دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آذر 1400 
ارزیابی طرح های مهندسی با رویکرد تنوع پذیری مطالعه موردی: رادار آرایه فازی

صفحه 243-260

مهدی کرباسیان؛ پرستو دیو سالار؛ ام البنین یوسفی؛ جعفر قیدر خلجانی