ارزیابی و مدلسازی قابلیت اطمینان موتور پرماسین با هدف بهبود عملکرد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

موتور پرماسین یک سیستم حیاتی مأموریت‌محور است که عدم کارایی آن باعث شکست ماموریت اصلی میشود. مطالعات جامع بر روی قابلیت‌اطمینان آن میتواند گامی در جهت بهبود عملکرد این سیستم باشد. هدف مقاله آنالیز قابلیت‌اطمینان موتور پرماسین در سناریوهای تعیین شده‌است. در این مقاله، ابتدا به بیان ساختار موتور پرماسین به عنوان سیستم مورد مطالعه پرداخته و ساختار‌شکست محصول برای این سیستم ترسیم و با توجه به ماموریت‌محور ‌بودن این سیستم 2سناریو زمانی اساس عملکرد شناور تعریف و نرخ خرابی برای قطعات حساس از استاندارد MilHDB-217 و NPRD-95 در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه‌ محاسبه خواهد‌شد. با استفاده از ساختار شکست نحوه ارتباط اجزاء سیستم مشخص و بلوک‌دیاگرام قابلیت‌اطمینان در نرم‌افزارReliability‌Workbench ترسیم میگردد. در نهایت قابلیت‌اطمینان زیرسیستمها و سیستم مورد مطالعه برای هر دو سناریو‌کاری به صورت مجزا محاسبه می‌گردد. نتایج نشان میدهد که زیرسیستم درایو و موتور در توان نامی، دارای کمترین سطح قابلیت‌اطمینان نسبت به زیرسیستم‌های دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and modeling of Permasin engine reliability with the aim of improving its performance

نویسندگان [English]

  • javad sheikh hafshejani 1
  • Mohammad Saber Fallah Nejad 2
1 Department of Industrial Engineering, Yazd University, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The Permasin engine is a critical mission-oriented system, the failure of which will cause the failure of the main mission. Comprehensive studies on its reliability can be a step towards improving the performance of this system. The aim of the article is to analyze the reliability of the Permasin engine in the specified scenarios. In this article, first of all, the structure of Permasin engine as the studied system is described and the breakdown structure of the product is drawn for this system, and according to the mission-oriented nature of this system, there are 2 time scenarios, the basis of floating performance, definition and failure rate for sensitive parts from the standard. MilHDB-217 and NPRD-95 will be calculated in two optimistic and pessimistic modes. By using the breakdown structure, the connection of specific system components and the reliability block diagram are drawn in the Reliability Workbench software. Finally, the reliability of the subsystems and the studied system is calculated separately for both working scenarios. The results show that drive and motor subsystem has the lowest level of reliability compared to other subsystems in rated power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reliability
  • Permasyn engine
  • FMEA
  • RBD
  • failure rate