قابلیت اعتماد F سیستم فرسایشی k ازn تسهیم بار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه ریاضی و آمار، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

چکیده

قابلیت اعتماد یک F سیستم k از n که کل بار سیستم بر روی مولفه‌های در حال کار تسهیم می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. عملکرد سیستم بر اساس میزان فرسایش مولفه‌ها اندازه‌گیری و بر همین اساس طول عمر سیستم تعیین می‌گردد. فرض می‌شود که فرسایش مولفه‌های در حال کار از یک فرآیند گاما پیروی می‌کند طوری که پارامتر شکل یک تابع وابسته به زمان و پارامتر مقیاس یک مقدار ثابت است. همچنین، تاثیر تسهیم بار بر اساس یک تابع توانی بر روی پارامتر شکل فرایند گاما مدل‌بندی می‌شود. تابع قابلیت اعتماد سیستم بر اساس یک رابطه بازگشتی محاسبه و حساسیت آن نسبت به پارامترهای مدل بررسی می‌شود. مساله برآورد پارامتر تسهیم بار نیز بر اساس فرسایش‌های اندازه‌گیری‌شده در زمان‌های بازرسی از پیش تعیین‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به پیچیدگی فرمولهای بدست آمده، از روشهای عددی و شبیه‌سازی برای محاسبه قابلیت اعتماد و بررسی دقت برآوردگر پیشنهادی استفاده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reliability of degrading load sharing k-out-of-n:F system

نویسندگان [English]

 • Mostafa Razmkhah 1
 • Bahareh Khatib Astaneh 2
1 Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Mathematics, University of Neyshabur, Khorasan Razavi, Iran
چکیده [English]

Reliability of a degrading load sharing k out-of-n:F system is studied in which the total load on the system is shared among all the functioning components. The performance of the system is evaluated based on degradation of its components, and the system lifetime is determined accordingly. It is assumed that degradation of the functioning components follows a Gamma process, such that the shape parameter is a time dependent function and the scale parameter is constant. The effect of load sharing is modeled by considering a power law function as the shape parameter of the Gamma process. A recursive formula is obtained to calculate the reliability function, and its sensitivity is discussed with respect to the model parameters. The estimation problem of the load sharing parameter is also investigated based on degradation data measured at some pre-specified inspection times. Since the obtained formulas are complex, the reliability function is numerically computed. Further, the performance of the proposed estimator is studied using a simulation algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Coherent system
 • Degradation
 • Gamma process
 • Load sharing
 • Power law process
 • Kuo, W. and Zuo, M. J. (2003), Optimal reliability modeling, Wiley, New York.
 • Ye, Z., Revie, M. and Walls, L. (2014), A Load sharing system reliability model with managed component degradation, IEEE Trans. Reliab., 63 (3), 721-730.
 • Zhao, X., Liu, B. and Liu, Y. (2018), Reliability modeling and analysis of load-Sharing systems with continuously degrading components, IEEE Trans. Reliab., 99, 1-15.
 • Amari, S. V., Krishna, M. B. and Pham, H. (2008), Tampered failure fate load-sharing systems: status and perspectives, Handbook of Performability Engineering, pp. 291-308.
 • Huang, L. and Xu, Q. (2010), Lifetime reliability for load-sharing redundant systems with arbitrary failure distributions, IEEE Trans. Reliab., 59 (2), 319-330.
 • Jain, M. and Gupta, R. (2012), Load sharing M-out of-N:G system with non-identical components subject to common cause failure, Int. J. Math. Oper. Res., 4 (5), 586-605.
 • Tang, Y. and Zhang, J. (2008), New model for load-sharing k-out-of-n:G system with different components, J. Syst. Eng. Electron., 19, 748-751.
 • Taghipour, S. and Kassaei, M. L. (2015), Periodic inspection optimization of a k-out-of-n load-sharing system, IEEE Trans. Reliab., 64, 1116-1127.
 • Chen, Y., Yu, X. and Li, Y. (2019), A failure mechanism cumulative model for reliability evaluation of a k-out-of-n system with load sharing effect, IEEE Access, 7, 2210-2222.
 • Zhang, J., Zhao, Y. and Ma, X. (2020), Reliability modeling methods for load-sharing k-out-of-n system subject to discrete external load, Reliab. Eng. Syst. Safe., 193, 106603.
 • Nezakati, E. and Razmkhah, M. (2020), Reliability analysis of a load sharing k-out-of-n:F degradation system with dependent competing failures, Reliab. Eng. Syst. Safe., 203, 107076.
 • Kahle, W., Mercier, S. and Paroissin, C. (2016), Degradation processes in reliability. Wiley, New York.
 • Noortwijk, J. M. V. (2009), A survey of the application of gamma processes in maintenance, Reliab. Eng. Syst. Safe., 94 (1), 2-21.
 • Park, C. and Padgett, W. J. (2005), Accelerated degradation models for failure based on geometric brownian motion and gamma processes, Lifetime Data Anal., 11, 511-527.
 • Abdel-Hameed, M. (1975), A Gamma wear process, IEEE Trans. Reliab., 24 (2), 152-153.
 • Bagdonavicius, V. and Nikulin, M. S. (2000), Estimation in degradation models with explanatory variables, Lifetime Data Anal., 7, 85-103.
 • Lawless, J. and Crowder, M. (2004), Covariates and random effects in a gamma process model with application to degradation and failure, Lifetime Data Anal., 10, 213-227.