ارایه یک مدل تلفیقی برنامه‌ریزی ریاضی برای انتخاب و تخصیص سفارشات تأمین‌کنندگان سبز نیروگاه زیست توده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تخریب گسترده محیط زیست و انتشار روز افزون گازهای گلخانه­ای، باعث ایجاد نگرانی­های زیست­محیطی در میان جوامع و دولت‌ها شده است. یکی از راهکارهای کاهش آلایندگی زیست‌محیطی، پیاده‌سازی زنجیره‌تامین سبز است. در این پژوهش انتخاب تامین‌کنندگان سبزِ تجهیزات نیروگاه­های زیست توده و نحوه تخصیص تقاضا به آن‌ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین‌ تصمیمات راهبردی زنجیره‌تامین مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تعدد معیارها در این مساله، استفاده از روش‌های مقایسه زوجی برای وزن‌دهی کارآمد نخواهد بود. در مدل تلفیقی ارایه شده، از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای مقابله با این چالش استفاده شده است. در نهایت با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه، میزان تخصیص تقاضا به هر تامین‌کننده مشخص می‌گردد. روش پیشنهادی برای انتخاب تامین‌گنندگان سبز تجهیزات نیروگاه زیست توده شیراز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر کارآیی مدل پیشنهادی برای انتخاب تامین‌کنندگان سبز تجهیزات نیروگاه زیست توده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an integrated mathematical planning model for selecting and allocating orders for biomass power plant green suppliers

نویسندگان [English]

  • Maysam Nasrollahi 1
  • Mahdi Hakimiasl 2
  • Alireza Hakimiasl 1
  • Abbas Keramati 1
1 Faculty of Industrial Engineering, Campus of Technical Schools, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Industrial Engineering, Campus of Technical Schools, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Widespread environmental degradation and increasing emissions of greenhouse gases have raised environmental concerns among communities and governments. One of the ways to reduce environmental pollution is to implement a green supply chain. In this study, the selection of green suppliers of biomass power plant equipment and how to allocate demand to them as one of the key strategic decisions of the supply chain has been investigated. Due to the multiplicity of criteria in this issue, using pairwise comparison methods for weighting will not be effective. In the proposed integrated model, the principal component analysis method is used to meet this challenge. Finally, using a multi-objective mathematical planning model, the amount of demand allocation to each supplier is determined. The proposed method was used to select green suppliers of Shiraz biomass power plant equipment. The results show the efficiency of the proposed model for selecting green suppliers of biomass power plant equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supplier selection
  • Demand allocation
  • Principal component analysis
  • Multi-objective planning
  • Biomass power plant
 [1]   Y. Sebnem and H. Selim, “A review on the methods for biomass to energy conversion systems design,” vol. 25, pp. 420–430, 2013.
[2]    “Renewable energy organization of Iran (SUNA).” [Online]. Available: http://www.suna.org.ir.
[3]    J.-B. Sheu, Y.-H. Chou, and C.-C. Hu, “An integrated logistics operational model for green-supply chain management,” Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 41, no. 4, pp. 287–313, 2005.
[4]    D. Etzion, “Research on organizations and the natural environment, 1992-present: A review,” J. Manage., vol. 33, no. 4, pp. 637–664, 2007.
[5]    A. J. Hoffman and M. J. Ventresca, Organizations, policy and the natural environment: institutional and strategic perspectives. Stanford University Press, 2002.
[6]    Q. Zhu, J. Sarkis, and K. Lai, “Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation,” Int. J. Prod. Econ., vol. 111, no. 2, pp. 261–273, 2008.
[7]    J. N. de Figueiredo and S. F. Mayerle, “Designing minimum-cost recycling collection networks with required throughput,” Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 44, no. 5, pp. 731–752, 2008.
[8]    P. Rao and D. Holt, “Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?,” Int. J. Oper. Prod. Manag., vol. 25, no. 9, pp. 898–916, 2005.
[9]    P. Padma, L. S. Ganesh, and C. Rajendran, “A study on the ISO 14000 certification and organizational performance of Indian manufacturing firms,” Benchmarking An Int. J., vol. 15, no. 1, pp. 73–100, 2008.
