بررسی ارتباط بین عوامل بهره‏‌وری و عملکرد سازمان‏‌ها با در نظرگرفتن شاخص‌های زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ایزو 14001

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

بهره‌‏وری و شاخص‌‏های مرتبط با آن برای سازمان‏‌ها به خاطر تاثیر گذاری مستقیم بر عملکرد و کارایی سازمان بسیار اهمیت دارد. امروزه شرکت‏‌ها و سازمان‏‌ها به بحث زیست‏‌محیطی و استانداردهای مطرح در این حوزه برای بدست آوردن مزیت‏‌های رقابتی اهمیت فراوانی قائل هستند. در حوزه زیست‌‏محیطی استاندارد  ISO 14001 مطرح است. در این مقاله در ابتدا به بررسی هریک از مفاهیم بهره‌‏وری و زیست‏محیطی به طور جداگانه پرداخته شده است، سپس ابعاد و معیارهای هریک از آنها استخراج شده است. بر این اساس، برای موضوع بهره‌‏وری 20 شاخص و برای زیست‏محیطی 13 شاخص از مقالات و کتب استخراج شده است. این مقاله به  دو روش مطالعه توصیفی و اکتشافی انجام شده است. در مطالعه توصیفی به استخراج شاخص‏ها و مفاهیم تاثیر گذار بر دو موضوع بهره‏وری و زیست‏محیطی به صورت جداگانه پرداخته شده است و مطالعه اکتشافی به بیان ارتباط بین مفاهیم و شاخص‏های مطرح شده در دو حوزه بهره‌‏وری و زیست‌‏محیطی، که بر گرفته از مرور ادبیات می‏‌باشد و با توجه به مفاهیم و موضوعات مطرح شده پرسش‏نامه‏‌ای برای پیداکردن ارتباط معنادار بین دو موضوع بهره‏‌وری و زیست‌‏محیطی تدوین شد که در بین خبرگان صنعت و دانشگاه توزیع و نتایج آن جمع آوری شد و با استفاده از آزمون t در سطح 0.05= α ما توانستیم شاخص‏‌های مرتبط را استخراج و از بین آن‏‌ها هم شاخص‏‌هایی که ارتباط قوی‌‏تر دارند در حوزه‏‌های مختلف مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between productivity factors and performance of organizations by considering environmental indicators based on ISO 14001 standard

نویسندگان [English]

