الگوی طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در یک سازمان دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف از این تحقیق ارائه یک الگوی مناسب برای طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در سطح سازمان‌های دفاعی است، به‌طوری‌که تمامی ملزومات وابسته به طراحی به‌صورت یکپارچه و همسو در سراسر فرایند ایده تا محصول مدنظر قرار دهد. در این تحقیق الگوهای مختلف طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول موردمطالعه قرار گرفت و با مبنا قرار دادن الگوی استاندارد AIAG[1] به بررسی و مقایسه الگوهای مختلف پرداخته شد. سپس بر اساس شناخت ذی‌نفعان داخلی و خارجی فرایند طراحی، فهرست الزامات آن‌ها تعیین و بر اساس آن مراحل و مدارک هر فاز الگو انتخاب و تعیین گردید. سرانجام الگوی پیشنهادی را برای شش محصول در دفاتر طراحی موردبررسی قرار داده و ارزیابی انطباق انجام شد. بر اساس نتایج این تحقیق عمده مشکل طرح‌ریزی کیفیت محصول در مرحله طراحی ، عدم شناخت کامل از ذی‌نفعان و الزامات آنان هست.
 

[1]- Automotive Industry Action Group
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advanced product quality planning model in a defense organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad hosain Karimi 1
  • Siyamak Taghipour 2
  • mohammad mohammadi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Industrial Management and Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran
2 M.Sc., Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
3 M.Sc., Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a suitable model for advanced product quality planning at the level of defense organizations, so that all design-related requirements are considered seamlessly and consistently throughout the idea-to-product process. In this research, different models of advanced product quality planning were studied and based on the AIAG standard model [1], different models were compared and compared. Then, based on the knowledge of internal and external stakeholders of the design process, a list of their requirements was determined and based on that, the steps and documents of each model phase were selected and determined. Finally, the proposed model for six products was reviewed in the design offices and the conformity assessment was performed. According to the results of this research, the main problem of product quality planning in the design stage is the lack of full knowledge of stakeholders and their requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced product quality planning
  • ‌ Design in quality
  • Idea to product process
 [1] موسسه جوران، ویلتن، کانتیکت، سال انتشار 1995 ،طراحی برای کیفیت در کلاس جهانی
[2] Chrysler corporation, Ford Motor company and General Motors corporation (1995) Advanced product quality planning and control plan reference manual.
[3] Ford Motor Company (2003) Advanced Product Quality Planning (APQP) Status Reporting Guideline.
 [4] رضا مهربان، سال انتشار 1384، روش کاربردی برنامه‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول، انتشارات نشر جهان فردا،‌ چاپ اول.
[5] Magna Electronics Corporation, (2007), advanced quality product planning guide.
[6] شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو، 1380 کنترل فرایند تکوین محصول، شماره مدرک QS-SP-01
[7] Oshkosh corporation- Defense division (Feb.2010), Supplier quality assurance manual.
[8] Jan McElmeel, (2001), International supplier advanced product quality planning (APQP) manual Revision 4.
[9] سازمان صنایع دفاع، معاونت تحقیقات و توسعه فناوری، 1390، برنامه‌های ابلاغی مدیریت دانش.
[10] معاونت تحقیقات و توسعه فناوری سازمان صنایع دفاع، 1390، مدیریت فرایند اکتساب و پشتیبانی چرخه عمر محصولات و فناوری‌های دفاعی.
[11] NATO (March 2010), Quality Assurance Requirements for design, development and manufacture, AQAP 2110, version 3.
[12] Corporation Renault / Nissan (2002) Alliance New Product Quality Procedure (ANPQP).
[13] شرکت کرایسلر و فورد جنرال موتور، ویرایش 2008، تهران 1388 طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول و طرح کنترل (APQP)، مترجمین یحیی صمدی مقدم و مرتضی خیرخواه، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 [14]سازمان صنایع دفاع، معاونت توسعه کیفیت انتشار 20/5/86، دستورالعمل و نکات راهنمای تکمیل فهرست بازبینی ممیزی فرایند.