[10]  Govindan K, Rajendran S, Sarkis J, Murugesan P. “Multi criteria decision making approaches for green supplier evaluation and selection: a literature review”. Journal of Cleaner Production. 98, pp.66-83, 2015.
[11]  Hashemi, S.H., Karimi, A. and Tavana, M., “An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved Grey relational analysis”. International Journal of Production Economics, 159, pp.178-191, 2015.
[12]  J. Rezaei, P. B. M. Fahim, and L. Tavasszy, “Supplier selection in the airline retail industry using a funnel methodology: conjunctive screening method and fuzzy AHP,” Expert Syst. Appl., vol. 41, no. 18, pp. 8165–8179, 2014.
[13]  Freeman, J. and Chen, T., “Green supplier selection using an AHP-Entropy-TOPSIS framework”. Supply Chain Management: An International Journal, vol. 20, no. 3, pp.327-340, 2015.
[14]  J. Roshandel, S. S. Miri-Nargesi, and L. Hatami-Shirkouhi, “Evaluating and selecting the supplier in detergent production industry using hierarchical fuzzy TOPSIS,” Appl. Math. Model., vol. 37, no. 24, pp. 10170–10181, Dec. 2013.
[15]  X. Wang, “Supplier Selection and Evaluation Based on Grey Correlation Degree and TOPSIS,” J. Inf. Comput. Sci., vol. 11, no. 9, pp. 3097–3106, 2014.
[16]  S. Ahmadi, M. A. Afshari, and H. Shekari, “A model for evaluating the success of green supply chain management with green supplier approach (case study: Iran Alloy Steel).”
[17]  S. K. Srivastava, “Green supply chain management: a state of the art literature review,” Int. J. Manag. Rev., vol. 9, no. 1, pp. 53–80, 2007.
[18]  R. J. Kuo, Y. C. Wang, and F. C. Tien, “Integration of artificial neural network and MADA methods for green supplier selection,” J. Clean. Prod., vol. 18, no. 12, pp. 1161–1170, Aug. 2010.
[19]  R. J. Kuo and Y. J. Lin, “Supplier selection using analytic network process and data envelopment analysis,” Int. J. Prod. Res., vol. 50, no. 11, pp. 2852–2863, 2012.
[20]  R. Zhou, X. Ma, S. Li, and J. Li, “The Green Supplier Selection Method For Chemical Industry With Analytic Network Process And Radial Basis Function Neural Network.,” Adv. Inf. Sci. Serv. Sci., vol. 4, no. 4, 2012.
[21]  C.-T. Lin, C.-B. Chen, and Y.-C. Ting, “A Green Purchasing Model by Using ANP and LP Methods,” J. Test. Eval., vol. 40, no. 2, pp. 203–210, 2012.
[22]  D. Kannan, A. B. L. D. S. Jabbour, and C. J. C. Jabbour, “Selecting green suppliers based on GSCM practices: Using fuzzy TOPSIS applied to a Brazilian electronics company,” Eur. J. Oper. Res., vol. 233, no. 2, pp. 432–447, Mar. 2014.
[23]  L. Shen, L. Olfat, and K. Govindan, “A fuzzy multi criteria approach for evaluating green supplier’s performance in green supply chain with linguistic preferences,” Resour. Conserv. …, vol. 74, pp. 170–179, May 2013.
[24]  G. Akman, “Evaluating suppliers to include green supplier development programs via fuzzy c-means and VIKOR methods,” Comput. Ind. Eng., Oct. 2014.
[25]  D. Kannan, R. Khodaverdi, L. Olfat, A. Jafarian, and A. Diabat, “Integrated fuzzy multi criteria decision making method and multi-objective programming approach for supplier selection and order allocation in a green supply chain,” J. Clean. Prod., vol. 47, pp. 355–367, May 2013.
[26]  M. Yazdani, “An integrated MCDM approach to green supplier selection,” Int. J. Ind. Eng. Comput., vol. 5, no. 3, pp. 443–458, 2014.
[27]  A. Awasthi, S. S. Chauhan, and S. K. Goyal, “A fuzzy multicriteria approach for evaluating environmental performance of suppliers,” Int. J. Prod. Econ., vol. 126, no. 2, pp. 370–378, Aug. 2010.
