افزایش کیفیت و ایمنی یک سیستم دریایی با استفاده از فرآیند مدیریت الزامات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع.عضو هیات علمی،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.اصفهان.ایران

2 محقق، صنایع شهید قربانی

3 صنایع/ صنایع/ مالک اشتر/ اصفهان

چکیده

الزامات به عنوان یکی از مراحل اولیه از فرآیند توسعه محصول در مهندسی سیستم است که می‌تواند با یک نگاه جامع و دقیق الزامات را مهندسی نموده و موجب تولید محصولی شود که نیازهای کاربران را برآورده سازد.
هدف از تهیه این پژوهش که در بازه زمانی 1402-1401 انجام شده است، اجرای کلیه فعالیت‌های مدیریت الزامات در یک سیستم دریایی است. بدین منظور در ابتدا الزامات اولیه مربوط به این محصول از منابع مختلف استخراج، دسته بندی و سپس فراداده الزامات تهیه شده و برای هر یک از آن‌ها یک یا چند روش تصدیق ارائه شده است. در نهایت نیز رابطه بین الزامات تعیین و پس از رفع تعارضات میان آن‌ها فراداده الزامات بروزرسانی گردیده است. مطابق با نتایج حاصل از این فرآیند تعداد 106 الزام شناسایی شده است. این الزامات به عنوان مبنای شروع فرآیند توسعه و طراحی محصول در نظر گرفته خواهند شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the quality and safety of a marine system using the requirements management process

نویسندگان [English]

  • ommolbanin yousefi 1
  • javad sheikh 2
  • NEDA HAJHEIDARI 3
1 Department of Industrial Engineering,Malek Ashtar University of Technology,Istahan,Iran
2 Researcher, SHahid Ghorbani Industrial
3 Department of industrial engineering, malek ashtar university
چکیده [English]

Guiding the engineering process in systems has created an interdisciplinary approach called system engineering. The concept of guidance in the first step means choosing the best path among the existing paths and then guiding, directing and managing the process in the selected path. In this context, requirements management is one of the first stages of the product development process, which can engineer the requirements with a comprehensive and accurate view and produce a product that meets the needs of users.
The purpose of preparing this research, which was carried out in the period of 1402-1401, is to implement all requirements management activities in a marine system. For this purpose, at first, the basic requirements related to this product were extracted from different sources, categorized and then the metadata of the requirements was prepared, and one or more confirmation methods were provided for each of them. Finally, the relationship between the requirements has been determined and after resolving the conflicts between them, the metadata of the requirements has been updated. According to the results of this process, 106 requirements have been identified. These requirements will be considered as the basis for starting the product development and design process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System engineering
  • requirements management
  • safety
  • quality
  • marine system