ارائه‌ی رویکردی یکپارچه برای مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش‌شناسی سیستم‌های نرم (موردمطالعه یک شرکت صنایع غذایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکترای تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه‌­ی تصویری غنی از مسائل جاری شرکت مورد بررسی و مدلی مفهومی در راستای مدل هفت مرحله­ای [SSM[1 در حوزه­ی مدیریت کیفیت جامع[2] است. روش­‌شناسی سیستم­‌های نرم از جمله ابزارهای تحقیق در عملیات نرم بوده که به صورت‌­بندی و مدیریت مسائل غامض و پیچیده می­‌پردازد. نگاه اقدام پژوهانه­‌ی این تکنیک کمک شایانی به بهبود مستمر در محیط‌­های رقابتی می­‌کند. ازاین‌ رو پژوهش حاضر سعی در پیاده­‌سازی این الگو در یکی از صنایع غذایی کرده است. به نظر می­‌رسد استفاده از فنون تحقیق در عملیات نرم در کنار دیگر ابزارها و رویکردهای مدیریت کیفیت جامع، در سازمان­‌هایی که مقوله­‌ی کیفیت به‌عنوان یک مسئله­‌ی مهم و راهبردی انگاشته می­‌شود، به شاغلان این عرصه کمک شایانی می­‌کند.نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش دربرگیرنده­‌ی این موضوع بود که تدوین راهبردها متناسب با چشم‌­اندازهای شرکت مورد بررسی به­‌خوبی اجرا نشده است. هم­چنین همکاری و عجین‌­سازی نامناسب کارکنان در تدوین راهبردها، حمایت­ نامناسب از ابداع و نوآوری کارکنان و هم­چنین نظام پاداش نامناسب، نقصان ارتباطات اثربخش با مشتریان و شرکا، تغییرات قیمت ارز و مشکلات پیش روی شرکت در تسویه با تأمین‌کنندگان و پیمانکاران از جمله مشکلات شرکت موردبررسی بوده است.[1] Soft System Methodology


[2] Total Quality Management

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Integrated Approach for Total Quality Management Using Soft System Methodology – The Case of a Food Industrial Company

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Ghasemi 1
  • Behrang Kiandokht 2
1 Assistant Professor, PhD in Industrial Management, University of Tehran
2 Master, Industrial Management Tehran University campus Farabi
چکیده [English]

