تحلیل سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از پویایی‌های سیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران

2 بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به دلیل کمبود آب در عصر کنونی و حمایت دولت ها در زمینه تعویض خطوط فرسوده انتقال آب، صنعت لوله های پلی اتیلنی به یکی از جاذبه های مورد علاقه برای سرمایه گذاران تبدیل شده است. اما یکی از دغدغه ها جامعه بحث کیفیت این لوله ها می باشد. لذا در تحقیق حاضر، میزان تاثیرگذاری سیستم مدیریت کیفیت بر کیفیت لوله های پلی اتیلنی با استفاده از پویایی های سیستم مورد بررسی قرار می گیرد. مطالعه موردی این تحقیق، یکی از شرکت های صنعت لوله سازی کرمان می باشد. در این مقاله با استفاده از نظر نخبگان صنعت، متغیرهای ضروری شناسایی و نمودار علی و معلولی و نمودار حالت و جریان با استفاده از نرم افزار ونسیم ترسیم گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد که به هنگام پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت باید کلیه واحدهای سازمانی با یکدیگر هماهنگ بوده و نقش مدیریت در آن بسیار کلیدی می باشد به طوری که هر گونه اهمال مدیریت موجب بی کیفیتی محصول، کاهش رضایت مشتریان و به دنبال آن کاهش میزان فروش محصولات و افزایش ضایعات و در نهایت قرار گیری سازمان در حالت انحلال، ورشکستگی و تضاعف می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of quality management system using system dynamics

نویسندگان [English]

  • Sobhan Sivandi 1
  • Hamed Moosavirad 2
1 M.Sc., Industrial Engineering, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Due to the lack of water in the current era and the support of governments in replacing worn-out water transmission lines, the polyethylene pipe industry has become one of the attractions of interest for investors. But one of the concerns of the community is the quality of these pipes. Therefore, in the present study, the effect of quality management system on the quality of polyethylene pipes is investigated using system dynamics. The case study of this research is one of the companies in Kerman Pipe Manufacturing Industry. In this article, using the opinion of industry elites, the necessary variables were identified and causal diagrams and state and flow diagrams were drawn using Wensim software. The results of the analysis showed that when implementing the quality management system, all organizational units should be coordinated with each other and the role of management in it is very key so that any management negligence causes poor product quality, reduced customer satisfaction and consequently reduced The amount of product sales and waste increases and eventually the organization is in a state of liquidation, bankruptcy and doubling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality management system
  • System dynamics
  • Systems analysis
  • Tubing
[1]    استاندارد ملی ایران. (1392). الزامات و روش های آزمون اجزاء سامانه لوله گذاری INSO14427-2. 1-5.
[2]    استرمن، جان د. (1394). پویایی شناسی کسب و کار، تفکر سیستمی و مدل سازی برای جهانی پیچیده. (ترجمه برارپور و همکاران). تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
[3]    دهقانی سریزدی، م.، اوﻟﯿﺎء، م.، ﮐﯿﺎﻧﯽ، ب. (1387). تحلیل مدل تعالی EFQM با استفاده از سیستم های دینامیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 12، 65-82.
[4]    جعفری، م.، اصولی، س. (1392). ابزارهای استراتژیک و فرهنگی: مدیریت کیفیت فراگیر (چاپ نهم)، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
[5]    رجائیان، م. (1388). شبیه سازی سیستم های پویا با نرم افزار Vensim (چاپ دوم)، مشهد، انتشارات فرایاز.
[6]    قبادی، ش. (1393). سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی) (چاپ پنجم)، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
[7]    مونتگومری، داگلاس سی. (1390). کنترل کیفیت آماری (ترجمه رسول نورالسناء)، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
[8]    رضاییان، س.، نورالسناء، پ.، رضازاده سقایی، م. (1391). طرح ریزی مدل سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت قطارهای مسافری رجا با تاکید بر روابط علی و معلولی، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد2، شماره 2، 71-132.
[9]   نورالسناء، ر.، رضاییان، س.، جهانشاهی، م.، ایزدبخش، ح.، معمارزاده، م. (1391). ترکیب متدولوژی شش سیگما و شبیه سازی سیستم های گسسته پیشامد به منظور بهبود کیفیت و کاهش حجم مواد سرد در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه، نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد2، شماره 3، 133-194.
[10]     سازمان بین‌المللی استاندارد. (1394). استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه (ترجمه معدن‌پورصفری، ا.، الماسیه، م.، نادعلی، م.، رضایی، م)، تهران: دیدار پارسیان.
 
[11]    Chong, V. K. & Rundus M.J. (2004). Total quality management, market competition and organizational performance, The British Accounting Review, 36, 155–172.
[12]    Donde, V., & Hiskens, I. A. (2005). Dynamic performance assessment: Grazing and related phenomena. IEEE Transactions on Power Systems, 20(4), 1967-1975.
[13]    Forrester, J. W. (1968). Industrial dynamics-after the first decade. Management Science, 14(7), 398-415.
[14]    Khanna, V. K., Vat, P., Shankar, R., Sahay, B. S., & Gautam, A. (2003). TQM modeling of the automobile manufacturing sector: a system dynamics approach. Work Study, 52(2), 94-101.
[15]    Lane, D. C., Monefeldt, C., & Rosenhead, J. V. (2016). Looking in the wrong place for healthcare improvements: A system dynamics study of an accident and emergency department. In Operational Research for Emergency Planning in Healthcare: Volume 2 (pp. 92-121). Palgrave Macmillan UK.
[16]    Lee, S., Peña-Mora, F., & Park, M. (2005). Quality and change management model for large scale concurrent design and construction projects. Journal of Construction Engineering and Management, 131(8), 890-902.
[17]    Mostashari, A., & Sussman, J. (2005). Stakeholder-assisted modelling and policy design process for environmental decision-making. Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 7(03), 355-386.
[18]    Plastics Pipe Institute. (2008). Handbook of Polyethylene Pipe, 2nd Edition, Texas.
[19]    Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2001). TQM and innovation: a literature review and research framework. Technovation, 21(9), 539-558.
[20] Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2004). The multidimensionality of TQM practices in determining quality and innovation performance—an empirical examination. Technovation, 24(6), 443-453.
[21] Poles, R. (2013). System Dynamics modelling of a production and inventory system for remanufacturing to evaluate system improvement strategies, Int. J. Production Economics, 144, 189–199.
[22]    Rodrigues, L.L.R., Hebbar, S., et al. (2012). Modelling and Simulation of Quality Management in Higher Education: A System Dynamics Approach. Fourth International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, 304-309.
[23]    Upadhayay, L., & Vrat, P. (2016). Analysis of impact of industry-academia interaction on quality of technical education: A system dynamics approach. Computers & Industrial Engineering, 101, 313-324.
[24]    Zhang, J., Chen, L., & Xi, G. (2002). System dynamic modelling and adaptive optimal control for automatic clutch engagement of vehicles. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 216(12), 983-991.
[25]    Liu, H, Benoit, G, Liu, T, Liu, Y, Guo, H. (2015). An integrated system dynamics model developed for managing lake water quality at the watershed scale, Journal of Environmental Management, 155, 11-23.
[26]    Hsieh, Y ,H. , Chou, Y ,H. (2018).  Modeling the impact of service innovation for small and medium enterprises: A system dynamics approach, Simulation Modelling Practice and Theory, 82, 84–102.
[27]    Sha M, Huang X. (2010). A System Dynamics Model for Port Operation System Based on Time, Quality and Profit, Conference on Logistics Systems and Intelligent Management, International, 3, 1669-1673.