طراحی آماری-اقتصادی نمودار کنترلی X ̅ تحت مدل شوک وایبول تعمیم‌یافته‌ی جدید دو پارامتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه آمار،دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد، گروه آمار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

کارکرد اصلی یک نمودار کنترلی، کمک به مدیریت تشخیص منابع مختلف تغییرپذیری در یک فرایند تولید است. همچنین نمودار کنترلی به‌طور گسترده در زمینه‌ی صنعت به‌عنوان یک ابزار جهت نظارت بر یک فرایند تولید به منظور بهبود کیفیت محصول استفاده می‌شود. متداول‌ترین نمودار کنترلی با در نظر گرفتن یک مشخصه، نمودار کنترلی  می‌باشد. در این مقاله یک مدل طراحی اقتصادی و طراحی آماری-اقتصادی به منظور طراحی بهینه‌ی نمودارهای کنترلی  با در نظر گرفتن توزیع وایبول تعمیم‌یافته‌ی جدید دو پارامتری به‌عنوان سازوکار شکست فرایند پیشنهاد و ارائه نموده‌ایم و در سطح نمونه‌گیری یکنواخت و نایکنواخت به مقایسه‌ی این دو مدل طراحی پرداخته‌ایم. از مقایسه‌ی انجام شده نتیجه می‌گیریم که مدل آماری-اقتصادی از نظر دست یافتن به خواص آماری نمودار کنترلی مطلوب از مدل اقتصادی بهتر اما پرهزینه‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical-economic design of X ̅ control chart under the newly generalized two-parameter Weibull shock model

نویسندگان [English]

  • Bashir amini 1
  • Mohammad Bamenimoghadam 2
  • Samaneh Eftekhari 1
1 Master, Department of Statistics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Statistics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main function of a control chart is to help manage the detection of various sources of variability in a production process. Control charts are also widely used in the industry as a tool to monitor a production process to improve product quality. The most common control chart with one characteristic in mind is the control chart. In this paper, we propose and present an economic design model and statistical-economic design in order to optimally design control charts by considering the new generalized two-parameter Weibull distribution as a process failure mechanism. . From the comparison, we conclude that the statistical-economic model is better but more expensive than the economic model in terms of achieving the statistical properties of the desired control chart.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control chart
  • Statistical-economic design
  • New generalized two-parameter Weibull distribution
  • Failure mechanism
  • Pit-shaped
[1] Shewhart, W. (1924). The application of statistics as an aid in maintaining quality of a manufactured product. Journal of the American Statistical Association, 20, 546-548.
 [2] Duncan, A.J. (1956). The economic design of  charts used to maintain current control of a process. Journal of the American Statistical Association, 51, 228-242.
[3] Gibra, I.N. (1975). Recent Developments in Control Charts Techniques. Journal of Quality Technology, 7, 183-192.
[4] Montgomery, D. C. (1980). The Economic Design of Control Charts: A Review of Literature Survey. Journal of Quality Technology, 12, 75-87.
[5] Vance, L. C. (1983). A Bibliography of Statistical Quality Control Chart Techniques, 1970-1980. Journal of Quality Technology, 15, 59-62.
[6] Lorenzen, T.J., & Vance, L.C. (1986). The economic design of control charts: A Unified Approach. Technometrics, 28, 3-10.
[7] Baker, K. R. (1971). Two process models in the economic design of an  chart. AIIE Transactions, 3, 257–263.
[8] Heikes, R. G., Montgomery, D. C., & Yeung, J. Y. (1974). Alternative Process Models in the Economic Design of T2 Control Charts. IIE Transactions, 6, 55–61.
[9] Montgomery, D. C., & Heikes, R. G. (1976). Process failure mechanisms and optimal design of fraction defective control charts. AIIE Transactions, 8, 467–472.
[10] Banerjee, P. K., & Rahim, M. A. (1987). The economic design of control charts: a renewal theory approach. Engineering Optimization+ A35, 12, 63–73.
[11] Banerjee, P.K., & Rahim, M.A. (1988). Economic design of - control charts under Weibull shock models. Technometrics, 30, 407-414.
[12] Hu, P.W. (1984). Economic design of an - control chart under non-poisson process shift. Abstract, TIMS/ORSA joint national meeting, San Francisco, 87, 14-16.
[13] Zhang, G., & Berardi, V. (1997). Economic statistical design of -control charts for systems with weibull in-control times. Computers and industrial engineering, 32, 575-586.
[14] Costa, A. F., & Rahim, M. (2001). Economic design of  charts with variable parameters: the Markov chain approach. Journal of Applied Statistics, 28, 875–885.
[15] Al-Oraini, H. A., & Rahim, M. A. (2002). Economic statistical design of  -control charts for systems with Gamma( ,2) in-control times.  Computers and industrial engineering, 43, 645-654.
[16] Al-Oraini, H. A., & Rahim, M. A. (2003). Economic statistical design of  -control charts for systems with gamma(5; 2) in-control times. Journal of Applied Statistics, 30, 397-409
[17] Aghabeig, D., & Moghadam, M.B. (2014). The Economic design of - control charts under generalized exponential shock models with uniform sampling intervals. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2, 1540-1545.
[18] Chen, Z. (1999). A new two-parameter lifetime distribution with bathtub shape or increasing failure rate function. Statistics and Probability Letters, 49, 155-161.
[19] Saniga, E. M. (1989). Economic statistical control-chart design swith an application to  and R charts. Technornerrics, 31, 313-320.