ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر

3 گروه مهندسی صنایع.عضو هیات علمی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.اصفهان.ایران

4 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

چکیده: گسترش تنوع محصولات، به مشتریان کمک می‌کند تا محصولی را بیابند که متناسب با نیازهای فردی آن ها است. از این رو شرکت‌ها به دنبال یافتن روش‌هایی برای مدیریت بهتر و رویه‌های ایجاد تنوع در محصول هستند و یک طراحی منطبق با تنوع‌پذیری می‌تواند برای سازمان مزیت رقابتی محسوب شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح‌های مهندسی با رویکرد تنوع‌پذیری، مدل بهینه‌سازی را ارائه داده است که طرح‌های مهندسی را از نظر دو پارامتر مقدار تغییرات مورد نیاز طرح جهت استانداردسازی در حال حاضر و تلاش تولیدکنندگان در آینده جهت طراحی مجدد اجزا مورد بررسی قرار می‌دهد. پارامتر مقدار تغییرات مورد نیاز طرح جهت استانداردسازی در حال حاضر به کمک شاخص تنوع نسلی و شاخص اتصالات و پارامتر تلاش تولیدکنندگان در آینده جهت طراحی مجدد اجزا به کمک شاخص اشتراکات به دست می‌آید. به کار گیری مدل توسعه داده شده در پژوهش حاضر و همینطور تعیین حد مجاز اجزای در الویت استانداردسازی و میزان تلاش در آینده، منجر به انتخاب طرح مهندسی خواهد شد که می‌تواند هزینه‌های اصلاح محصول، تلاش جهت طراحی مجدد و زمان عرضه به بازار را کاهش دهد. مدل توسعه داده شده در این تحقیق بر روی یکی از رادارهای آرایه فازی صنایع الکترونیک ایران پیاده‌سازی شده و با استفاده از آن طرح مهندسی بهینه رادار مورد نظر تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of engineering designs with a future engineering approach

چکیده [English]

Expanding product variety helps customers to find products that perfectly fit their individual needs. Therefore, companies are looking for ways to better manage and variety procedures in the product and a design that is compatible with variety can be considered a competitive advantage for the organization. The present study aims to evaluate engineering designs with a variety approach, has presented an optimization model that examines engineering designs in terms of two parameters, the amount of changes required by the design to standardize now and future manufacturers' efforts to redesign the components. The parameter of the amount of changes required by the design for standardization now is obtained with the help of the generational variety index and the coupling index and the parameter of future manufacturers' efforts to redesign the components with the help of the commonality index. Applying the model developed in the present study, as well as determining the allowable components in the standardization priority and the amount of effort in the future will lead to the selection of engineering design that can reduce the cost of product development, redesign efforts and market time. The model is developed in the present study has been implemented on one of the fuzzy array radars of Iran's electronics industry and has determined the optimal engineering design of the desired radar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • optimized engineering design selection
 • mathematical optimization model
 • design for variety approach
 • Olabanji, O. M., & Mpofu, K. (2019). Decision analysis for optimal design concept: Hybridized fuzzified weighted decision matrix and fuzzy TOPSIS using design for X tools. Procedia CIRP, 84, 434-441.
 • Gunther Reinhart, Jan Aurich, Christopher A. Brown, Erhan Budak, M. Alkan Donmez, S. Jack Hu, Sami Kara, Eric Lutters, Ludger Overmeyer, Robert Schmitt, G€unther Schuh, A. Erman Tekkaya, Hans Kurt Toenshoff,) 2014( CIRP Encyclopedia of Production Engineering
 • Sami, C., Luc, L., Gunther, R., & Tolio, T. A. M. (2019). CIRP Encyclopedia of Production Engineering.
 • . حاج حیدری، ندا. (1397) ارزیابی طرح‌های مفهومی بر اساس الزامات کارکردی و غیر کارکردی در یک سامانه دریایی غیر قابل تعمیر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته مهندسی صنایع. دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
 • Gupta, S., & Okudan, G. L. E. (2008, January). Framework for Generating Modularized Product Designs with Assembly and Variety Considerations. In International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference(Vol. 43291, pp. 171-180).
 • Martin, M. V. )1999.( Design for variety: A methodology for developing product platform architectures, doctorate degree thesis, Mechanical Engineering, Stanford university.
 • Wong, F. S., & Wynn, D. C. (2019, July). A new method to assess platform changes over successive generations of product variants from multiple design perspectives. In Proceedings of the Design Society: International Conference on Engineering Design(Vol. 1, No. 1, pp. 2931-2940). Cambridge University Press.
 • Martin, M. V., & Ishii, K. (1996, August). Design for variety: a methodology for understanding the costs of product proliferation. In International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference(Vol. 97607, p. V004T04A008). American Society of Mechanical Engineers.
 • Thevenot, H. J., & Simpson, T. W. (2006). Commonality indices for product family design: a detailed comparison. Journal of Engineering Design, 17(2), 99-119.
 • Nadadur, G., Parkinson, M. B., & Simpson, T. W. (2012). Application of the generational variety index: a retrospective study of iPhone evolution. In International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (Vol. 45028, pp. 931-940). American Society of Mechanical Engineers.
 • Martin, M. V., & Ishii, K. (2002). Design for variety: developing standardized and modularized product platform architectures. Research in engineering design, 13(4), 213-235.
 • Shojaeefarda, M. H., Khalkhalib, A. Tavakoli Lahijanic, A. (2017). Using Design For Variety and Axiomatic Design To Architect Automotive Underbody, International journal of advanced production and industrial engineering, Vol 2 (2), 58-64.
 • Lahijanic, A. T. International journal of advanced production and industrial engineering.
 • Zhang, Y., Zheng, Y. A. N. G., Xianchao, M. A., Wenjun, D. O. N. G., Dayong, D. O. N. G., Zhaoguang, T. A. N., & Zhang, S. (2019). Exploration and implementation of commonality valuation method in commercial aircraft family design. Chinese Journal of Aeronautics, 32(8), 1828-1846.
 • Martin, M. V., & Ishii, K. (2002). Design for variety: developing standardized and modularized product platform architectures. Research in engineering design, 13(4), 213-235.
 • Haj Heidary. N, (2018), Evaluating conceptual design basing functional and non-functional requirements in non-maintainable marine system, a thesis of master of science, Malek Ashtar University of technology, (persian)