اصول سازمان با قابلیت اطمینان بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

سازمان‌ها در پیشران رشد اقتصادی نقش دارند تغییرات در فناوری‌ معماری براساس اصول با سازمان قابلیت اطمینان .ماموریت سازمان‌ها محیطی پویا از یک طرف و پیچیدگی فناوری‌ها که در حال تغییر احتمال وقوع چالش غیرمنتظره را در سازمان‌ها بوجود می‌آورد.سازمان‌ها نیازمند استفاده از اصول سازمان با قابلیت اطمینان بالا، می‌باشند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و روش تحقیق آن، به ‌صورت ترکیبی روش آمیخته.داده‌های کیفی و در ادامه داده‌های کمی جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 50 نفر آشنا به مسائل اداره سازمان، مدیریت و قابلیت اطمینان می‌باشد. ترکیب داده‌های کیفی و کمی نیز از نوع اکتشافی ابزار مورد استفاده پرسشنامه برای دستیابی به اصول سازمان‌ با قابلیت اطمینان بالا از رویکردهای کیفی استفاده شده و اصول کشف ‌شده با رویکرد کمی اعتبارسنجی شد.نتایج شامل شش اصل، تاب‌آوری، پذیرش خبرگی، ریسک ادراک شده، حساسیت مجریان اصلی، حساسیت شکست‌ها و اشتباهات و فرهنگ سازمانی می‌باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principles of organization with high reliability

نویسنده [English]

  • Mahdi Moradi
Teaching univercity of malekashtar tehran iran
چکیده [English]

Organizations have a unique role as drivers of the economic growth of countries. On the other hand, due to the rapid changes in technologies and business environment, the architecture of the organization based on the principles of the high reliability organization is very important. According to the mission of organizations, dynamic environmental conditions on one hand and the complexity of technologies that are constantly changing on the other hand, create the possibility of any kind of unexpected challenges in organizations. Therefore, organizations always need to use the principles of the organization with high reliability. The purpose of this research is to identify and quantify these principles. This research is applied and developmental in terms of purpose and its research method is combined (mixed method). In this research, qualitative data and then quantitative data have been collected. The statistical population of this research includes 50 experts and academics who are familiar with the issues of organization administration, management and reliability. The combination of qualitative and quantitative data is also exploratory, and the tool used is a questionnaire, so that the first stage uses qualitative approaches to achieve the principles of the organization with high reliability, and in the second stage, the discovered principles are completed and validated with a quantitative approach. The obtained results include six principles, resilience, acceptance of expertise, perceived risk, sensitivity of main executives, sensitivity to failures and mistakes, and organizational culture, which are the principles of the organization with high reliability

کلیدواژه‌ها [English]

  • principles of organization
  • high reliability
  • organization