دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 75-168 
تحلیل تعاملات مؤثر بر خدمات پس از فروش در صنعت گاز مایع ایران با استفاده از دیماتل فازی

صفحه 133-151

امیر مهدی آبادی؛ عادل آذر؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباسپورسفندن