شناسایی و تحلیل ریسک های کیفیتی محصول در صنعت دارویی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی دانا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پاستور جدید مابین طالقانی و مقصودیه ساختمان پردیس ط 3

2 مشاور سیستم های کیفیت IMS و ISO17025

چکیده

تولید داروﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ علاوه بر اتلاف منابع، منجر به ایجاد خطراتی برای سلامت عمومی می‌گردد. مدیریت ریسک کیفیتی با کنترل ریسک‌های کیفیتی در مراحل ساخت محصول، کیفیت بالای دارو را برای بیمار تضمین می‌نماید. پژوهش حاضر با اجرای این فرایند بر اساس راهنمایICH Q9 در شرکت داروسازی دانا، به شناسایی و تحلیل ریسک آلودگی ذره‌ای محصول ویال پرداخت. برای این منظور جهت شناسایی ریسک از تکنیک FMEA، برای یافتن علل ریشه‌ای خرابی از تکنیک Why RCA و جهت تحلیل ریسک تلفیقی از تکنیک‌های FMECA و BBN استفاده گردید. مقایسه نتایج دو رویکرد FMECA و BBN-FMECA نشان داد که در این شرکت، تحلیل ریسک با هر دو روش نتایج مشابهی به دست می‌دهد. رویکرد BBN-FMECA جزئیات بیشتری در مورد سطوح ریسک ارائه می‌دهد. همچنین کیفیت پودر ماده اولیه و مواد بسته‌بندی اولیه، عملکرد پرسنل و سیستم پایش هواساز، مهم‌ترین علل ریسک آلودگی محصول شناسایی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Product Quality Risks in pharmaceutical industry (Case study: Daana Pharmaceutical Co.)

چکیده [English]

Abstract: The production of low quality drugs in addition to wasting resources, leads to risks to public health. Quality risk management can ensure the high quality of the drug for the patient by controlling quality risks during the product manufacturing process. The present study aimed to identify and analyze the particle contamination risk of the vial product at Daana Pharmaceutical Company by implementing quality risk management process based on the ICH Q9 guideline. For this purpose, in order to identify the risk, the failure modes and effects analysis (FMEA) method and to identify the root causes of failure, the "Why" root cause analysis (Why RCA) technique and to analyze the risk, a combination of the failure modes, effects and criticality analysis (FMECA) and Bayesian Belief Network (BBN) analysis methods were used. Comparison of the results of the FMECA and BBN-FMECA approaches showed that at Daana Company, risk analysis with both methods gives similar results. Also quality of raw material powder and primary packaging materials, personnel performance and air conditioning monitoring system are identified as the most important causes of product contamination risk

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality Risk Management(QRM)
 • Failure Modes and Effects and Criticality Analysis(FMECA)
 • Bayesian Belief Network(BBN)
 1. Das, A., Kadwey, P., Mishra, J. K. & Moorkoth, (2014)"Quality Risk Management (QRM) in Pharmaceutical Industry: Tools and Methodology," International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance, vol. 5, no. 3, pp. 13-21.
 2. International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, "Quality Guidelines-ICH Q9 Qality Risk Management",(2005).
 3. Ziegler, I. M., Steff I., Vare´nyi, M. H.(2014)"Importance of quality risk management in pharmaceutical quality systems: Recent trends and harmonization," Saudi Pharmaceutical Journal.
 4. World Health Organization, "Annex 2-Guidelines on Quality Risk Management",(2013).
 5. Waldron, k.,(2018) "Quality Risk Management 101:ICH Q9 In Context," [Online]. Available: https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/quality-risk-management-ich-q-in-context-0001.
 6. Waldron, K., (2018)" Quality Risk Management 101:A Brief History Of Risk Management In The Regulation Of Medicinal Products,"[Online]. Available: https://www.pharmaceuticalonline.com/doc/quality-risk-management-a-brief-history-of-risk-management-in-the-regulation-of-medicinal-products-0001.
 7. IEC 31010:2019 Risk management - Risk assessment techniques,(2019).
 8. IEC 60812:2018 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA and FMECA),(2018).
 9. Zoullouti, B., Amghar,M., Nawal,S.(2019) "Using Bayesian Networks for Risk Assessment in Healthcare System," [Online]. Available: https://www.intechopen.com/books/bayesian-networks-advances-and-novel-applications/using-bayesian-networks-for-risk-assessment-in-healthcare-system.
 10. Nepala, B., Yadav,O.P.,(2015) "Bayesian belief network-based framework for sourcing risk analysis during supplier selection," International Journal of Production Research.
 11. Ershadi, M.j., Forouzandeh, M., Karbasian M.(2018) "Information Security Software Risk Analysis of Research Information Using Hybrid Approach of Fuzzy Failure Mode and Effect Analysis and Fuzzy Multi Criteria Decision Making," Journal of Quality Engineering and Management, vol. 8, no. 1, pp. 8-20(In Persian).
 12. IEC 62740:2015 Root cause analysis(RCA),(2015).
 13. Bayes Server, "Bayesian networks - an introduction," [Online]. Available: https://www.bayesserver.com/docs/introduction/bayesian-networks.
 14. Lee, B. H.,( 2001)"Using Bayes belief networks in industrial FMEA modeling and analysis," The Proceedings of the Annual Reliability and Maintainability Symposium.
 15. Lockamy, A., Mccormack,K., (2012), "Modeling supplier risks using Bayesian networks," Industrial Management & Data systems, vol. 112 , no. 2, pp. 313-333.
 16. Moradi, M., Mirzazadeh, M.(2019), "Identification, Evaluation and Ranking of Manufacturing Risks in the Pharmaceutical Industry using the FMEA Method (Case study: Sobhan Darou Company)," Journal of Healthcare Management (Journal of Health System), 10, no. 1, pp. 43-52(In Persian).
 17. Dastmardi, M.,(2019) "Assess and Address the Risks of Decision Making in the Conformity Assessment Arocess," Journal of Quality Engineering and Management, 9, no. 4, pp. 320-333(In Persian).
 18. Claycamp, H.G.(2007), "Perspective on Quality Risk Management of Pharmaceutical Quality," Drug Information Journal, 41, pp. 353–367.