[28]  G. Büyüközkan and G. Çifçi, “A novel hybrid MCDM approach based on fuzzy DEMATEL, fuzzy ANP and fuzzy TOPSIS to evaluate green suppliers,” Expert Syst. Appl., vol. 39, no. 3, pp. 3000–3011, Feb. 2012.
[29]  C. Sarbu and H. F. Pop, “Principal component analysis versus fuzzy principal component analysis: a case study: the quality of Danube water (1985–1996),” Talanta, vol. 65, no. 5, pp. 1215–1220, 2005.
[30]  A. R. Sayadi, A. Lashgari, and J. J. Paraszczak, “Hard-rock LHD cost estimation using single and multiple regressions based on principal component analysis,” Tunn. Undergr. Sp. Technol., vol. 27, no. 1, pp. 133–141, 2012.
[31]  S. Sharma, “Applied multivariate techniques, 1996,” USA, John Wiley& Sons.
[32]  “Municipal Waste Management Organization of Shiraz.” [Online]. Available: http://www.eshiraz.ir/bazyaft.
[33]  B. Dashti, “Economic studies of biomass plants in Shiraz landfill,” in 19th International Conference on Electricity, 2005.
[34]  “LFG Specialties.” [Online]. Available: http://www.cbi.com/markets/environmental/solid-waste/lfg-specialties.
[35]  “Landfill Systems Ltd.” [Online]. Available: http://www.landfillsystems.co.uk/.
[36]  “Automatic Flare Systems.” [Online]. Available: http://www.afs-group.co.uk/.
[37]  “PARNEL.” [Online]. Available: https://parnelbiogas.com/.
[38]  “R&S Biomass Equipment.” [Online]. Available: http://rsbiomass.com/.
[39]  “2G CENERGY.” [Online]. Available: http://www.2g-cenergy.com/.
[40]  “ACT Bioenergy.” [Online]. Available: http://www.actbioenergy.com/.
[41]  “Anaergia.” [Online]. Available: http://www.anaergia.com/.
[42]  “Barden Energy.” [Online]. Available: http://www.bardenenergy.com/.
[43]  “BioConversion Solutions, LLC.” [Online]. Available: http://www.bioconversionsolutions.com/.
[44]  “Bioenergy Technology Ltd.” [Online]. Available: http://www.bioenergy.org/.
[45]  “BioFuelTech.” [Online]. Available: http://biomassfueltech.com/.
[46]  “Biogas-Ost Technology UG.” [Online]. Available: http://www.biogas-ost.de/index.php/de/.
[47]  “BioLogic Energy Partners.” [Online]. Available: http://biologicenergypartners.com/.
[48]  “Briquette Plant Supplier.” [Online]. Available: http://www.radhebriquettingplant.com/.
[49]  “Builders Biomass.” [Online]. Available: http://buildersbiomass.com/.
[50]  “CHANDERPUR WORKS PVT. LTD.” [Online]. Available: http://www.chanderpur.com/.
[51]  “DP CleanTech-Biomass Energy Company.” [Online]. Available: http://www.dpcleantech.com/.
[52]  “GreCon, Inc.” [Online]. Available: http://www.grecon-us.com/spark-detection/.
[53]  “Green Fuels America Inc.” [Online]. Available: http://greenfuels.co.uk/.
[54]  “Naran Lala Pvt. Ltd.” [Online]. Available: http://naranlala.com/.
[55]  “Nishant Bioenergy.” [Online]. Available: http://www.nishantbioenergy.com/.
[56]  “Plasco Energy Group.” [Online]. Available: http://www.plascoenergygroup.com/.
[57]  “TECNOLOG s.a.” [Online]. Available: http://www.tecnologperu.com/.
[58]  “Versatile Bio Fuels Private Limited.” [Online]. Available: http://www.versatilebiofuels.in/.
[59]  “Wellons Inc.” [Online]. Available: http://www.wellons.com/.
[60]  “Alternative Energy Solutions.” [Online]. Available: http://http//www.aesofamerica.com/.
[61]  “West Salem Machinery Co.” [Online]. Available: http://westsalem.com/.
[62]  “Verdo Renewables.” [Online]. Available: http://www.verdorenewables.co.uk/.
[63]  “Scan American Corporation.” [Online]. Available: http://scanamcorp.com/.
