control charts with supplementary runs rules. Methodology and Computing in Applied Probability, 9(2), 207-224.‏
 • Chakraborti, S., & Graham, M. (2019). Nonparametric Statistical Process Control: Wiley.
 • Riaz, M., & Touqeer, F. (2015). On the performance of linear profile methodologies under runs rules schemes. Quality and Reliability Engineering International, 31(8), 1473-1482.‏
 • Zhang, Y., Shang, Y., Gao, N., & Wang, Q. (2017). Monitoring prespecified changes in linear profiles using control charts with supplementary runs rules. Communications in Statistics - Simulation and Computation, 46, 7249-7263.
 • Hafez Darbani, F., & Shadman, A. (2018). Monitoring of linear profiles using generalized likelihood ratio control chart with variable sampling interval. Quality and Reliability Engineering International, 34(8), 1828-1835.‏
 • Zhang, J., Li, Z., & Wang, Z. (2009). Control chart based on likelihood ratio for monitoring linear profiles. Computational statistics & data analysis, 53(4), 1440-1448.‏
 • Montgomery, D. C. (2009). Introduction to statistical quality control. John Wiley & Sons.