دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 261-345 
بررسی دریافت گواهی نامه ایزو 9001 بر ارزش شرکت در چرخه عمر

صفحه 313-326

عالمه مداحیان امیری؛ سیدعلی نبوی چاشمی؛ ایرج مهدوی؛ رضا حسن زاده