[64]  “environmental-expert.” [Online]. Available: http://www.environmental-expert.com/energy-renewables/combustion/companies/keyword-landfill-gas-flares-13200.
[65]  “The Alternative Energy eMagazine.” [Online]. Available: http://www.altenergymag.com/link_library.php?cat=9.
[66]  L. Zadeh, “Fuzzy sets,” Inf. Control, vol. 353, pp. 338–353, 1965.
[67]  S.-J. J. Chen, C.-L. Hwang, M. J. Beckmann, and W. Krelle, Fuzzy multiple attribute decision making: methods and applications. Springer-Verlag New York, Inc., 1992.
[68]  K. Govindan, R. Khodaverdi, and A. Jafarian, “A fuzzy multi criteria approach for measuring sustainability performance of a supplier based on triple bottom line approach,” J. Clean. Prod., vol. 47, pp. 345–354, May 2013.
[69]  M.-L. Tseng and A. S. F. Chiu, “Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences,” J. Clean. Prod., vol. 40, pp. 22–31, 2013.
[70]  L. C. Harris and A. Crane, “The greening of organizational culture: Management views on the depth, degree and diffusion of change,” J. Organ. Chang. Manag., vol. 15, no. 3, pp. 214–234, 2002.
[71]  N. Nuttall, “Small and midsize firms moving toward green supply chains,” Bus. Environ., vol. 19, pp. 381–390, 2008.
[72]  M. Chavan, “An appraisal of environment management systems: A competitive advantage for small businesses,” Manag. Environ. Qual. An Int. J., vol. 16, no. 5, pp. 444–463, 2005.
[73]  R. O. Large and C. G. Thomsen, “Drivers of green supply management performance: Evidence from Germany,” J. Purch. Supply Manag., vol. 17, no. 3, pp. 176–184, 2011.
[74]  S. Vachon and R. D. Klassen, “Green project partnership in the supply chain: the case of the package printing industry,” J. Clean. Prod., vol. 14, no. 6, pp. 661–671, 2006.
[75]  A. Webb, “How green is my supply chain,” Dev. Learn. Organ. An Int. J., vol. 24, no. 3, 2010.
[76]  C. Ninlawan, P. Seksan, K. Tossapol, and W. Pilada, “The implementation of green supply chain management practices in electronics industry,” in Proceedings of the international multiconference of engineers and computer scientists, 2010, vol. 3, pp. 17–19.
[77]  Q. Zhu, J. Sarkis, J. J. Cordeiro, and K.-H. Lai, “Firm-level correlates of emergent green supply chain management practices in the Chinese context,” Omega, vol. 36, no. 4, pp. 577–591, 2008.
[78]  Q. Zhu, J. Sarkis, and Y. Geng, “Green supply chain management in China: pressures, practices and performance,” Int. J. Oper. Prod. Manag., vol. 25, no. 5, pp. 449–468, 2005.
[79]  G. S. Dangayach and S. G. Deshmukh, “Manufacturing strategy: literature review and some issues,” Int. J. Oper. Prod. Manag., vol. 21, no. 7, pp. 884–932, 2001.
[80]  S. H. Huang and H. Keskar, “Comprehensive and configurable metrics for supplier selection,” Int. J. Prod. Econ., vol. 105, no. 2, pp. 510–523, 2007.
[81]  H. Kotzab, H. M. Munch, B. de Faultrier, and C. Teller, “Environmental retail supply chains: when global Goliaths become environmental Davids,” Int. J. Retail Distrib. Manag., vol. 39, no. 9, pp. 658–681, 2011.
[82]  Y. J. Chen and J.-B. Sheu, “Environmental-regulation pricing strategies for green supply chain management,” Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev., vol. 45, no. 5, pp. 667–677, 2009.
[83]  P. Rao, “Greening production: a South-East Asian experience,” Int. J. Oper. Prod. Manag., vol. 24, no. 3, pp. 289–320, 2004.
[84]  D. Golmohammadi and M. Mellat-Parast, “Developing a grey-based decision-making model for supplier selection,” Int. J. Prod. Econ., vol. 137, no. 2, pp. 191–200, Jun. 2012.
[85]  S. Talluri and R. Narasimhan, “A methodology for strategic sourcing,” Eur. J. Oper. Res., vol. 154, no. 1, pp. 236–250, 2004.
