بررسی اثر اینرسی بر عملکرد نمودارهای ناپارامتری علامت از نوع جمع تجمعی و میانگین متحرک موزون نمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع، فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در نمودارهای جمع تجمعی (CUSUM) و میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) ممکن است تغییری در فرآیند باعث فاصله گرفتن آماره از مرکزیت ‏شود، در این حالت چنانچه تغییر دیگری در جهت مخالف رخ دهد نمودار به زمان بیشتری برای اخطاردهی نیاز دارد که به این مسئله اثر اینرسی گفته می‏شود. در این مقاله اثر اینرسی بر روی عملکرد نمودارهای ناپارامتری علامت از نوع CUSUM و EWMA بررسی و این دو نمودار با هم مقایسه‌ شده است. برای این کار یک برنامه شبیه‏ سازی تهیه شده که متوسط طول دنباله‌ در حالت تحت کنترل (ARL0) و خارج از کنترل (ARL1) را در این نمودارها به ازای مقادیر مختلف پارامتر و با استفاده از سه توزیع متفاوت محاسبه می‌کند. نتایج حاصل از شبیه‏ سازی نشان می‌دهد که مقادیر ARL0 در نمودار علامت از نوع CUSUM از اینرسی تاثیر نمی‏پذیرد اما مقادیر ARL1 نمودار در تغییرات بزرگ افزایش یافته و توان نمودار در تشخیص این تغییرات کاهش می‏یابد. همچنین در نمودار علامت از نوع EWMA نیز مقادیر ARL0 کاهش و مقادیر مقادیر ARL1 برای تغیرات متوسط و بزرگ افزایش می‏یابند. به عبارتی بر اثر اینرسی در این نمودار تعداد اخطارهای اشتباه بیشتر و قدرت تشخیص تغییرات کمتر می‏شود. با توجه به تاثیر منفی کمتر اینرسی بر عملکرد نمودار علامت از نوع CUSUM نسبت به EWMA استفاده از این نمودار در کنترل فرآیندهای غیرنرمال توصیه می‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of inertia on the performance of nonparametric signals of cumulative sum and rhythmic moving average

نویسندگان [English]

  • Maysam Madadi 1
  • Majid Nojavan 2
1 Industrial Engineering, Technical and Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Faculty of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In CUSUM and EWMA, a change in process may cause the statistic to move away from the center. In this case, if another change occurs in the opposite direction, the chart needs more time to be warned. This is called the inertia effect. In this paper, the effect of inertia on the performance of non-parametric CUSUM and EWMA sign diagrams is investigated and the two diagrams are compared. To do this, a simulation program is developed that calculates the average length of the sequence in the controlled state (ARL0) and out of control (ARL1) in these diagrams for different parameter values ​​using three different distributions. The results of the simulation show that the values ​​of ARL0 in the CUSUM symbol are not affected by inertia, but the values ​​of ARL1 in the graph increase in large changes and the power of the graph in detecting these changes decreases. Also in the EWMA symbol chart, the ARL0 values ​​decrease and the ARL1 values ​​increase for medium and large changes. In other words, due to inertia in this chart, the number of false warnings increases and the power to detect changes decreases. Due to the less negative effect of inertia on the performance of the CUSUM signal diagram than EWMA, the use of this diagram in the control of abnormal processes is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonparametric Control Chart
  • Inertia
  • CUSUM Type Sign Chart
  • EWMA Type Sign Chart
[1] Parent, E. A. (1965). Sequential ranking procedures (Doctoral dissertation, Stanford University).
[2] Reynolds Jr, M. R. (1972). A Sequential Nonparametric Test for Symmetry with Applications to Process Control (No. TR-148). Stanford University California Department of Operations Research.
[3] McGilchrist, C. A. & Woodyer, K. D. (1975). Note on a distribution-free CUSUM technique. Technometrics, 17(3), 321-325.
