تخمین دسترس پذیری ماشین فرز CNC با استفاده از زنجیره مارکوف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری لجستیک دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کار قزوین

4 مدیر گروه دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ماشینکاری دقیق قطعات پیچیده صنعتی به دستگاههای خاصی نیاز دارد که یکی از بهترین این دستگاهها ماشین فرز سی ان سی است.خرابی ماشین ها می تواند باعث توقف خط تولید شود، ضمن اینکه تعمیرات این دستگاهها وقتی بدون احتمال قبلی خراب شوند و تهیه قطعات یدکی با توجه به نیاز به واردات آنها، زمانبر و هزینه بر است. در این مقاله خرابی دستگاه به صورت سالیانه، از خرابی های ثبت شده در برگه های تعمیرات و کنترل دستگاه که توسط پرسنل نگهداری و تعمیرتهیه شده اند، استخراج شده است. سپس با استفاده از زنجیره ی مارکوف، برای تخمین قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداری و تعمیرات و دسترس‌پذیری دستگاه فرز سی ان سی چهارمحور در سال1390 استفاده گردید.نتایج پیاده سازی در سال های 1397-1391، با شاخص های سال 1390 مقایسه گردید. نتایج ارزیابی نشان می دهد که دسترس پذیری دستگاه از 96/3%در سال 1390، به 99/28% در سال 1397 افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the availability of CNC milling machine using Markov chain

نویسندگان [English]

 • hojatallah adami 1
 • Abbas Rad 2
 • Hossein goodarzi 3
 • Akbar Alamtabriz 4
1 PhD Student in Logistics, Imam Hossein University
2 Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Evin, Daneshju Blvd, Shahid Shahriari, Tehran, Iran
3 a
4 Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Evin, Daneshju Blvd, Shahid Shahriari, Tehran, Iran
چکیده [English]

Precision machining of complex industrial parts requires special machines, one of the best of which is the CNC milling machine. Malfunction of machines can cause the production line to stop, while repairs of these machines when they break down without prior possibility and preparation of spare parts with Paying attention to the need to import them is time consuming and costly. In this article, the failure of the device on an annual basis is extracted from the failures recorded in the repair and control sheets of the device, which have been prepared and maintained by the personnel. Then, using Markov chain, to estimate the reliability, maintenance and repair and availability of four-axis CNC milling machine in 2011 was used. The results of implementation in 2011-2018, were compared with the indicators of 2011. The evaluation results show that the availability of the device has increased from 96.3% in 2011 to 99.28% in 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Availability
 • maintenance
 • Markov chain
 • reliability
 • Birolini, A. (2017). Reliability Engineering Theory and Practice, 8th ed., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 • Kumar Agrawal, A., Chattopadhyaya, S. (2019). Investigation in to reliability, Maintainability ana availability of tunnel boring machine operating in mixed ground condition using markov chain, enginerring failure analysis, Vol. 105. pp.477-489.
 • Kalaiarasi, A., Anita. M, Geethanjalii. R. (2017). Analysis of system reliability using markov technique, Global journal of pure and applied mathematics, Vol.13, pp.5265-5273.
 • Yang, Z., Zhu, D., Chen, C. (2018). Reliability modeling of CNC machine tools based on the improved maximum likelihood estimation method, journal of mathematical problems in engineering. https://doi.org/10.1155/2018/4260508.
 • Washimkar, P. V., Deshpande,V. S., Modak, J. P., Nasery, A. V. (2011). Formulation of Preventive Maintenance Schedule for Dragline System, IACSIT, Vol.3, No.4.
 • ling Li, L., Tseng, M. L., Sun, J. (2018). Reliability measure model for electromechanical products under multiple types of uncertainties, Appl. Soft Comput. J. 65, 69–78.
 • Xu, Y., Xi, Y., Li, D., Zhou, Z. (2016). Traffic Signal Control Based on Markov Decision Process, IFAC-Papers On Line, vol. 49, pp. 67–72.
 • Zhao-Jun,Z, Y.,Hai-Chen, C., Fei-Chen, Bo-Hao,Q., & Bin-Bin, X. (2013). Reliability analysis of machining center based on the field data, Maintenance and Reliability, Vol.15, pp.147-155.
 • Ying-Zhi, Z., Rui Z., Gui-Xiang, S., Bing-Kun, C., and shan, Z. (2011). Reliability analysis for CNC machine tool turret including abnormal data, IEEE, Vol. 11, pp. 1136-1139.
 • Lad, B.K., & Kulkarni, M.S. (2010). A parameter estimation method for machine tool reliability analysis using expert judgment, International journal of data analysis techniques and strategies, Vol.2, No.2, pp.155-169.
 • IEC 61165: 2006; Application of Markov Techniques, TC56-Dependability.
 • Purba, J. H., Lu, J., Zhang, G., Pedrycz, W. (2014). Fuzzy Reliability assesssment of basic events of fault trees through qualitative data processing, Fuzzy Sets syst.24350-69
 • Lo, H.W., Huang, C.N. Chuang, Y.C. (2018). A novel failure mode and effect analysis model for Machine tool risk analaysis,Reliability Enginerring and System Safety.
 • Fazlollahtabar, H., & Akhavan Niaki, S.T. (2018). Fault tree analysis for reliability evaluation of an advanced complex manufacturing system, Journal of advanced Manufacturing systems, Vol.17 No.1107-18.
 • Bhimgonda Patil, R., Kothavale, B., Yadu Waghmode, L., Joshi, S. (2017). Reliability analysis of cnc turning center based on the assessment of trends in maintenance data- a case study, International Journal of Quality&Reliability Management.
 • ohring, M., Kasprzak, L. (2006). Reliability and Failure of ELECTRONIC MATERIALS AND DEVICES", Second Edition, ISBN 978-0-12-088574-9, Academic Press is an imprint of Elsevier.