[86]  S. Talluri and R. C. Baker, “A multi-phase mathematical programming approach for effective supply chain design,” Eur. J. Oper. Res., vol. 141, no. 3, pp. 544–558, 2002.
[87]  S. H. Hashemi, A. Karimi, and M. Tavana, “An integrated green supplier selection approach with analytic network process and improved Grey relational analysis,” Int. J. Prod. Econ., vol. 159, pp. 178–191, Jan. 2015.
[88]  H. Mina, M. Nasrollahi, S. N. Mirabedini, and S. H. Pakzad-Moghadam, “An Integrated Fuzzy Analytic Network Process Approach for Green Supplier Selection: A case Study of Petrochemical Industry,” … Sci. Pract., vol. 2, no. May, pp. 31–47, 2014.
[89]  F. T. S. Chan and N. Kumar, “Global supplier development considering risk factors using fuzzy extended AHP-based approach,” Omega, vol. 35, no. 4, pp. 417–431, 2007.
[90]  F.-H. F. Liu and H. L. Hai, “The voting analytic hierarchy process method for selecting supplier,” Int. J. Prod. Econ., vol. 97, no. 3, pp. 308–317, 2005.
[91]  C. Kahraman, U. Cebeci, and Z. Ulukan, “Multi-criteria supplier selection using fuzzy AHP,” Logist. Inf. Manag., vol. 16, no. 6, pp. 382–394, 2003.
[92]  C. Bai and J. Sarkis, “Integrating sustainability into supplier selection with grey system and rough set methodologies,” Int. J. Prod. Econ., vol. 124, no. 1, pp. 252–264, Mar. 2010.
[93]  T. Wu, D. Shunk, J. Blackhurst, and R. Appalla, “AIDEA: a methodology for supplier evaluation and selection in a supplier-based manufacturing environment,” Int. J. Manuf. Technol. Manag., vol. 11, no. 2, pp. 174–192, 2007.
[94]  K. L. Choy and W. B. Lee, “A generic tool for the selection and management of supplier relationships in an outsourced manufacturing environment: the application of case based reasoning,” Logist. Inf. Manag., vol. 15, no. 4, pp. 235–253, 2002.
[95]  F. T. S. Chan, H. K. Chan, R. W. L. Ip, and H. C. W. Lau, “A decision support system for supplier selection in the airline industry,” Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf., vol. 221, no. 4, pp. 741–758, 2007.
[96]  F. T. S. Chan, “Interactive selection model for supplier selection process: an analytical hierarchy process approach,” Int. J. Prod. Res., vol. 41, no. 15, pp. 3549–3579, 2003.
[97]  S. Perçin, “An application of the integrated AHP-PGP model in supplier selection,” Meas. Bus. Excell., vol. 10, no. 4, pp. 34–49, 2006.
[98]  J. Hou and D. Su, “EJB-MVC oriented supplier selection system for mass customization,” J. Manuf. Technol. Manag., vol. 18, no. 1, pp. 54–71, 2007.
[99]  A. Baykasoglu, “A review and analysis of ‘graph theoretical-matrix permanent’ approach to decision making with example applications,” Artif. Intell. Rev., vol. 42, no. 4, pp. 573–605, 2014.
[100]      M. Azadeh, M. Amalnick, and H. Omrani, “Combination of Parametric and Non-parametric Models to Rank the Electricity Distribution Companies,” IUST, vol. 19, no. 1, pp. 53–63, 2008.
[101]      V. Ebrahimipour, A. Azadeh, K. Rezaie, and K. Suzuki, “A GA–PCA approach for power sector performance ranking based on machine productivity,” Appl. Math. Comput., vol. 186, no. 2, pp. 1205–1215, 2007.
[102]      C. Kahraman, T. Ertay, and G. Büyüközkan, “A fuzzy optimization model for QFD planning process using analytic network approach,” Eur. J. Oper. Res., vol. 171, no. 2, pp. 390–411, 2006.
[103]      M. Dağdeviren and İ. Yüksel, “A fuzzy analytic network process (ANP) model for measurement of the sectoral competititon level (SCL),” Expert Syst. Appl., vol. 37, no. 2, pp. 1005–1014, 2010.