ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان انسانی در بهره برداری از سامانه های راداری برد کوتاه و متوسط به روش فازی CREAM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف اباد ، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی قابلیت اطمینان انسانی و میزان احتمال رخ داد خطا در هر یک از فاکتورهای موثر در آن ختم شد. سپس وش تحلیل سلسله مراتبی ، مقایسات زوجی، محاسبه وزنها و سازگاری سیستم، ماتریس مقایسات زوجی و سبک کنترلی، رتبه بندی انجام شد. به این صورت که پس از جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ها و مشورت و نظرخواهی از متخصصین، آنالیز وظایف شغلی به روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (HTA) انجام گرفت. ، بعد از تجزیه و تحلیل وظایف شغلی، ویژگی های کلی هروظیفه و شرایط کاری اثر گذار بر عملکرد کاربر با استفاده از جدول CPCs ارائه شد و شرایطی که باعث بهبود، کاهش یا بی تاثیری در عملکرد هستند را تعیین و تعداد کل آنها برای هر وظیفه محاسبه شد. در مرحله بعدی روش AHPفازی موردبررسی و پس از محاسبه ماتریس های مقایسات زوجی، تعیین سبک های کنترلی صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and improvement of human reliability capabilities in using short and medium range radar system by CREAM fuzzy method

نویسنده [English]

 • golshan soltani 2
1
2 Master of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Najafabad, Iran
چکیده [English]

Human reliability is an important issue that is evaluated in order to prevent catastrophic events in high technology industries. The purpose of this study was to evaluate human reliability by CREAM fuzzy method in short and medium range radar systems, which ultimately led to the study of human reliability and the probability of error in each of the effective factors. Then the method of hierarchical analysis, pairwise comparisons, calculation of weights and system compatibility, matrix of pairwise comparisons and control style, and ranking were performed. After collecting information from questionnaires and consulting experts, job analysis was performed by hierarchical analysis (HTA). Then the table of working conditions affecting the operator's performance (CPC) was drawn, and working conditions affecting the user's performance were presented using the table of CPCs. In the next step, the fuzzy AHP method was investigated , after calculating the pairwise comparison matrices, control styles were determined. At the end of the work, the factors causing the error along with the amount of human reliability and the probability of error in each factor were identified. The results indicated that human reliability is significantly improved. Based on the findings of the study, determining the contribution of various factors influencing human error, provide a more effective assessment. Among the job tasks, the factor of "preparation of mechanical parts" with a probability of 0.416 has the highest probability of error and should focus more on this factor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human reliability
 • fuzzy logic
 • CREAM method
 • radar systems
 • Matthews, T. (2012, April). Dispelling the Myths of Behaviour and Improving Causal Analysis. In SPE Middle East Health, Safety, Security, and Environment Conference and Exhibition. OnePetro.
 • Wang, S. Q., Wang, X., Lin, Y. H., Gao, C. Y., & Fu, X. L. (2019). Research on a New Model Structure for Unknown Radar Emitter Signal Sorting. Procedia Computer Science, 154, 514-518.
 • احمدی، محامدپور، علایی و سبط. (۱۳۹۳). "آشکارسازان اهداف متحرک در رادار آرایه فازی چند ورودی- چند خروجی پشخ‌شده هوا پایه با استفاده از آشکارساز زیر فضای تعمیم یافته"، مجله علمی پژوهشی «رادار»، سال دوم، شماره 1، 1393.
 • مهنا، توکلی افشاری و کلانتری. (۱۳۹۰). "طراحی و شبیه‌سازی یک سامانه رادار مولتی استاتیک و بهینه‌سازی محل قرار گرفتن ایستگاه‌‌های رادار با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندمنظوره". مجله علمی پژوهشی «علوم و فناوری‌های پدافند غیر عامل»، سال دوم، شماره 4، 1390.
 • Chen, C. Y., & Vaidyanathan, P. P. (2008). MIMO radar space–time adaptive processing using prolate spheroidal wave functions. IEEE Transactions on Signal Processing, 56(2), 623-635.
 • مریم نیلفروش و روح الله آقاجانی، "بهبود نسبت سیگنال به نویز به اضافه تداخل در رادارهای چند ورودی- چند خروجی هم مکان بااهداف متعدد"، نشریه علمی رادار، دوره هشتم،شماره2، 1399.
 • Haghnegahdar, M., Imani, S., Ghorashi, S. A., & Mehrshahi, E. (2017). SINR enhancement in colocated MIMO radar using transmit covariance matrix optimization. IEEE Signal Processing Letters, 24(3), 339-343.
 • حیدری، س. (1395). اصول کلی رادارها و بررسی رادارهای پسیو. دانشکده مهندسی گروه برق، دانشگاه زنجان.
 • آرمان‌، صالحی صدقیانی، مژدهی و نظرلی. (2012). محاسبة میزان ناسازگاری ساختار سلسله مراتبی و ماتریس‌های مقایسات زوجی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی. مطالعات مدیریت صنعتی, 10(27), 94-117.‎

Hollnagel, E. (1998), Cognitive reliability and error analysis method New York, Avenue of the America.

 • Yakideh, K., Mahfovi, G., Gudarzi, M. (2017), Optimizing the stock portfolio with the ratio of hope to risk of future financial strength Based on the eigenvector of the matrix of pairwise comparisons, Journal of financial engineering and securities management, No 32. (in Persian)
 • Mohammadfam, A. M., Mirzaei Aliabadi, M, Hajiakbari M., Soltanian, A. (2016), The Study of Human Errors in De-mining Operations Using the CREAM Technique, Volume 17, Issue 4 Pages: 241-247. (in persian)
 • Langarizadeh, M., & Moghbeli, F. (2016). Applying naive bayesian networks to disease prediction: a systematic review. Acta Informatica Medica, 24(5), 364.