دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 82-158 
بررسی اثر تخمین پارامترهای مدل ARCH در نمودارهای کنترل فرایندهای مالی

صفحه 106-113

محمد‌هادی درودیان؛ محمد‌صالح اولیاء؛ امیر‌حسین امیری؛ حجت‌الله صادقی