دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 246-357 
الگوی طرح‌ریزی پیشرفته کیفیت محصول در یک سازمان دفاعی

صفحه 306-324

محمد حسین کریمی‌گوارشکی؛ سیامک تقی‌پور؛ محمد محمدی