[4] Bakir, S/ T/ (1977)/ Nonparametric Procedures for Process Control, Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University/
[5] Bakir, S/ T/ & Reynolds, M/ R/ (1979)/ A Nonparametric Procedure for Process Control Based on Within-Group Ranking, Technometrics, 21(2), 175-183/
[6] Park, C/ (1985)/ Some Control Procedures Useful for One-sided Asymmetrical Distributions, Journal of the Korean Statistical Society, 14(2), 76- 86/
[7] Park, C/, Park, C/, Reynolds Jr/ M/ R/ & Reynolds Jr/, M/ R/ (1987)/ Nonparametric Procedures for Monitoring a Location Parameter Based on Linear Placement Statistics, Sequential Analysis, 6(4), 303-323/
[8] Amin, R/ W/, Reynolds Jr, M/ R/ & Saad, B/ (1995)/ Nonparametric Quality Control Charts Based on the Sign Statistic, Communications in Statistics: Theory and Methods, 24(6), 1597-1623/
[9] Arnold, B/ (1985)/ The Sign Test in Current Control, Statistische Hefte, 26(1), 253-262/
[10] Amin, R/ W/ & Searcy, A/J/ (1991)/ A Nonparametric Exponentially Weighted Moving Average Control Scheme, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 20(4), 1049- 1072/
[11] Hackl, P/ & Ledolter, J/ (1991)/ A Control Chart Based on Ranks, Journal of Quality Technology, 23(2), 117-124/
[12] Hackl, P/ & Ledolter, J/ (1992)/ A New Nonparametric Quality Control Technique, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 21(2), 423-443/
[13] Chakraborti, S/ & Van de Wiel, M/A/ (2003)/ A Nonparametric Control Chart Based on the MannWhitney Statistic, Technische Universiteit Eindhoven, Department of Mathematics and Computing Science/
[14] Khoo, M/ B/ & Teh, S/ Y/ (2009)/ A Study on the Effects of Trends due to Inertia on EWMA and CUSUM Charts, Journal of Quality Measurement and Analysis, 5(2), 73-80/
[15] Yashchin, E/ (1987)/ Some Aspects of the Theory of Statistical Control Schemes, IBM Journal of Research and Development, 31, 199–205/
[16] Yashchin, E. (1993). Statistical control schemes: Methods, applications and generalizations. International Statistical Review, 41-66.
[17] Lucas, J. M. & Saccucci, M. S. (1990), Exponentially Weighted Moving Average Control Schemes: Properties and Enhancements (with discussion), Technometrics, 32, 1–29.
[18] Lowry, C. A., Woodall, W. H., Champ, C. W. & Rigdon, S. E. (1992). A Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart, Technometrics, 34, 46–53
[19] Woodall, W. H. & Adams, B. M. (1998), Statistical Process Control, in Handbook of Statistical Methods for Engineers and Scientists, ed. H. M. Wadsworth, Jr., New York: McGraw-Hill, Chap. 7.
[20] Ryan, T. P. (2000), Statistical Methods for Quality Improvement, 2 nd edition, New York: Wiley.
[21] Lucas, J. M. (1982), Combined Shewhart– CUSUM Quality Control Schemes, Journal of Quality Technology, 14, 51–59.
[22] Box, G. E. P. & Luceño, A. (1997), Statistical Control by Monitoring and Feedback Adjustment, New York: Wiley
[23] Hawkins, D. M. & Zamba, K. D. (2003.2004). On Small Shifts in Quality Control, Quality Engineering, 16, 143–149.
[24] Woodall, W. H. & Maragah, H. D. (1990), Discussion of Exponentially Weighted Moving Average Control Schemes: Properties and Enhancements, by J. M. Lucas and M. S. Saccucci, Technometrics, 32, 17–18.
[25] Woodall, W. H. & Mahmoud, M. A. (2005). The inertial properties of quality control charts. Technometrics, 47(4), 425-436.
[26] Mahmoud, M. A., Woodall, W. H. & Davis, R. E. (2008). Performance comparison of some likelihood ratio-based statistical surveillance methods. Journal of Applied Statistics, 35(7), 783- 798.
[27] Noorossana, R. & Vaghefi, A. (2007). The Effect of Undetected Shifts on the Inertial Properties of EWMA Control Charts, Proceedings of the 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Egypt.
[28] Aslam, M., Azam, M. & Jun, C. H. (2014). A new exponentially weighted moving average sign chart using repetitive sampling, Journal of Process Control, 24(7), 1149-1153