 
The objective of this research is to provide a rich picture of current issues of the company and a conceptual model along the seven steps of SSM model in the field of quality management. Soft system methodology is a tool based on the philosophy of soft operational research that has been used to formulate and manage complex problems. Investigating the effect of this technique is a significant contribution to continuous improvement in competitive environments. Therefore, the present study attempts to implement this model in one of the food industries. It seems that the use of soft operational research techniques along with other tools and approaches of total quality management, in organizations that consider quality as an important and strategic issue, help practitioners in this field. The findings indicate that in the studied company strategy formulation is not well-performed according to the company vision. Also, the inappropriate cooperation and involvement of the staff in formulating the strategies, inappropriate support of staff innovation as well as the inappropriate rewards system, lack of effective communication with the customers and partners, changes in the foreign currency, and the problems of refining with the suppliers and contractors are among the issues in the studied company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality Management
  • Total Quality Management
  • Soft System Methodology
  • Action Research Approach
  • Soft Operational Research
  • Food Industries
[1] Bayo-Moriones  A., Merino-Dı´az-de-Cerio  J.,  Escamilla-de-Leo S.A.,  Selvam R.M., (2011). The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices. Production Economics, 130:2, 33-42.
[2] Bajaj Sh.,  Garg R.,  Sethi M.,  (2018). Total quality management: a critical literature review using Pareto analysis. International Journal of Productivity and Performance Management. 67:1,128-154.
[3] Honarpour A., Jusoh A., Sang Ch., (2017). Knowledge management and total quality management: a reciprocal relationship.  International Journal of Quality & Reliability Management. 34:1 , 91-102.
[4] Psomas E.,  Jaca C., (2016). The impact of total quality management on service company performance: evidence from Spain. International Journal of Quality & Reliability Management. 33:3,380-398.
[5] Venkateshwarlu  N.,  Agarwal A.,  Kulshreshtha M., (2011). Implementation of TQM: A Case Study in an Auto Company, Asia-Pacific Business Review. 4:2, 74-82.
[6] Dabestani R.,  Taghavi A.,  Saljoughian M.,  (2014). The Relationship between Total Quality Management Critical Success Factors and Knowledge Sharing in a Service Industry.  Management and Labor Studies, 39:1, 81-101.
[7]  خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید (1397). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی(جلد اول). دوم، تهران، نگاه دانش.
[8] فارسیجانی، حسن(1386). کلاس جهانی سازمان‌ها و مدیریت کیفیت جامع. اول، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
[9] Nguyen V.C., Chau N.T., (2017).  Research framework for the impact of total quality management on competitive advantage: the mediating role of innovation performance, Review of International Business and Strategy. 27:3 , 335-351.
[10] Iqbal A ., Asrar-ul-Haq M., (2018). Establishing Relationship between TQM Practices and Employee Performance: the Mediating Role of Change Readiness. International Journal of Production Economics.203: 3, 62-68.
[11] Rahmat S., Cheong  C.B., Hamid M.S.R.B.A., (2016).  Challenges of Developing Countries in Complying Quality and Enhancing Standards in Food Industries. Social and Behavioral Sciences.224:2,445-451.
[12] Alsaleh N.A., (2007). Application of quality tools by the Saudi food industry. The TQM Magazine. 19:2,150-161.
[13] Hung R.Y.Y., Lien  B.Y.H., Yang B.,Wu C.M., Kuo Y.M., (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International Business Review. 20:2, 213–225.
[14] Aquilani B., Silvestri C., Ruggieri A., (2017). A systematic literature review on total quality management critical success factors and the identification of new avenues of research. The TQM Journal. 29:1,184-213.
[15] Shahin  A., Dabestani  R., (2011). A Feasibility Study of the Implementation of Total Quality    Management Based on Soft Factors. Journal of Industrial Engineering & Management. 4:.2, 258-280.
[16] Psomas  E.L., Fotopoulos  C. V.,  (2010). Total quality management practices and results in food companies. International Journal of Productivity and Performance Management. 59:7, 668-687.
[17]  Damenu T.K., Beaumont C., (2017). Analyzing Information Security in a Bank using Soft Systems Methodology, Information & Computer Security. 25:3, 240-258.
[18] Yeoman I., McMahon-Beattie U.,. Wheatley C., (2016). Keeping it pure- a pedagogical case study of teaching soft systems methodology in scenario and policy analysis. Journal of Tourism Futures. 2:2, 175-195.
[19] Novani S.,Sarjono Putro U.S., Hermawan P., (2014). An Application of Soft System Methodology in Batik Industrial Cluster Solo by using Service System Science Perspective. Social and Behavioral Sciences. 5:115,324-331.
[20] ملکی ، محمدحسن و قاسمی، احمدرضا.(1394). تحلیلی پارادایمی بر تکنیک‌های پژوهش عملیاتی. اول ،تهران، انتشارات دارالفنون.
[21] ساده ، معین.(1396). تحلیل ابعاد توسعه خدمت جدید و ارائه­ی راهکارهای بهبود آن موردمطالعه: شرکت دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ثانیه.(کارشناسی ارشد)، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
[22] Fadhil R., Qanytah Q., Hastati D. Y.,  Maarif  M. S. (2018). Development Strategy for a Quality Management System of Gayo Coffee Agro-Industry Using Soft Systems Methodology. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. 26:2, 168-178.
[23] Mehregan, M. R., Hosseinzadeh M., Kazemi A.,(2012). An application of Soft System Methodology. International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management. 41: 4, 426-433.
[24] Petty N.J., Thomson  O.P., Stew G., (2012). Introducing qualitative research methodologies and methods.  Manual Therapy. 17:3, 378-384.
[25] قاسمی، احمدرضا و اصغری، عزت ا... و جعفرزاده، محمد تقی.(1394). تعالی پایدار در صنایع پرخطر( رویکردH3SE در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی). اول، تهران، شرکت ملی پتروشیمی ایران.
[26] Zeleznik D.,  Kokol P.,Vosner H.B., (2016).  Adapting nurse competence to future patient needs using Checkland’s Soft Systems Methodology. Nurse Education Today.48:2,106-110.
[27] رجبی، تقی.(1391). راهکارهای توانمندسازی کارکنان و روش های اجرایی آن. علوم اجتماعی،4(12و13)، 42-25.
[28] شجاعی، سید سعید، جمالی، غلام رضا و منطقی، نیکزاد.(1395). شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی. پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین، 8(2)، 181-161.
[29] میرغفوری، حبیب الله، مروتی شریف آبادی، علی و تاکی، انسیه.(1394). بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان، با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از روش دافی فازی و مدل پویایی سیستم (مطالعه موردی: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان). تحقیقات بازاریابی نوین، 5(3)، 2018-199.
[30] دیانتی دیلمی، زهرا و پورچنگیز، محمدصادق. بررسی تاثیر به کار گیری مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM) بر روند عملکرد مالی شرکت. پژوهش های مدیریت ایران، 18(3)، 131-113.
[31] Serra, J., Font, X., & Ivanova, M. (2017). Creating shared value in destination management organisations: The case of Turisme de Barcelona. Journal of destination marketing & management6(4), 385-395.