  • Amir Bahrami 1
  • Bakhtiar Ostadi 2
1 Graduated from the Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Systems Management and Productivity, Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Productivity and related indicators are very important for organizations because of their direct impact on the performance and efficiency of the organization. Today, companies and organizations attach great importance to the discussion of the environment and the standards in this field to gain a competitive advantage. In the field of environmental environment, the ISO 14001 standard is proposed. In this article, first, each of the concepts of productivity and environment is examined separately, then the dimensions and criteria of each of them are extracted. Accordingly, 20 indicators for productivity and 13 indicators for the environment have been extracted from articles and books. This article has been done in two methods of descriptive and exploratory study. In the descriptive study, the indicators and concepts affecting the two issues of productivity and environment have been extracted separately and the exploratory study has expressed the relationship between the concepts and indicators proposed in the two areas of productivity and biology. Environment, which is taken from the literature review and according to the concepts and issues raised, questionnaires were developed to find a meaningful relationship between the two issues of productivity and environmental life, which were distributed among industry experts and the university. And the results were collected and using t-test at the level of α = 0.05, we were able to extract the relevant indicators and among them, the indicators that have a stronger relationship in different areas were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance evaluation
  • Index
  • Productivity
  • Organizational Performance
  • Environmental Biology
[1]          کاظمی, دکتر سید عباس. 1390, بهره‏وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها. Vol. پنجم.
[2]          طاهری, شهنام. 1387, بهره‏وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان ها.
[3]           Nykvist, B, et al. 2013, National Environmental Performance on Planetary Boundaries: A Study for the Swedish Environmental Protection Agency. Stockholm Resilience Center & Stockholm Environment Institute, Stockholm.
[4]           Börjesson, Pål and Linda M Tufvesson. 2011, Agricultural crop-based biofuels–resource efficiency and environmental performance including direct land use changes. Journal of Cleaner Production. 19(2): p. 108-120.
[5]           سنگاچین, احد ستوده،فرزام پوراصغر. 1389, بررسی گزارش‌های شاخص‌های پایداری و عملکرد محیط زیست از سالهای2005-2008  محیط زیست و توسعه. 1.
[6]           فاتحی, زمانعلی. 1390, جهاد اقتصادی و افزایش بهره وری. اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
[7]           Prokopenko, Joseph. 1987, Productivity management: A practical handbook. International Labour Organization.
[8]           Choo, Freddie and Kim B Tan. 1997, A study of the relations among disagreement in budgetary performance evaluation style, job-related tension, job satisfaction and performance. Behavioral Research in Accounting. 9: p. 199-218.
[9]           Cummings, Thomas G and Edmond S Molloy. 1977, Improving productivity and the quality of work life. Praeger.
[10]         Chevalier, Arnaud, et al. 2004, Does Education Raise Productivity, or Just Reflect it?*. The Economic Journal. 114(499): p. F499-F517.
[11]         Augier, Patricia, Marion Dovis, and Michael Gasiorek. 2012, The business environment and Moroccan firm productivity. Economics of Transition. 20(2): p. 369-399.
[12]         Kahn, Lisa B and Fabian Lange. 2010, Employer learning, productivity and the earnings distribution: Evidence from performance measures, Discussion paper series//Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit.
[13]         Nayeri, Nahid Dehghan, Tahmineh Salehi, and Ahmad Ali Asadi Noghabi. 2011, Quality of work life and productivity among Iranian nurses. Contemporary nurse. 39(1): p. 106-118.
[14]         Lechner, Michael and Jeffrey Smith. 2007, What is the value added by caseworkers? Labour economics. 14(2): p. 135-151.
[15]         Sumanth, David J. 1981, Productivity indicators used by major US manufacturing companies: The results of a survey. Industrial Engineering. 5: p. 70-73.
[16]         Bloom, Nick, Tobias Kretschmer, and John Van Reenan. 2009, Work-life balance, management practices and productivity, in International differences in the business practices and productivity of firmsUniversity of Chicago Press. p. 15-54.
[17]         Bhat, Savita and NS Siddharthan. 2013, Human Capital, Labour Productivity and Employment, in Human Capital and DevelopmentSpringer. p. 11-22.
[18]         Ramírez, Yuri W and David A Nembhard. 2004, Measuring knowledge worker productivity: A taxonomy. Journal of intellectual capital. 5(4): p. 602-628.
[19]         Dedrick, Jason, Kenneth L Kraemer, and Eric Shih. 2013, Information Technology and Productivity in Developed and Developing Countries. Journal of Management Information Systems. 30(1): p. 97-122.
[20]         Baily, Martin Neil. 1986, Productivity growth and materials use in US manufacturing. The Quarterly Journal of Economics: p. 185-195.
[21]         Lee, Jong-Wha. 1996, Government interventions and productivity growth. Journal of Economic Growth. 1(3): p. 391-414.
[22]         Ali, Imran, et al. 2010, Corporate social responsibility influences, employee commitment and organizational performance. African Journal of Business Management. 4(12): p. 2796-2801.
[23]         McMillan, Margaret S and Dani Rodrik. 2011, Globalization, structural change and productivity growth, National Bureau of Economic Research.
[24]         Valentine, Sean and Gary Fleischman. 2008, Ethics programs, perceived corporate social responsibility and job satisfaction. Journal of business ethics. 77(2): p. 159-172.
[25]         Esty, Daniel C, et al. 2008, Environmental performance index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy: p. 382.
[26]         Blackburn, William R. 2012, The Sustainability Handbook:" The Complete Management Guide to Achieving Social, Economic and Environmental Responsibility". Routledge.
[27]         Taticchi, Paolo, Flavio Tonelli, and Luca Cagnazzo. 2 010, Performance measurement and management: a literature review and a research agenda. Measuring Business Excellence. 14(1): p. 4-18.
[28]         Emerson, Jay, et al. 2010, Environmental performance index. New Haven: Yale Center for Environmental Law and Policy.
[29]         Heras-Saizarbitoria, Inaki. 2011, Mapping out ISO 9001, ISO 14001 and other management system standards. International Journal of Productivity and Quality Management. 8(1): p. 33-44.
[30]         Whitelaw, Ken. 2004, ISO 14001 environmental systems handbook. Routledge.
[31]         Clarkson, Peter M, Michael B Overell, and Larelle Chapple. 2011, Environmental reporting and its relation to corporate environmental performance. Abacus. 47(1): p. 27-60.
[32]         Ülengin, Füsun, et al. 2010, A problem-structuring model for analyzing transportation–environment relationships. European Journal of Operational Research. 200(3): p. 844-859.
[33]         Lyon, Thomas P and John W Maxwell. 2008, Corporate social responsibility and the environment: A theoretical perspective. Review of environmental economics and policy. 2(2): p. 240-260.
[34]         Trireksani, T., Geri Djajadikerta, H., Zhang, J. 2018, Perceived Importance of Corporate Sustainability Disclosure: Evidence from China. Disciplining the Undisciplined?, pages 211-223.
[35]         Batur, I. and Koç, M. 2017. Travel Demand Management (TDM) case study for social behavioral change towards sustainable urban transportation in Istanbul. Cities, 69, p. 20-35.
[36]         Ferretti, V. and Degioanni, A. 2017. How to support the design and evaluation of redevelopment projects for disused railways? A methodological proposal and key lessons learned. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 52, Part A, p. 29-48.
[37]         عزیزمحمدلو، ح.، فضلی، ص.، محمدنژاد مدردی، س. 1396. انتخاب فناوری پاک و نوآوری سبز، راهکاری برای بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع کوچک و متوسط. توسعه تکنولوژی صنعتی، 15 (30)، 5-12.